25 Nd 221/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 221/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobce D. p. hl. m. P., a. s., zastoupeného advokátem, proti žalované M. R., zastoupené opatrovníkem advokátem, o 964,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 9 C 261/2006, o návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vyškově z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto :


Věc vedená u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 9 C 261/2006, se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Vyškově.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Kolíně vede řízení o návrhu žalobce na zaplacení 964,- Kč s příslušenstvím.


Nejvyššímu soudu České republiky byl předložen Okresním soudem v Kolíně spis sp. zn. 9 C 261/2006 s návrhem opatrovníka žalované na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vyškově.


Návrh na delegaci vhodnou odůvodnil opatrovník tak, že je opatrovníkem proti své vůli, nehodlá se podílet svou účastí na výrobě exekučních titulů proti osobám neznámého pobytu a v podstatě opakuje námitky, které vyjádřil v odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, o němž bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 13. února 2007, č. j. 22 Co 80/2007 20. Ve svém dalším podání ze dne 10. 4. 2007 uvádí, že přímým důvodem delegace je zajištění spravedlivého projednání věci soudem ve V., neboť V. je velice kulturním městem.


Žalobce vyjádřil nesouhlas s přikázáním věci jinému soudu s tím, že opatrovník prakticky brojí proti ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. Poukazuje na to, že jeho argumenty nelze podřadit pod ust. § 12 odst. 2 o. s. ř.


Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.


Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Důvodem k přikázání věci jinému soudu mohou být i mimořádné okolnosti na straně účastníků. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ust. zák. č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.


Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. jinému soudu téhož stupně je existence takových okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou této zásady, kterou je nutno právě proto, že jde o výjimku vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp.zn. I.ÚS 144/2000).


Důvody, pro které bylo navrženo přikázání věci Okresnímu soudu ve Vyškově, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř., neboť přikázáním věci tomuto soudu by nebylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci než u Okresního soudu v Kolíně.


Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vyškově podle § 12 odst. 2 a 3 o. s .ř. nevyhověl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová , v. r.


předsedkyně senátu