25 Nd 294/2015
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 294/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Home Credit a.s. , se sídlem v Brně, Nové sady 25, IČO 26978636, zastoupeného JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, proti žalovanému J. E. , o 21.349,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 52/2012, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 52/2012 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.
Odůvodnění:
U Městského soudu v Brně je pod sp. zn. 238 C 52/2012 vedeno řízení, v němž se žalobce na žalovaném domáhá zaplacení žalované částky jako vyrovnání závazků žalovaného ze smlouvy o spotřebitelském úvěru ze dne 9. 11. 2006, č. 3610327709. Žaloba byla k Městskému soudu v Brně podána s tím, že místní příslušnost uvedeného soudu byla sjednána dohodou o prorogaci.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 8. 7. 2015, sp. zn. 238 C 52/2012-51, vyslovil svoji místní nepříslušnost ve věci, neboť sjednanou prorogační doložku shledal neplatnou pro rozpor s § 55 odst. 2 obč. zák. ve spojení s čl. 3 odst. 1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Soudu se zároveň nepodařilo zjistit skutečné místo pobytu žalovaného, na úvěrové smlouvě i na žalobě je uvedena adresa ohlašovny Obecního úřadu v Bukovicích, žalovaný na této adrese nebydlí, ani se tam nezdržuje. V obvodu Městského soudu v Brně žalovaný nikdy trvalý pobyt uveden neměl, soud proto dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit a věc předložil podle § 11 odst. 3 o.s.ř. Nejvyššímu soudu k posouzení.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, není však známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se naposledy zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale), případně kde má majetek. K založení místní příslušnosti soudu přitom v dané věci nedošlo ani sjednáním prorogační doložky podle ustanovení § 89a o.s.ř. (k otázce platnosti prorogační doložky sjednané ve spotřebitelské smlouvě, kterou je rovněž mezi účastníky uzavřená úvěrová smlouva, srov. např. závěry, jež Nejvyšší soud zformuloval ve stanovisku ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. Cpjn 200/2011, uveřejněném pod č. 79/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 530/2012).

Vzhledem k tomu, že místní příslušnost soudu není možné určit, Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl, že soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci je Městský soud v Brně, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu má sídlo jak žalobce, tak jeho právní zástupce.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu