25 Nd 237/2007
Datum rozhodnutí: 14.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 237/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné V. U., o výkon rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 35 Nc 447/2007, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 35 Nc 447/2007 projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná navrhla nařízení exekuce a pověření soudního exekutora JUDr. A. D., Exekutorský úřad se sídlem v J., k uspokojení své pohledávky za povinnou podle platebních výměrů oprávněné ze dne 9. 10. 2003 a ze dne 9. 10. 2003 a výkazu nedoplatků ze dne 28. 12. 2006.


Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 25. 6. 2007, č. j. 35 Nc 447/2007-8, vyslovil svou místní nepříslušnost, neboť ze zprávy Obecního úřadu B., zprávy Policie ČR, obvodního oddělení V. H., a z úřední činnosti je soudu známo, že povinná na adrese uvedené oprávněnou nebydlí, ačkoli je zde hlášena k trvalému pobytu, a poslední známé bydliště měla na adrese M. Jiné místo jejího současného pobytu v Č. r. není známo a ani není známo, zda a kde se na území Č. r. nachází její majetek. Soud proto vyslovil svou nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu, aby dle ustanovení § 105 odst. 2 a 11 odst. 3 o.s.ř. určil, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný.


Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V daném případě věc patří do pravomoci soudů České republiky, neboť jde o občanskoprávní vztah (§ 7 odst. 1 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že není možné zjistit obecný soud účastníka řízení v době zahájení řízení a dovodit tedy podmínky místní příslušnosti z ustanovení § 45 exekučního řádu, jsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř. naplněny. Přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o.s.ř. Nejvyšší soud rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě, u něhož bylo řízení zahájeno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. srpna 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu