25 INS 27398/2015r' thlümiůnmłujitilłüu .--1 'Iatek Krajský 'soud v Českých Budějnviních Zátknvn nábřeží 2

370 34 České Budějavice

Q.. m E

EI Iäiilka Ipísemnmt] tma :ludi-. . .-

dne. ...................... m'h'. ...... -Protože admäłnebylzisułen-' ' '-'-: ipľumnmf: vlałma dn:de----_ RUCEHHADGULAHHICH HUHDLI F užívané hränb/ "Hmm PI". ........ .. l '

T "-5-2 115-1:

*53995 D

25 IHE ZTEEBIZMS-B-T usnesení lh.14ľ5resat'Bc. Kristina Martínknvá

Bražílmva 439.'2 370 01 České BudăjmrinaJminu a přľjmenl vydávajítí Huby--'--ěl'lll l why. Hi Iiłilhl WII-'. hmmm: ::sum přenala.latlre5ätuui'-jipi'mretítétuaäsillwúm

u Huby. která zitłlkupfemla

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

25INS 27398/2015 vvvllvv-v lvl. III 'ÚIV' lvl Ivlvllllvll

B-7 usnesení |h.1416, tisková skupina 33998-512016

ASISTENT

Lhůta:

Usneseni-Vyjimka ze zak 2016/05/24 10:05:21 WöLFL & POKORNÝ společnost advokátů s.r.o., IČ: 28075013, právnická, ID: WöLF PETR 1

Typ DS: P0 wöLFL & POKORNÝ společnost advokátů s.r.o., široká 15/8, 37001 české Budějovice, cz

ID DS: 4ryb5q3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 09:28:47

25.05.2016 09:28:47

25.05.2016 10:22:06

26.05.2016 07:36 26.05.2016 01 :08

Petra Malá 25.05.2016 10:22:06

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šimková LucieSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvi-v .vv I- -v-l lvl' lvvvlv Invvvl--vl lv

25INS 2739812015 B-7 usnesení Ih.1416, tisková skupina 33998-5/2016 ASISTENT Lhůta:

Usneseni-Vyjimka ze zak 2016/05/24 10:05:21 JUDr. Vohradská anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66221820, ins. správce, ID: VOHRADSSTAN635212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Vohradská-JUDr. anonymizovano Vohradská, Čsl. armády 1, 25301 Hostivice, CZ ID DS: y69ympa

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 09:28:46 Petra Malá

25.05.2016 09:28:46 25.05.2016 09:56:53

Zprávu vypravil:

Doručeno:

25.05.2016 09:28:46 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 09:28:46 25.05.2016 09:56:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 07:36 Kontrolu provedl: Šimková Lucie

26.05.2016 01 :08Spisová značka:251NS 27398/2015 Identifikace dotazuz33998-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 08:20 Kontrolu provedlzublá Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátn'WöLFL & POKORNÝ společnost r-Hdpľprávnická ID:WÓLF PETR 1 advokátů s.r.o., IČ: 28075013, právnická Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:4ryb5q3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: WÓLFL & POKORNÝ společnost advokátů s.r.o. IČ: 28075013

Adresa: Radniční 133/1, 37001 České Budějovice, CZ

AdresátzJUDr. Vohradská anonymizovano , nar. TYPľins. ID:VOHRADSSTAN6352 anonymizovano , IČ: 66221820, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:y69ympa Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Vohradská, firma: anonymizovano Vohradská-Insolvenční spravce IČ: 66221820

Adresa: Pelzova /1700, 25301 Hostivice, CZanonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Bc. Martínková Kristina, nar. T31 fyzická IDzMARTINKKRISO70678 1 07.06.1978, fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Martinková, Kristina, 07.06.1978

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112R

Kc: -zašli: -dlužnicc-DS (P-T III.) -Mgr. Petr Wöln-DS (P-T III.)

-IS-DS (P-T III.)

Lhůta: oddlužení.

Děkuji. 24. 5. 2016

KSCB-B-7

Nerad