25 Nd 400/2012
Datum rozhodnutí: 28.03.2013
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4, 6 o. s. ř.
25 Nd 400/201


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce: J. Š. , proti žalovaným označeným jako: 1. Ústavní soud ČR, Brno, Joštova 8, a 2. Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti, Praha 2, Vyšehradská 16, o nejasné podání, o určení věcné příslušnosti, takto:

I. K projednání a rozhodnutí této věci jsou příslušné okresní soudy.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2.
O d ů v o d n ě n í :


Žalobce v podání ze dne 21. 11. 2012, označeném jako žaloba podle § 79 o.s.ř. a podaném u Nejvyššího soudu České republiky dne 26. 11. 2012, kromě jiného požaduje, aby Nejvyšší soud vyslovil, že usnesením Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. I. ÚS 3133/2012, byla porušena základní práva žalobce na spravedlivý proces, právní pomoc a zákaz diskriminace, a aby toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil Ústavnímu soudu k dalšímu řízení a rozhodnutí a současně mu zakázal pokračovat v porušování jmenovaných práv žalobce. Dále se domáhá zaplacení nemajetkové a morální újmy 5.000,- EUR za nesprávný úřední postup Ústavního soudu ČR .

Každé podání nebo jiný úkon účastníka soud posuzuje podle jeho obsahu, i když je nesprávně označen (§ 41 odst. 2 o.s.ř.). Z podání žalobce ze dne 21. 11. 2012 vyplývá, že se nejedná o dovolání jakožto mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího soudu. I když podání nemá všechny potřebné náležitosti ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., lze podle jeho obsahu dovodit, že jde o žalobu podle § 79 odst. 1 o.s.ř.

K projednání a rozhodnutí o žalobě jsou zásadně věcně příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1 o.s.ř.). Nejvyšší soud České republiky proto ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o.s.ř. rozhodl o věcné příslušnosti okresních soudů. Po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 (§ 104a odst. 6 o.s.ř.), neboť z obsahu podání žalobce je zřejmé, že jde o žalobu na náhradu škody (nemajetkové újmy) způsobené soudním rozhodnutím či postupem, a v řízení o ní je uvedený soud obecným soudem žalovaného státu (§ 84 o.s.ř.). V dalším řízení bude nicméně třeba odstranit vady nejasného podání žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. března 2013


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu