25 INS 24279/2015
r mamma-.mu I jj.. Krajský soud v Českých Buděłovicicł] ' Zátknvn nábřeží 2 x

370 B4 České Budéjnvice u HSEEEI [písemnost] byla dali r mu ...................... ..'.' .... ..-2 Fmtuicadresitnehylzastłłen _---

Ipmmnmtł Hanna do dum? ' ułí-.ranisthränky-F-nu ČEHIUL na vmmlcu nu !mu TW "I y UMDAT '

'L||4|51|ugnnguummgnłu nglnynwlwuumqm

25 IHS ::Hmmm 5-E-B usnesení "123m' má Pravnslav * anonymizovano Na FÍEkáGh 113 392 01 Soběslav-Ema přijmeqí mw, která Iälilhl Manila.... . .. r i Jiří? q:: ur. mw,hmizäältumta,iadruátnn r-. 1 11., 'I .. *HI ' TL u:: tm i hnetítétuäsil dn: FI. l-II' l'-_ ľ *fr-'If' "j F k! .' I v. '-. Í'I'I r C-'~'~; 1 ' mmuräzásiltupřemra L *1; ; .-v-vodním# Jr Humaenunrumjrdhu g:-Egílatel; Krajaký aaud u Českých Budějmłicícłn Zátkava ľłábl'EŽÍ 2 '

370 84 České Budějavica u ł'ásllha łpísamnusrł hyia umu-_ _.-. dna ...................... ..v ....... .. '-I '-PWHIIIIE'IÉI'ES-äll'lłhjrl :astiłe ĚIIÍSIE'II'II'IIÚS'I] Haima da da-.

:WW-RUČEHHA aa 'H'LASTHÍEH auuau mm I UHLÁDAT '

* 'Hllł ||i| |||||H|l||| W |||H||| |N||Il|||ü|||||||| || i 1 aaáaha-au1a-3*

25 INS 24215201 5-

B-B uanaaaní mama:k' l"mulnlilan anonymizovano naľ-'la-11959 Klanaviaa 214 392 01 SabăalavHeien jmémapłümmlwdä--apnhnaqiasmmmmühipfamla f a * ' ~ . "ěäř asahmuałazäsilllpřemląlaürasätavi "' *u .. l' mm i' tmujipimetitamsntym |_ f . . : -. x !x ____________ n = ._ pismhwaázáaüu převzalav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vvvvl

25INS 24279/2015 u . lvl .v Ivlv- uv l u III I vvvvvv

B-8 usnesení |h.28/6, tisková skupina 4646-6/2016

LHŮTA

Lhůta: 02.07.2016

Usneseni-Vyjimka ze zak 2016/06/02 15:05:37 IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ: 29113091, ins. správce, ID: IKT INS 1

Typ DS: P0

IKT INSOLVENCE v.o.s., Koperníkova 822/25, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: 9j5xpgs

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 16:44:08

07.06.2016 16:44:08

07.06.2016 17:15:08

08.06.2016 07:42 08.06.2016 02:27

Petra Malá 07.06.2016 17:15:08

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šimková LucieSpisová značka:251NS 24279/2015 Identifikace dotazuz4646-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 14:10 Kontrolu provedlzublá Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátů Adresát: IKT INSOLVENCE v.o.s. , IČ: Typ=1ns. lD:lKT lNS 1 29113091, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:9j5xpgs Stav DS Přístupná Název DS firma: lKT INSOLVENCE v.o.s. IČ: 29113091 Adresa: Palackého 7/389, BOlOO Plzeň, CZ nepřístupná DS:O adresátů nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena prozl adresátů Adresátz anonymizovano Milan, fyzická TSK fyzická lD:VALENTAMlLA l Hledáno V DS: typ: FO, anonymizovano , Milan Údaje o schránce: typ: lD DS: Stav DS: Dotaz proveden na tyto typy DS:FO z toho DS nenalezena prozl adresátů Adresát: anonymizovano Pravoslav, nar. ?31% fyzická ID:VALENTAPRAv060365 1 06.03.1965, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, anonymizovano , Pravoslav, 06.03.l965 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 Z 1

AAM112R

KSCB-B-8

Kc:

-zašli: -dlužnüç-DS (P-T III.) -IS-DS (P-T III.)

-Milan anonymizovano , anonymizovano , Klenovice 214, 392 01 Soběslav-DS (P-T III.)

Lhůta: oddlužení.

Děkuji. 2. 6. 2016 Nerad