25 Nd 157/2005
Datum rozhodnutí: 19.08.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 157/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce M. K., zastoupeného Městskou částí P. jako opatrovníkem, za účasti A. K. jako vedlejší účastnice na straně žalobce proti žalovanému I. J., o určení otcovství, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 98/97, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 98/97 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :

U Městského soudu v Brně je pod sp. zn. 31 C 98/97 vedeno řízení o žalobě M. K. proti žalovanému I. J. o určení otcovství.

Dne 16.8.2005 byl zdejšímu soudu předložen Městským soudem v Brně, spolu se spisem 31 C 98/97, návrh tohoto soudu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 9, odůvodněný tím, že žalobce, vedlejší účastnice na straně žalobce i žalovaný bydlí v P., kde rovněž sídlí opatrovník žalobce. I za situace, kdy se žalovaný odstěhuje do okresu K., bude do P. denně dojíždět za prací, je tedy v rozporu ze zásadou ekonomie řízení, aby byla předmětná věc nadále projednávána u Městského soudu v Brně.

K návrhu soudu se vyjádřil pouze opatrovník žalobce, když soudu sdělil, že proti delegaci nemá žádné námitky.

Jelikož se ostatní účastníci ve stanovené lhůtě k návrhu soudu na delegaci nevyjádřili a to i přesto, že výzva soudu jim byla řádně doručena a obsahovala doložku dle ustanovení § 101 odst. 4 o.s.ř., považoval soud jejich stanovisko k věci za kladné.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

V daném případě žalobce M. K. bydlí trvale v P. Na stejné adrese pak bydlí i A. K., která v řízení vystupuje jako vedlejší účastnice na straně žalobce. Rovněž opatrovník Městská část P. Žalovaný se v průběhu řízení přestěhoval do P. a v P. rovněž pracuje. Za této situace bude hospodárnější věc projednat před Obvodním soudem pro Prahu 9.

Nejvyšší soud ČR proto jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.) rozhodl tak, že věc přikázal z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v.r.

předseda senátu