25 Nd 326/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 326/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce R. H. , zastoupeného JUDr. Vlastislavem Karlem, advokátem se sídlem Praha 3, Chlumova 10, proti žalovanému M. N. , o 90.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 14 C 47/2014, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 14 C 47/2014, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2.
Odůvodnění:

Žalobce se na žalovaném domáhá vrácení zálohy ve výši 90.000 Kč s příslušenstvím poskytnuté podle smlouvy o dílo ze dne 15. 3. 2011, od níž žalobce odstoupil.

Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 6. 8. 2015, č. j. 14 C 47/2014-67, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že v obvodu Okresního soudu v České Lípě nemá žalovaný bydliště evidenční ani faktické. Na adrese trvalého bydliště vedené v centrální evidenci obyvatel v obci V., kde má registrováno i sídlo svého podnikání, se žalovaný již 15 let nezdržuje. Žalovaný rovněž nebydlí na adrese P. (doručovací adresa označená žalobkyní), ani na další v úvahu připadající adrese zjištěné šetřením P. Provedeným šetřením se tedy nepodařilo zjistit skutečný pobyt žalovaného a nebylo zjištěno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení.

Jelikož nebyly zjištěny skutečnosti, jež by umožnily určit místní příslušnost soudu, jsou naplněny předpoklady aplikace § 11 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud dovodil, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v České Lípě, v jehož obvodu žalovaný nemá a neměl své bydliště ani se nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá své bydliště ani žalobce a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu. Veškeré úkony, které Okresní soud v České Lípě ve věci dosud činil, se pak týkaly pouze šetření podmínek místní příslušnosti.

Samotný fakt vedení pouhé evidenční adresy trvalého pobytu v obvodu Okresního soudu v Děčíně za stavu, kdy byla zjištěna již patnáctiletá nepřítomnost žalovaného na této adrese, neodůvodňuje ani závěr, že by věc měl projednat právě uvedený soud.

Při nedostatku dalších rozhodných kritérií pro určení obecného soudu žalovaného se Nejvyššímu soudu z hlediska hospodárnosti řízení jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby posuzovanou věc projednal obecný soud žalobce, v jehož blízkosti má své sídlo i zástupce žalobce.

Proto Nejvyšší soud určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 2 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 1. prosince 2015

JUDr. Robert Waltr předseda senátu