25 Nd 241/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 241/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci oprávněné Z. p. Š., proti povinnému P. D., o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 22 Nc 2501/2007, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto :


Věc, dosud vedenou u Okresního soudu v Trutnově pod sp.zn. 22 Nc 2501/2007, projedná a rozhodne Okresní soud v Trutnově.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Trutnově usnesením ze dne 22. června 2007, č. j. 22 Nc 2501/2007-17, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude spis postoupen ve smyslu ust. § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu ČR. V odůvodnění uvedl, že nelze určit místní příslušnost soudu, neboť místo pobytu povinného není známo, proto rozhodl podle ust. § 105 odst. 2 o. s. ř.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ust. § 252 odst. 1 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud povinného.


Podle ust. § 252 odst. 2, věta před středníkem, o. s. ř. nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.


V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze zjistit soud povinného ve smyslu § 252 a násl. o. s. ř., neboť není známo jeho bydliště ani místo, kde se zdržuje v České republice, ani jeho majetek.


Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ust. § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno a u kterého je v současné době věc vedena.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu