25 Nd 166/2013
Datum rozhodnutí: 25.06.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
25 Nd 166/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci dědictví po zůstaviteli J. F. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2379/2011, za účasti syna zůstavitele Ing. Jána Hercega, bytem Trnava, Mierova 2, Slovenská republika, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2379/2011 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Hodoníně.

Odůvodnění:

Po zahájení řízení o dodatečném projednání dědictví, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2379/2011, k výzvě soudního komisaře, zda žádá o delegaci věci jinému soudu na území České republiky z důvodu vhodnosti, syn zůstavitele jako jediný dědic sdělil, že by mu k projednání dědictví nejlépe vyhovoval Hodonín. Nato Obvodní soud pro Prahu 4 předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Hodoníně, s odůvodněním, že syn zůstavitele bydlí na Slovenské republice.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Podle § 88 písm. j) o. s. ř. je v dědickém řízení stanovena obligatorní příslušnost soudu podle místa zůstavitelova posledního bydliště.

Nejvyšší soud po zvážení rozhodných skutečností dospěl závěru, že důvod vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. není dán.

Jde o dodatečné projednání dědictví, jehož předmětem má být pouze pozemek ve zjednodušené evidenci p. č. v k. ú. Zdiměřice u Prahy, a byl již ustanoven soudní komisař, který začal shromažďovat podklady pro dodatečné projednání dědictví. V případě nezbytnosti může být dědic vyslechnut dožádaným soudem, proto pouhá vzdálenost jeho bydliště od sídla soudu dostatečným důvodem k přikázání věci není. Nelze přehlédnout, že podle obsahu spisu (podání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na č.l. 12, kopie sdělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na č.l. 16 a kopie výpisu z katastru nemovitostí na č.l. 19) bylo dodatečné projednání dědictví zahájeno z podnětu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s trestním stíháním týkajícím se podvodných převodů pozemků, mezi nimiž je i předmětný pozemek, a jako vlastník předmětného pozemku ke dni 22. 6. 2011 byla zapsána společnost REAL ASSETS, s. r. o., se sídlem Praha, Pařížská 68/9, nelze tudíž vyloučit, že bude třeba v řízení provést důkazy nalézající se v obvodu hl. města Prahy. Zejména z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení by bylo zcela neúčelné přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně tak, jak bylo navrženo, aniž by předkládající soud či dědic zůstavitele návrh na delegaci odůvodnili relevantními důvody.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu