25 Nd 152/2005
Datum rozhodnutí: 14.09.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 152/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci projednání dědictví po Mgr. E. W., roz. V., vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 349/2005, za účasti dědiců 1) Mgr. A. K., 2) P. W. a 3) Ing. L. W., o návrhu dědiček ze zákona pozůstalé dcery Mgr. A. K., P. W. a L. W., zastoupené obecnou zmocněnkyní Mgr. P. W., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 349/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dědickém řízení navrhly pozůstalé dcery Mgr. A. K., P. W. a L. W. jako jediné zákonné dědičky zůstavitelky, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Karviné, v jehož obvodu mají všechny trvalé bydliště.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

V daném případě všechny tři zákonné dědičky bydlí v Karviné a to Mgr. A. K. na E. ulici 1161/24, P. W. a L. W. na T. ulici 2439/1. Z toho je zřejmé, že bude hospodárnější a rychlejší věc projednat a rozhodnout před Okresním soudem v Karviné.

Nejvyšší soud ČR proto jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.), s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, že se věc přikázala z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. září 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu