25 Nd 220/2007
Datum rozhodnutí: 24.07.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 220/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobkyně JUDr. M. Ch., LL.M., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR, o určení neplatnosti rozhodnutí, vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 160/2007, o námitce podjatosti, takto:


Soudci Nejvyššího soudu České republiky JUDr. P. P., JUDr. O. P. a JUDr. K. P. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 30 Cdo 160/2007.

O d ů v o d n ě n í :


Pod sp. zn. 30 Cdo 160/2007 má být Nejvyšším soudem projednáno dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2006, č. j. 39 Co 48, 49/2006-76. Dovolatelka v podáních ze dne 16. 4. 2007 a ze dne 9. 5. 2007 kritizuje soudce senátu 30 Cdo JUDr. P. P., JUDr. O. P. a JUDr. K. P. za to, že dosud o jejím dovolání nerozhodli. Vzhledem k obsahu těchto podání byla dovolatelka vyzvána, aby dovolacímu soudu sdělila, zda svými podáními mínila vznést námitku podjatosti vůči soudcům Nejvyššího soudu.


V dalších podáních ze dne 29. 5. 2007 a 15. 6. 2007 dovolatelka v podstatě opakuje své výtky vůči shora uvedeným soudcům, kritizuje i vedení Nejvyššího soudu v čele s předsedkyní soudu a uvádí, že bylo porušeno její ústavně garantované právo na projednání věci bez zbytečných průtahů a právo na spravedlivý proces, neboť desetiměsíční, blíže neodůvodněné a konkrétními fakty od Nejvyššího soudu ČR nepodložené, nezákonné a politicky a protiústavní průtahy v řízení ve věci jejího dovolání nasvědčují tomu, že řízení je politicky ovlivněné s cílem ji všestranně poškodit.


Soudci JUDr. P. P., JUDr. O. P. a JUDr. K. P. se k námitce podjatosti vznesené žalobkyní vyjádřili tak, že nemají jakýkoliv poměr k projednávané věci, ani k účastníkům řízení.


Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. V ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. se určuje, že důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo jeho rozhodování v jiných věcech. O vyloučení soudce Nejvyššího soudu rozhodne podle § 16 odst. 1, věta druhá, o. s. ř. jiný senát téhož soudu.


Jak vyplývá z podání žalobkyně, důvodem pochybnosti o nepodjatosti soudců Nejvyššího soudu ČR má být otázka způsobu postupu v řízení (rychlosti řízení), což ovšem není okolnost, která by zakládala důvod k vyloučení ve výroku jmenovaných soudců, jak ostatně zákon výslovně stanoví (§ 14 odst. 4 o. s. ř.). Jiné konkrétní skutečnosti, v nichž by mohl být spatřován důvod podjatosti, nebyly uvedeny.


Z vyjádření soudců, kteří podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu ČR mají rozhodnout o dovolání žalobkyně, ani z obsahu spisu nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.


Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze zákonných důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout věc v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože zákonné důvody k vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodování věci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 o. s. ř. nebyly zjištěny, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. července 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu