25 Nd 228/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 228/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci nezletilé M. S., zastoupené M. ú. v Č. L., jako opatrovníkem, dcery matky M. Č., zastoupené advokátem, a otce M. S., zastoupeného advokátkou, o úpravu výchovy a výživy, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 21 P 117/2005, o návrhu matky na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:


Věc vedená u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 21 P 117/2005 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.


O d ů v o d n ě n í :


U Okresního soudu v České Lípě je pod sp. zn. 21 P 117/2005 vedeno řízení o úpravu výchovy a výživy nezletilé M. S. Usnesením ze dne 7. 5. 2007, č. j. 21 P 117/2005-13, Okresní soud v České Lípě nařídil předání nezletilé do péče matky podle § 76 odst. 1 písm. b) o.s.ř.


Podáním ze dne 6. 6. 2007 matka navrhla přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně jako soudu nejbližšímu jejímu současnému místu pobytu, neboť v současné době bydlí i s nezletilou u své matky v R. p. R. a má v úmyslu se zde trvale zdržovat. Poukazuje na své slabší sociální postavení, kdy dojíždění do Č. L. k soudním jednáním by pro ní bylo neúměrně finančně náročné stejně jako zajišťování hlídání pro své dvě nezletilé dcery.


Otec s návrhem nesouhlasí. Namítá, že matka neuvádí jediný důvod pro přikázání věci, který by byl v zájmu nezletilé dcery, naopak přikázání věci navrhovanému soudu by s ním bylo zcela v rozporu. Spis je již dlouhou dobu veden u Okresního soudu v České Lípě a snahou matky je tak pouze odložit a pozdržet meritorní rozhodnutí soudu prvního stupně.


Opatrovník nezletilé se vyjádřil tak, že matčin návrh shledává důvodným, neboť matka, nezletilá dcera ani otec se v obvodu Okresního soudu v České Lípě v současnosti nezdržují.


Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.).


Podle § 88 písm. c) o.s.ř. je k řízení ve věcech péče o nezletilé příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště.


Podle § 177 odst. 2 o.s.ř. změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost ve věcech péče o nezletilé, může příslušný soud přenést svou příslušnost na jiný soud, jestliže je to v zájmu nezletilého.


Obecně platí, že důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech a že jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než místně příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji, přičemž je namístě posoudit poměry účastníků a jimi uváděné důvody, aniž by byl delegací navozen stav, který v poměrech některého z účastníků bude zásadně nepříznivý. Zároveň je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno právě proto, že jde o výjimku vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000). Místní příslušnost soudu ve věcech péče o nezletilé je upravena ustanovením § 88 písm. c) o.s.ř. s tím, že je-li jednou určena, zůstává dotyčný soud nadále příslušným i pro další řízení. Změnu takto založené místní příslušnosti umožňuje ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř., které je zvláštním ustanovením a které pro svou aplikaci předpokládá změnu okolností významných pro určení místní příslušnosti ve smyslu § 88 písm. c) o.s.ř. a zároveň respektování zájmu nezletilého dítěte.


V projednávané věci se důvody, pro něž se matka domáhá přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně postupem podle § 12 odst. 2 o.s.ř., v podstatě kryjí s důvody, které musí soud zvažovat při postupu podle § 177 odst. 2 o.s.ř., neboť je kromě těžkostí s dojížděním k místně příslušnému soudu argumentováno zejména změnou bydliště nezletilé dívky. Pak ovšem má přednost zvláštní (speciální) úprava přenesení příslušnosti (§ 177 odst. 2 o.s.ř.) před ustanovením § 12 odst. 2 o.s.ř., které tudíž v dané věci nelze použít, a nelze proto z důvodů vhodnosti takovou věc přikázat jinému soudu.


Nejvyšší soud České republiky proto matčinu návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně podle § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu