25 Nd 159/2005
Datum rozhodnutí: 20.09.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 159/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce J. M., proti žalované C. CZ, a.s., zastoupené advokátkou, o zaplacení 51.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 38 C 165/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 38 C 165/2005, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 9 je pod sp. zn. 38 C 165/2005 vedeno řízení o žalobě žalobce J. M. proti obchodní společnosti C. CZ, a.s. na straně žalované, o zaplacení částky 51.000,- Kč s příslušenstvím.

Dne 22.8.2005 byl zdejšímu soudu předložen Obvodním soudem pro Prahu 9, spolu se spisem 38 C 165/2005, návrh žalobce na přikázání věci Městskému soudu v Brně. Žalobce svůj návrh odůvodnil tím, že u tohoto soudu je již projednáván pracovněprávní spor mezi ním a žalovanou. Dále uvedl, že je těžce pohyblivý a s ohledem na nízký důchod je jeho účast u soudu v Praze značně ztížená. Navíc i právní zástupce žalované má sídlo kanceláře ve Z.

Žalovaná s návrhem na delegaci vyslovila svůj souhlas, když jako důvod uvedla, že před Městským soudem v Brně již probíhá mezi žalobcem a žalovaným řízení o zaplacení částky 178.545,- Kč s příslušenstvím, kdy i tato věc byla z důvodu vhodnosti (zdravotní problémy na straně žalobce) přikázána právě tomuto soudu.Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být rozmanité v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

V posuzovaném případě, s přihlédnutím k tomu, že žalovaná nevznesla žádné námitky proti tomu, aby věc byla delegovaná Městskému soudu v Brně, ani proti důvodům, jimiž žalobce svůj návrh odůvodnil, je možné pokládat žalobcem uvedené okolnosti za takové, na jejichž základě lze věc přikázat jinému soudu.

Nejvyšší soud proto podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. rozhodl tak, že výše uvedenou věc přikázal k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20.září 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu