25 Nd 203/2013
Datum rozhodnutí: 30.07.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
25 Nd 203/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, IČO 27232433, zastoupené JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem Plzeň, Vlastina 23, proti žalované S. S., o 35.416,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 324/2012, o určení příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 324/2012 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23. 5. 2013, sp. zn. 11 C 324/2012-76, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění usnesení uvedl, že žalovaná se nezdržuje na adrese svého trvalého pobytu v Teplicích, U Hadích lázní 1178, a ani na jiných možných zjištěných adresách.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Zákonné předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu chybějí.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Hradci Králové, v jehož obvodu se žalovaná nezdržuje, a nemá zde sídlo ani žalobkyně a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu je sídlo žalobkyně. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 4 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. července 2013

JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu