25 Nd 324/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř.25 Nd 324/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci oprávněného JUDr. L. Š. , proti povinnému B. V. , o žalobě pro zmatečnost a o žalobě na obnovu řízení, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 2/2012, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Petr Baierl, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Iva Horáková, JUDr. Marie Grygarová, JUDr. Lyana Rozlívková, JUDr. Vlasta Wohlmuthová a JUDr. Gabriela Barančíková nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cmo 281/2013.

O d ů v o d n ě n í :
V řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 2/2012 povinný vznesl mimo jiné námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze, protože u daného soudu působí soudkyně JUDr. Olga Římalová, která vůči jeho osobě realizovala zločiny komunismu a ve krytu za senátem 1 Co v uvedeném pokračuje. Vrchní soud v Praze proto předložil uvedený spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 16 odst. 1 o.s.ř.

Soudci senátu 2 Cmo a zastupujícího senátu 8 Cmo Vrchního soudu v Praze, příslušného podle rozvrhu práce k projednání a rozhodnutí věci, JUDr. Petr Baierl, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Iva Horáková, JUDr. Marie Grygarová, JUDr. Lyana Rozlívková, JUDr. Vlasta Wohlmuthová a JUDr. Gabriela Barančíková ve vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, k věci, k účastníkům řízení, ani k jejich zástupcům nemají žádný vztah a nemají ani zájem na výsledku sporu.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o.s.ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zjevně brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě či je taková pochybnost objektivně posuzováno dána.

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 věta první o.s.ř. nadřízený soud v senátě.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o.s.ř. je třeba uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud neshledal žádné okolnosti či relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti uvedených soudců Vrchního soudu v Praze. Povinný v podání neuvádí, konkrétně v čem spatřuje podjatost jmenovaných soudců, kteří jsou rozvrhem práce k projednání a rozhodnutí věci určeni.

Jelikož nebyly shledány zákonné předpoklady pro rozhodnutí o vyloučení uvedených soudců Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodování věci, nebylo námitce podjatosti, která vyplývá z podání povinného, vyhověno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2013
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu