25 Nd 63/2003
Datum rozhodnutí: 19.06.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 63/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce V. B., proti žalovanému, označenému jako Český stát, jehož jménem jedná ministerstvo spravedlnosti , o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 4 Nc 112/2002, o návrhu Městského soudu v Brně na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 4 Nc 112/2002 se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce dne 25. 6. 2002 podal žalobu na náhradu škody způsobené mu v řízení vedeném pod sp. zn. 24 C 84/94 u Krajského soudu v Brně, v níž jako žalovaného označil "Český stát, jehož jménem jedná ministerstvo spravedlnosti", u Okresního soudu v Olomouci, který usnesením ze dne 23. 7. 2002, č. j. 7 Nc 241/2002-28, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Městskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 12. 2. 2003, č. j. 4 Nc 112/2002-34, vyzval žalobce, aby se vyjádřil k možnosti postoupit věc Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jako jinému a vhodnému soudu prvního stupně, který nespadá do obvodu působnosti Krajského soudu v Brně, s odůvodněním, že ačkoli je žaloba podána proti České republice, směřuje proti Krajskému soudu v Brně, kde mělo ke škodě dojít.

Žalobce podáním ze dne 26. 2. 2003 vyjádřil s návrhem nesouhlas odůvodněný tím, že žalobu podal právě u Okresního soudu v Olomouci, který je mimo obvod působnosti Krajského soudu v Brně. Nesouhlasí s tím, aby věc projednal soud v Praze, neboť by se tak pro něj zvýšily náklady řízení.

Městský soud v Brně dne 11. 4. 2003 předložil Nejvyššímu soudu České republiky spis 4 Nc 112/2002 s návrhem na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v němž poukazuje na to, že žaloba směřuje proti ČR - Krajskému soudu v Brně a že v obvodu působnosti Obvodního soudu pro Prahu 1 sídlí Ministerstvo financí České republiky.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu poměrů účastníků; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého účastníka projevil zásadně nepříznivým způsobem.

V posuzované věci z podání žalobce ze dne 24. 6. 2000 vyplývá, že za žalovaného je označena Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti ČR a že tedy Ministerstvo financí, s jehož účastí v řízení Městský soud v Brně spojuje důvody pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v řízení nevystupuje. Uvedené podání navíc neobsahuje všechny náležitosti žaloby a je tedy zřejmé, že soud bude nejprve tento nedostatek odstraňovat postupem podle § 43 odst. 2 o.s.ř. Přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 v této fázi řízení rozhodně nemůže vést k rychlejšímu a hospodárnějšímu průběhu řízení, neboť žalobce má bydliště v okrese Brno - venkov a lze předpokládat, že při odstraňování nedostatků žaloby soudem v blízkosti jeho bydliště bude snazší dosáhnout jeho součinnosti, než by tomu bylo v případě vedení řízení u mnohem vzdálenějšího pražského soudu. Za této situace ani okolnost, že Krajský soud v Brně, u nějž podle žalobního tvrzení měla vzniknout škoda, působí jako soud odvolací ve vztahu k soudu, u nějž se nyní řízení vede, sama o sobě důvod pro tzv. delegaci vhodnou nezakládá. Nejvyšší soud proto neshledal důvody k přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., a to navíc za situace, kdy žalobce s návrhem nesouhlasil. Z těchto důvodů nebylo návrhu na přikázání věci vyhověno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. června 2003

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu