25 Nd 325/2015
Datum rozhodnutí: 27.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 325/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci oprávněné SECAPITAL S.a.r.l. , se sídlem v Lucemburku, Avenue Charles de Gaulle 2, Lucemburské velkovévodství, reg. č. B108305, zastoupené Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 989/51a, proti povinnému O. M. , o pověření k provedení exekuce na majetek povinného, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 29 EXE 283/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 29 EXE 283/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Jičíně.
Odůvodnění:
U Okresního soudu v Jičíně je pod sp. zn. 29 EXE 283/2015 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem exekutorského úřadu v Přerově, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné, přiznané rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 18. 12. 2014, č. j. 9 C 108/2013-157. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je občanem Slovenské republiky, kde je hlášen k trvalému pobytu, v České republice neprochází evidencí cizinců a nebylo zde ani zjištěno jeho bydliště. Případný majetek povinného na území České republiky nebyl zjišťován, neboť by to odporovalo cíli a smyslu exekučního řízení. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 7. 2015, č. j. 26 Co 239/2015-14, bylo zrušeno usnesení soudního exekutora ze dne 22. 4. 2015, č. j. 103 Ex 13482/15-8, kterým soudní exekutor na základě pokynu soudu zamítl návrh oprávněné na provedení exekuce.

Okresní soud v Jičíně proto usnesením ze dne 4. 9. 2015, č. j. 29 EXE 283/2015-26, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o.s.ř.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle čl. 22 odst. 5 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, pro řízení, jejichž předmětem je výkon rozhodnutí, mají výlučnou příslušnost soudy členského státu, na jehož území výkon rozhodnutí byl nebo má být proveden.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o.s.ř. určil jako místně příslušný exekuční soud, u něhož navrhovaný soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce, který již provedl prvotní úkony a který je v neposlední řadě nejlépe obeznámen s vymáhaným exekučním titulem.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. listopadu 2015

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu