25 Nd 162/2005
Datum rozhodnutí: 06.09.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 162/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci dědictví po Ing. E. V., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 774/2005, za účasti dědiců 1) P. V. a 2) D. V., o návrhu dědiců ze zákona pozůstalých synů P. V. a D. V., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 774/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dědickém řízení navrhli pozůstalí synové P. a D. V., jakožto zákonní dědicové zůstavitele, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 7, neboť se musí starat o svou matku, která je upoutána na invalidní vozík a je odkázána na jejich pomoc.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

V daném případě, kdy oba synové zůstavitele, P. a D. V. trvale bydlí v Praze 7, kde se také starají o svou těžce tělesně postiženou matku, která je upoutána na invalidní vozík a je odkázána na jejich pomoc, je soud toho názoru, že bude hospodárnější a rychlejší věc projednat před Obvodním soudem pro Prahu 7. Zákonní dědici s delegací souhlasili.

Nejvyšší soud ČR jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.), proto rozhodl tak, že věc přikázal z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. září 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek,v.r.

předseda senátu