25 Nd 160/2005
Datum rozhodnutí: 07.09.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 160/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyně V. E., zastoupené Mgr. D. K., jako obecným zmocněncem, proti žalované České republice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, o zaplacení částky 43.680,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 34 C 197/2005, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 34 C 197/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 10 je pod sp. zn. 34 C 197/2005 vedeno řízení o žalobě žalobkyně V. E. proti žalované České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zaplacení částky 43.680,- Kč s příslušenstvím.

Přípisem ze dne 22.8.2005 byl zdejšímu soudu předložen Obvodním soudem pro Prahu 10, spolu se spisem 34 C 197/2005, návrh žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku, odůvodněný tím, že spor se týká jejího odloučeného pracoviště v J. Navrhuje proto, aby z důvodu vhodnosti byla věc delegována právě Okresnímu soudu v Jeseníku.

Žalobkyně se k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřila, a tak soud v souladu s ust. § 101 odst. 4 o.s.ř. předpokládal, že s návrhem souhlasí.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

V posuzovaném případě má žalovaná své odloučené pracoviště v J. a žalobkyně bydlí v obvodu Okresního soudu v Jeseníku, jemuž má být podle návrhu žalované věc delegována. Tento soud je významně vzdálen od soudu, jenž je k projednání a rozhodnutí věci příslušný. Zejména z hlediska hospodárnosti řízení je zřejmé, že jsou zde dány důvody pro přikázání věci z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud ČR proto podle ust. § 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř. rozhodl, že výše uvedenou věc přikázal k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. září 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek,v.r.

předseda senátu