25 Nd 240/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 240/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci oprávněné S. p., a. s., proti povinnému F. M., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 4177/2006, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc, dosud vedenou u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 4177/2006, projedná a rozhodne Okresní soud v Chrudimi.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 28. května 2007, č. j. 5 Nc 4177/2006-23, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude spis postoupen ve podle ust. § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu ČR. V odůvodnění uvedl, že nelze určit místní příslušnost soudu, neboť místo pobytu povinného není známo, proto rozhodl podle ust. § 105 odst. 2 o. s. ř.


Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce.


V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze zjistit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo bydliště povinného ani místo, kde se zdržuje v České republice, ani jeho majetek.


Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ust. § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno a který vydal rozsudek ze dne 2. 3. 2006, č. j. 4 C 160/2005-68, jehož exekuce se v tomto řízení oprávněná domáhá.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu