25 Nd 235/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 235/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobkyně M. Š., proti žalovanému J. P., o příspěvek na výživu neprovdané matky, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 6 C 183/2007, o návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto :


Věc vedená u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 6 C 183/2007, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Náchodě vede řízení o návrhu žalobkyně o příspěvek na výživu neprovdané matky.


Nejvyššímu soudu České republiky byl předložen Okresním soudem v Náchodě spis sp. zn. 6 C 183/2007 s návrhem žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku.


Návrh na delegaci vhodnou odůvodnila žalobkyně tím, že pečuje o dvě nezletilé děti (jedno dvouleté a druhé nar. 26. 1. 2007) a je pro ni téměř nemožné dostavovat se ke vzdálenému soudu v N., jelikož nemá nikoho, kdo by jí v nepřítomnosti o děti pečoval.


Žalobce vyjádřil nesouhlas s přikázáním věci Okresnímu soudu v Jeseníku, aniž by uvedl jakékoli důvody.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že návrhu lze vyhovět.


Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.


Přitom obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady.


Vhodnost delegace závisí i na posouzení poměrů účastníků, jimi uváděných důvodech a závěru, že delegací nebude navozen stav, který v poměrech některého z účastníků bude zásadně nepříznivý.


Důvody, pro které žalobkyně navrhla přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku, shledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř., neboť zejména poměry na straně žalobkyně, která sama pečuje o dvě nezletilé děti, jsou mimořádnou okolností umožňující vyhovět jejímu návrhu.


Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku podle § 12 odst. 2 a 3 o. s .ř. vyhověl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu