25 Nd 218/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 218/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobce J. D., proti žalovaným označeným jako 1/ K. s., 2/ N. s., o určení věcné příslušnosti dle § 104a odst. 4 o. s. ř., takto:


I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.


II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.


Žalobce Nejvyššímu soudu ČR adresoval podání ze dne 21. června 2007, ve kterém požaduje po obou žalovaných náhradu blíže nespecifikované škody, avšak toto podání neobsahuje základní náležitosti návrhu ve smyslu ust. § 42 odst. 2 a § 79 o. s. ř. Protože k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou zásadně příslušné okresní soudy, bylo rozhodnuto podle ust. § 104a odst. 4 o. s. ř. (§ 169 odst. 2 o. s. ř.) a věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Městskému soudu v Brně k dalšímu řízení, v němž bude třeba odstranit vady tohoto podání.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu