25 Nd 195/2006
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 195/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce I. Š., proti žalované České republice, o určení věcné příslušnosti dle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:


I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.


II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2.


Žalobce Nejvyššímu soudu ČR adresoval podání, nazvané žaloba o náhradu škody , avšak toto podání neobsahuje základní náležitosti návrhu ve smyslu ust. § 42 odst. 4 a § 79 o. s. ř. Protože k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou zásadně příslušné okresní soudy, bylo rozhodnuto podle ust. § 104a odst. 4 o. s. ř. (§ 169 odst. 2 o. s. ř.) a věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k dalšímu řízení, v němž bude třeba odstranit vady tohoto podání.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu