25 Nd 222/2013
Datum rozhodnutí: 29.08.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 222/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka, v právní věci žalobkyně ZANA invest a. s. , IČO 24843024, se sídlem Praha 10, Ukrajinská 728/2, zastoupené JUDr. Zbyňkem Dvořákem, advokátem, se sídlem Tábor, Jeronýmova 1894, proti žalované K. V., o 600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 24 EC 768/2011, o určení místní příslušnosti, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 24 EC 768/2011 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Lounech usnesením ze dne 3. 6. 2013, č.j. 24 EC 768/2011-68, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti. V odůvodnění uvedl, že se žalovaná v době podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (posléze vydaný elektronický rozkaz byl pro nemožnost doručení do vlastních rukou žalované zrušen) nezdržovala na v návrhu uvedené adrese v obvodu Okresního soudu v Lounech, nebyla zde přihlášena k trvalému pobytu ani zde neměla žádný majetek. Dle výpisu z centrální evidence obyvatel je místem trvalého pobytu žalované adresa K. V. D., kde se však nezdržuje. Žalované se nepodařilo doručit ani na adresu K. n. O., M., kam jí dle sdělení Úřadu práce Karlovy Vary byly v době do června 2011 a od září 2011 do ledna 2013 zasílány dávky státní sociální podpory. Okresní soud v Lounech proto vyloučil svou místní příslušnost ve smyslu § 85 o. s. ř., aniž by však dovodil místní příslušnost jiného soudu, pročež podle § 105 odst. 2 o. s. ř. a § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze stanovit místní příslušnost soudu dle § 85 o. s. ř., neboť není známo bydliště žalované, ani místo, kde se zdržuje v České republice. Vzhledem k tomu, že okresní soud nemohl dospět k závěru, že by žalovaná v době zahájení řízení vůbec neměla obecný soud, nebylo možné bez dalšího postupovat při určení místní příslušnosti podle § 86 o. s. ř.
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud tak, že místně příslušným určil Okresní soud v Chomutově, neboť v obvodu tohoto soudu žalovaná přebírala dle sdělení Úřadu práce dávky státní sociální podpory před zahájením řízení i po něm, zatímco k soudu, u něhož bylo řízení zahájeno, žádný faktický vztah zjištěn nebyl a v místě, kde je hlášena k trvalému pobytu, se dlouhodobě nezdržuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2013
JUDr. Robert Waltr předseda senátu