25 Nd 400/2016
Datum rozhodnutí: 22.12.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 400/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v exekuční věci oprávněného M. K., proti povinnému R. H., o 25.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 52 EXE 1179/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 52 EXE 1179/2016 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.
Odůvodnění:
U Obvodního soudu pro Prahu 2 je pod sp. zn. 52 EXE 1179/2016 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., z Exekutorského úřadu Praha 5 se sídlem v Praze 5, Malátova 645/18, požádal o pověření a nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 6. 10. 2016, č. j. 52 EXE 1179/2016-22, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Soud zjistil z centrální evidence obyvatel, že povinný nemá v České republice trvalý pobyt, není známo, zda se zdržuje na území České republiky, a ze zprávy Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migrační politiky, vyšlo najevo, že je občanem Slovenské republiky, proto nelze zjistit podmínky místní příslušnosti ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen Sbírka ), plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky).
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněného pověřen provedením exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006), a v němž má zároveň bydliště oprávněný.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. prosince 2016

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu