25 Nd 149/2005
Datum rozhodnutí: 31.08.2005
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 149/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce O. H., proti žalované Psychiatrické léčebně B., o určení absence povinnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 27 C 115/2004, o námitce podjatosti, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 171/2005.

O d ů v o d n ě n í :

V odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 6. 1. 2005, č. j. 27 C 115/2004-19, vznesl žalobce námitku podjatosti Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze s tím, že jeho podání ze dne 18. 10. 2003, které je přílohou č. 2 žaloby, obsahuje odůvodnění těchto námitek. Námitku podjatosti Vrchního soudu v Praze v tomto podání odůvodnil tak, že JUDr. H. Z., soudkyně tohoto soudu, působila dříve u Obvodního soudu pro Prahu 5 ve funkci civilní náměstkyně, což byla funkce, kterou za totalitního režimu nemohl zastávat nikdo, kdo by tomuto režimu nepřisluhoval, a že tato soudkyně vyřizovala dopravní případ žalobce, který byl zjevně pouze nainscenován.

Soudkyně JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř., které podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze mají rozhodovat o vyloučení soudců Městského soudu v Praze, ve vyjádření k námitce podjatosti vznesené žalobcem uvedly, že účastníky řízení ani jejich zástupce neznají, nemají k nim ani k věci žádný vztah a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by mohly být důvodem pro jejich vyloučení.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle ustanovení § 15a odst. 1 věty první o. s. ř. účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Podle odst. 3 tohoto ustanovení v námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Z vyjádření soudkyň, které podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze mají rozhodnout o námitce podjatosti vznesené proti soudcům Městského soudu v Praze, ani z obsahu spisu nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Jak vyplývá z návrhu žalobce na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, důvodem pochybnosti o jejich nepodjatosti je to, že soudkyně tohoto soudu, JUDr. H. Z., rozhodovala v jiné věci žalobce a v minulosti působila jako civilní náměstkyně. Rozhodování soudce v jiných věcech, popř. jeho bývalé pracovní zařazení, nejsou okolnostmi, které by zakládaly důvod k vyloučení jiných soudců téhož soudu, jak ostatně zákon výslovně stanoví (§ 14 odst. 4 o. s. ř.). Ve vztahu k ostatním, ve výroku jmenovaným soudkyním Vrchního soudu v Praze, nebyly uvedeny žádné konkrétní skutečnosti, v nichž je spatřován důvod k jejich nepodjatosti.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze zákonných důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože zákonné důvody k vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodování věci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 o. s. ř. nebyly zjištěny, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2005

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu