25 Nd 193/2013
Datum rozhodnutí: 29.08.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2,3 o. s. ř.25 Nd 193/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce P. N. , zastoupeného Mgr. Václavem Linhartem, advokátem se sídlem Praha 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, proti žalovanému J. N. , zastoupenému Mgr. Janem Farkačem, advokátem se sídlem Brno, Střední 595/26, o zaplacení 248.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 Cm 113/2009, o návrhu žalovaného na přikázání věci Městskému soudu v Praze z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 Cm 113/2009 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.
Odůvodnění: Žalobce se domáhá na žalovaném zaplacení 248.800,- Kč s příslušenstvím na základě částečného neuhrazení faktur za výrobu dřevěných modelů pro slévárenské účely.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 11. 10. 2011, č.j. 35/43 Cm 113/2009-124, ve znění opravného usnesení ze dne 2. 11. 2011, č.j. 35/43 Cm 113/2009-137, zastavil řízení o zaplacení 34.410,- Kč s příslušenstvím, uložil žalovanému zaplatit žalobci 11.900,- Kč a 202.490,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání, o němž dosud nebylo rozhodnuto.

Krajský soud v Brně věc předložil Nejvyššímu soudu s návrhem žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., a to Městskému soudu v Praze.

Návrh odůvodňuje žalovaný tím, že faktické těžiště výkonu povolání právního zástupce žalovaného se nachází takřka výhradně v Praze. Rovněž žalovaný se z pracovních důvodů velice často nachází v Praze; má za to, že změnou místní příslušnosti by vznikly podstatně nižší náklady řízení spojené s účastí právního zástupce žalovaného na soudních jednáních, při nahlížení do spisu apod.

Žalobce se k návrhu na delegaci věci nevyjádřil.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Z tohoto pohledu jsou skutečnosti tvrzené žalovaným nedostatečné a delegaci věci jinému soudu (Městskému soudu v Praze) neodůvodňují. To platí jak o okolnosti, že se žalovaný často nachází z pracovních důvodů v Praze, kam má být věc delegována, tak o tvrzené skutečnosti, že žalovanému vznikají v řízení zvýšené náklady související s účastí jeho právního zástupce na soudních jednáních, jelikož výkon povolání tohoto právního zástupce se nachází takřka výlučně v Praze; z nich lze usoudit pouze tolik, že projednání věci Městským soudem v Praze by snad mohlo být pro žalovaného komfortnější, nikoliv však ve svém výsledku (posuzováno se zřetelem k zájmům všech účastníků řízení) hospodárnější a rychlejší, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že řízení v prvním stupni před Krajským soudem v Brně již proběhlo a bylo (byť nepravomocně) ve věci rozhodnuto, takže přesun řízení k jinému soudu za této procesní situace by k rychlejšímu a hospodárnějšímu projednání věci nikterak nepřispěl.

Proto Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený oběma dotčeným soudům (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) rozhodl, že se věc Městskému soudu v Praze nepřikazuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2013
JUDr. Robert Waltr předseda senátu