25 Nd 158/2005
Datum rozhodnutí: 20.09.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 158/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyně D. K., zastoupené advokátkou, proti žalovanému F. K., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 16 C 117/2005, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 16 C 117/2005, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kutné Hoře.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Karviné je pod sp. zn. 16 C 117/2005 vedeno řízení o žalobě D. K. proti žalovanému F. K. o rozvod manželství.

Dne 22.8.2005 byl zdejšímu soudu předložen Okresním soudem v Karviné, spolu se spisem 16 C 117/2005, návrh žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Kutné Hoře. Tento svůj návrh odůvodnila tím, že Okresní soud v Kutné Hoře již projednává úpravu výchovy a výživy k nezletilým dcerám obou účastníků a je tak již obeznámen se skutečnostmi významnými i pro rozvod manželství, takže věc může být tímto soudem projednána hospodárněji a rychleji. Navíc uvedla, že by pro ni bylo obtížné dojíždění k soudu do Karviné, vzhledem k značné časové ztrátě s tím spojené, když dcery jsou po autohavárii hospitalizovány v Praze a v Hradci Králové s těžkými zraněními a žalobkyně za nimi téměř denně jezdí. Žalobkyně rovněž uvedla, že je ve svízelné finanční situaci.

Žalovaný se k návrhu žalobkyně i přes výzvu soudu nevyjádřil a tak soud v souladu s ust. § 101 odst. 4 o.s.ř. předpokládal, že s návrhem souhlasí.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

V posuzovaném případě návrh na delegaci podala žalobkyně pečující o dvě nezletilé děti, které jsou v současné době po autohavárii s těžkými zraněními hospitalizovány v nemocnicích v Praze a Hradci Králové a žalobkyně za nimi pravidelně, téměř denně dojíždí. Příjem žalobkyně tvořený především dávkami sociálního zabezpečení rovněž komplikuje její možnosti účastnit se jednání u Okresního soudu v Karviné. Zájem nezletilých dětí přitom vyžaduje, aby řízení nebylo protahováno a aby věc byla projednána v co nejkratší době. Přikázání věci Okresnímu soudu v Kutné Hoře, který již rozhodoval i ve věci úpravy poměrů nezletilých dětí po dobu trvání manželství a pro dobu po rozvodu (rozsudek ze dne 10.2.2004, č.j. Nc 421/2003-37 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 26.5.2004, č.j. 26 Co 202/2004-49), dává předpoklad, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí budou spolehlivě zjištěny v přiměřené době, aniž by se tak stalo na úkor postavení žalovaného.

Nejvyšší soud ze všech těchto důvodů dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci k Okresnímu soudu v Kutné Hoře z důvodu vhodnosti podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. jsou splněny a návrhu žalobkyně vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek,v.r.

předseda senátu