25 Nd 202/2013
Datum rozhodnutí: 10.10.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 202/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra ve věci schválení právního úkonu za nezletilé: S. , J. , a G. , S., o určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc schválení právního úkonu odmítnutí dědictví za nezl. S., J. a G. S. projedná a rozhodne Městský soud v Brně.
Odůvodnění:
Městský soud v Brně usnesením ze dne 25. 7. 2011, č. j. 60 D 735/2011-2, zahájil řízení o dědictví po P. B., zemřelém dne 22. 6. 2011. Provedením úkonů v dědickém řízení byla podle § 38 o. s. ř. pověřena jako soudní komisařka JUDr. Marie Matoušková, notářka. V rámci této činnosti vyrozuměla zákonné zástupce nezletilých pozůstalých vnuků o tom, že jsou povoláni k dědictví po zůstaviteli a poučila je, že ve lhůtě jednoho měsíce mají právo za nezletilé děti toto dědictví odmítnout. S. S., J. S. a G. S. jsou občany České republiky s adresou trvalého pobytu v B., bydlí však se svými rodiči ve Spolkové republice Německo. Podání ze dne 15. 5. 2012 P. S. a E. S., jakož i jejich děti S. S., J. S. a G. S., společně dědictví odmítli.

Soudní komisařka proto předložila spis Městskému soudu v Brně ke schválení právního úkonu odmítnutí dědictví za nezletilé pozůstalé vnuky zemřelého, jenž za ně učinili jejich zákonní zástupci.

Městský soud v Brně, aniž zahájil řízení o schválení právního úkonu za nezletilé, věc u něj vedenou pod sp. zn. 40 Nc 41/2012 a 40 P 33/2013 opakovaně vrátil soudní komisařce bez věcného vyřízení s tím, že z ověřených údajů vyplývá, že nezletilé děti žijí trvale v zahraničí, a proto nejsou splněny podmínky místní příslušnosti Městského soudu v Brně.

Soudní komisařka na základě uvedeného předložila spis Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

O takovou situaci se jedná i v daném případě neboť je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (srov. § 39 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním) a že podmínky pro určení místní příslušnosti chybějí, neboť žádný z nezletilých nemá na území České republiky obecný soud ve smyslu ustanovení § 88 písm. c) o. s. ř.

Nejvyšší soud proto určil, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, když přihlédl zejména k tomu, že u tohoto soudu je vedeno předmětné dědické řízení, že nezletilí jsou v obvodu tohoto soudu hlášení k trvalému pobytu a nejsou zde žádné okolnosti, které by opodstatňovaly závěr, že účelněji, rychleji a hospodárněji by věc byla projednána jiným soudem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. října 2013
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu