25 Nd 130/2017
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 130/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s. , se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČO 64949681, proti povinnému J. G. , o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 338/2017, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 338/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.
Odůvodnění:

Dne 2. 3. 2017 podal soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer žádost o pověření a nařízení exekuce vůči povinnému.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 17. 3. 2017, č. j. 21 EXE 338/2017-20, (originál usnesení je označen sp. zn. 21 EXE 228/2017, avšak podle spisu jde o zjevnou chybu v psaní dle § 164 o. s. ř.) vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. Okresní soud z výpisu registru obyvatel zjistil, že povinný byl registrovaný jako občan EU na území ČR od 17. 10. 2016 do 31. 12. 2016 na adrese BG STUDIO s.r.o., P., nadále však není v evidenci cizineckých systémů hlášen k pobytu.

Dle exekučního návrhu má povinný bydliště na adrese P. Okresní soud v Nymburce konstatoval, že povinný neměl a nemá v obvodu soudu trvalý ani jiný pobyt, ze spisu se nepodává, že by zde měl majetek, proto není dána příslušnost Okresního soudu v Nymburce. S ohledem na nemožnost zjištění podmínek místní příslušnosti byla v souladu s § 11 odst. 3 zákona o. s. ř. věc předložena Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, jenž při rozhodování o určení místně příslušného soudu není oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 30 Nd 35/2015, ze dne 19. 3. 2015, sp. zn. 21 Nd 47/2015, či ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 32 Nd 92/2015), na základě obsahu spisu shledal, že v předmětném řízení zjevně nelze identifikovat místně příslušný soud ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť podle zjištění Okresního soudu v Nymburce nemá povinný trvalý pobyt na území České republiky, nelze zjistit místo jeho současného pobytu podle druhu pobytu cizince ani umístění majetku povinného.

Jelikož byly splněny předpoklady zakotvené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud se zřetelem k zásadě hospodárnosti řízení tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce, u něhož bylo řízení zahájeno (obdobně srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 29 Nd 388/2013, ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 33 Nd 64/2014, a ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 22 Nd 370/2014).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2017

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu