25 Nd 145/2005
Datum rozhodnutí: 14.09.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 145/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce L., s.p., proti žalovaným 1) Č. d., a.s., 2) ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Praha 3, Kališnická 4-6, o zaplacení 6,020.230,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 185/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 185/2004, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 1 je pod sp. zn. 22 C 185/2004 vedeno řízení o žalobě žalobce L., s.p. proti Č. d., a.s. a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR na straně žalované, o zaplacení částky 6,020.230,- Kč s příslušenstvím.

Dne 8.8.2005 byl zdejšímu soudu předložen Obvodním soudem pro Prahu 1, spolu se spisem 22 C 185/2004, návrh žalobce na přikázání věci Městskému soudu v Brně. Žalobce svůj návrh odůvodnil tím, že žaloba sice byla podána podle obecného soudu 1. žalovaného, ale pozemky s požárem postiženými porosty se nacházejí v k.ú. V., okres Hodonín, hašení požáru prováděly jednotky HZS Jihomoravského kraje, okresní oddělení H., znalecký posudek byl vypracován ÚHUL B., pobočka K. a je reálné, že bude v řízení navržen výslech pracovníků, kteří znalecký posudek zpracovávali, případně i šetření a prohlídka na místě samém. Navržení svědci, zaměstnanci žalobce a zaměstnanci 1. žalovaného, mají bydliště nebo pracoviště v okrese Hodonín, navíc právní služba žalobce je zajišťována pracovníky krajského inspektorátu v Brně, právní služba 1. žalovaného je zajišťována právním odborem v Brně a 2. žalovaný má územní pracoviště rovněž v Brně. Žalobce je proto přesvědčen, že přikázáním věci Městskému soudu v Brně nebudou nijak krácena práva žádné ze stran.

Žalovaní se i přes písemnou výzvu soudu k návrhu žalobce nevyjádřili, a tak soud v souladu s ust. § 101 odst. 4 o.s.ř. předpokládal, že s návrhem souhlasí.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud vzhledem k tomu, že žalovaní nevznesli námitky proti navrhovanému přikázání věci jinému soudu a k okolnostem uvedeným v návrhu na delegaci rozhodl tak, že předmětnou věc přikázal podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v.r.

předseda senátu