25 Nd 371/2013
Datum rozhodnutí: 16.01.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 371/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a Mgr. Miloše Póla v právní věci žalobce Města Cheb , se sídlem úřadu v Chebu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, IČO 00253979, proti žalované T. D. T. , zastoupené Mgr. Milanem Popelkou, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 11, o zaplacení částky 48.761,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 22 C 16/2013, o návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 22 C 16/2013, se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Okresnímu soudu v Olomouci.
Odůvodnění:
U Okresního soudu v Děčíně je pod sp. zn. 22 C 16/2013 vedeno řízení, v němž se žalobce domáhá na žalované zaplacení částky 48.761,- Kč s příslušenstvím.

Nejvyššímu soudu byl předložen Okresním soudem v Děčíně spis sp. zn. 22 C 16/2013 spolu s návrhem žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci, který je odůvodněn tím, že žalovaná již delší dobu bydlí v okrese Olomouc a její možnost účastnit se soudního jednání Děčíně je vzhledem ke značné vzdálenosti obou míst minimální, navíc náklady na takovou účast by byly příliš vysoké a řízení z toho důvodu naprosto nehospodárné. Žalovaná rovněž namítá, že lze předpokládat, že žalobce se na rozdíl od ní soudního jednání nezúčastní.

Žalobce ve vyjádření k návrhu vyslovil nesouhlas s přikázáním věci jinému soudu, neboť takový postup by znamenal podstatné zhoršení již tak velmi narušené hospodárnosti a rychlosti řízení. Důvody uváděné žalovanou považuje za irelevantní.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zmíněného ústavního principu.

V posuzovaném případě důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci uvedené žalovanou nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání Okresním soudem v Děčíně, u nějž již řízení probíhá. Samotná okolnost, že jeden z účastníků řízení se zdržuje mimo obvod působnosti příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Náklady účastníků na dopravu jsou běžnou součástí nákladů řízení a v tomto ohledu nelze bez důvodů zvláštního zřetele hodných zvýhodňovat jednu stranu na úkor druhé. Domněnka žalované, že žalobce se daného řízení nezúčastní, je pouze nepodloženou úvahou. Naopak se dá důvodně předpokládat, že přikázání věci soudu, jenž dosud není s věcí seznámen, by znamenalo nežádoucí prodlužování řízení.

Nejvyšší soud proto návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci podle § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. ledna 2014
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu