25 Nd 229/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 229/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobce M. N., proti žalované V. N., o 98.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 6 C 132/2007, o návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné pobočce v Havířově z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:


Věc vedená u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 6 C 132/2007 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Karviné pobočce v Havířově.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Praha - západ vede řízení o návrhu žalobce na zaplacení částky 98.000,- Kč s příslušenstvím.


Nejvyššímu soudu České republiky byl předložen Okresním soudem Praha - západ spis sp. zn. 6 C 132/2007 s návrhem žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné pobočce v Havířově.


Návrh na delegaci vhodnou odůvodnil žalobce tím, že Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově vede další řízení vyvolané z jeho podnětu, které souvisí s tímto sporem, neboť v obou případech se jedná o zaplacení částek z titulu vrácení daru žalovanou. Dále uvedl jako důvody delegace ekonomičnost a hospodárnost řízení, neboť navrhovaní svědkové se zdržují v Ostravě, tedy v blízkosti Okresního soudu v Karviné pobočce v Havířově.


Žalovaná vyjádřila nesouhlas s přikázáním věci jinému soudu s tím, že ji žalobce vyhodil z trvalého bydliště, kde společně původně žili. Za této situace se přestěhovala do R. u P. ke své babičce, kde ke dni 25. 9. 2006 již bydlela (den podání žaloby) a nadále se tam hodlá zdržovat. Dále uvádí, že i další spor byl na základě vyslovení místní nepříslušnosti postoupen Okresnímu soudu Praha západ. Sama nemá v současné době zaměstnání ani finanční příjmy, žije z výpomoci babičky a jejích přátel a dojíždění k Okresnímu soudu v Karviné pobočka v Havířově by pro ni znamenalo neúnosné náklady. Dodatečně předložila pracovní smlouvu ze 17. 7. 2007 uzavřenou na dobu do 31. 7. 2008 s místem výkonu práce v Praze.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.


Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ust. zák. č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.


Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. jinému soudu téhož stupně je existence takových okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou této zásady, kterou je nutno právě proto, že jde o výjimku vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp.zn. I.ÚS 144/2000).


Důvody, pro které žalobce navrhl přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné pobočce v Havířově, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř., neboť v daném případě není důvod domnívat se, že u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově bude věc projednána a rozhodnuta rychleji, hospodárněji a po skutkové stránce spolehlivěji a důsledněji než u Okresního soudu Praha - západ, který je soudem věcně a místně příslušným ve smyslu § 11 odst. 1 o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu