25 Nd 131/2017
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 131/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně CAC Group s.r.o. , se sídlem v Praze 2, Vodičkova 12/5, IČO: 27421252, zastoupené JUDr. Michalem Steinerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Platnéřská 88/9, proti žalovanému J. K. , místem podnikání v Praze 5, Hrozenkovská 460/51, IČO: 86913158, zastoupenému Mgr. Danem Modlitbou, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 2/830, o 248.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 24 C 230/2016, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 24 C 230/2016 se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 5.
Odůvodnění:
U Okresního soudu v Olomouci je vedeno řízení o zaplacení částky 248.000,- Kč s příslušenstvím představující kupní cenu za vozidlo pro podnikatelské účely.

Nejvyššímu soudu byl Okresním soudem v Olomouci předložen spis spolu s návrhem žalovaného na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 s odůvodněním, že všichni účastníci řízení i jejich právní zástupci mají svá sídla a místa podnikání v některém z obvodů města Prahy a dojezdová vzdálenost včetně návratu k Okresnímu soudu v Olomouci činí v přepočtu na čas zhruba šest hodin.

Žalobkyně s tímto návrhem nesouhlasila. Uvedla, že není zákonného důvodu, pro který by měl být účastníkům řízení odňat zákonný soudce, a že neexistuje žádná okolnost, která by měla umožnit rychlejší projednání věci před Obvodním soudem pro Prahu 5 než před Okresním soudem v Olomouci, který byl v době podání žaloby místně příslušný.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu tohoto ustanovení představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

V posuzovaném případě důvody, které uvedl žalovaný ve svém návrhu na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5, nepředstavují takto definované okolnosti. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (§ 11 odst. 1 o. s. ř.). V době zahájení řízení (žaloba byla podána dne 29. 7. 2016) měl žalovaný místo podnikání v Olomouci, Peškova 508/8, a ke změně jeho sídla došlo až k 29. 9. 2016, jak vyplývá z výpisu z živnostenského rejstříku (č. l. 69 spisu). Ani skutečnost, že žalovaného zastupuje advokát sídlící v Praze, nepředstavuje důvod pro výjimku z procesní zásady místní příslušnosti soudu v občanském soudním řízení. Neuvádí-li žalovaný jiné závažné důvody pro založení výjimky z místní příslušnosti soudu, kromě vlastní úspory času a prostředků, pak z hlediska zásady rychlosti a hospodárnosti řízení jako takového nelze při nesouhlasu žalobce považovat navržené přikázání věci za vhodné.

Nejvyšší soud proto návrhu žalovaného na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2017


JUDr. Petr Vojtek předseda senátu