25 Nd 273/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 273/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně WLG Invest a.s. , se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, IČO 26289636, zastoupené JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Vážní 906, proti žalované L. D. , o 1.271,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 107 EC 332/2011, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 107 EC 332/2011 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.
O d ů v o d n ě n í :
U Okresního soudu v Hodoníně je pod sp. zn. 107 EC 332/2011 vedeno řízení, v němž se žalobkyně domáhá uložení povinnosti žalované zaplatit 1.271,- Kč s příslušenstvím. V žalobě je jako bydliště žalované uvedena adresa H., P. J., v průběhu řízení však vyšlo najevo, že žalovaná se zde již 10 let nezdržuje a evidenční adresa jejího trvalého pobytu Ž. n. S., Ž., je adresou tzv. ohlašovny, Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, kde se trvale zdržovat nemůže.
Adresa jiného možného bydliště žalované zjištěna nebyla, Okresní soud v Hodoníně proto usnesením ze dne 15. 7. 2013, č. j. 107 EC 332/2011-47, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o.s.ř.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Pravomoc soudů České republiky je dána, Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o.s.ř. určil jako místně příslušný soud, u něhož bylo řízení zahájeno a který provedl prvotní úkony.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2013 JUDr. Petr Vojtek předseda senátu