25 ICm 4297/2013
25 ICm 4297/2013-22 (KSOS 25 INS 23158/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, IČ: 25085689, proti žalované 1) JUDr. Evě Janíkové, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19, insolvenční správkyni dlužníka Romana Hrdličky, a žalovanému 2) Romanu anonymizovano , anonymizovano , bytem Frenštát pod Radhoštěm, Kopaná 745, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobcovy pohledávky č. 2, 3, 4 a 5, ve výši 282.669,- Kč z titulu úvěrových smluv, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 23158/2013 s dlužníkem Romanem Hrdličkou, anonymizovano , bytem Frenštát pod Radhoštěm, Kopaná 745, přihláškou P3, jsou po právu, se zamítá. II. Žalobce je povinen zaplatit žalované 1) na náhradě nákladů řízení 297,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalobce a žalovaný 2) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 19.12.2013, evidovanou pod sp.zn. 25 ICm 4297/2013 domáhal se žalobce určení, že jeho pohledávky č. 2, 3, 4 a 5 ve výši 282.669,-Kč z titulu úvěrových smluv, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 23158/2013 s dlužníkem Romanem Hrdličkou, přihláškou P3, jsou po právu. K pohledávce č. 2 tvrdil, že poskytl dlužníkovi na základě smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209008 ze dne 01.06.2007 úvěr ve výši 50.750,-Kč a ten se zavázal k jeho pravidelnému splácení v 72 měsíčních splátkách ve výši 1.299,-Kč. Dále žalobce poskytl dlužníkovi na základě smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209013 ze dne 10.03.2008 úvěr ve výši 50.750,-Kč a ten se zavázal k jeho pravidelnému splácení v 72 měsíčních splátkách ve výši 1.518,-Kč. Obě tyto pohledávky byly přiznány rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Lucií Jamborovou pod sp.zn. 51688/12. K pohledávce č. 3 tvrdil, že poskytl dlužníkovi na základě smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209018 ze dne 02.06.2008 úvěr ve výši 40.600,-Kč a ten se zavázal k jeho pravidelnému splácení v 72 měsíčních splátkách ve výši 1.253,-Kč. Pohledávka z této smlouvy byla žalobci přiznána rozhodčím nálezem sp.zn. 52733/12 ze dne 30.03.2012. K pohledávce č. 4 žalobce tvrdil, že poskytl dlužníkovi na základě smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209016 ze dne 02.06.2008 úvěr ve výši 40.600,-Kč a ten se zavázal k jeho pravidelnému splácení v 72 měsíčních splátkách ve výši 1.198,-Kč. Pohledávka z této smlouvy byla žalobci přiznána rozhodčím nálezem sp.zn. 53481/12 ze dne 24.05.2012. K pohledávce č. 5 žalobce tvrdil, že poskytl Jarmile Hrdličkové na základě smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209010 ze dne 24.10.2007 úvěr ve výši 150.000,-Kč a ta se zavázala k jeho pravidelnému splácení v 72 měsíčních splátkách ve výši 2.745,-Kč. K tomuto úvěru se dlužník zavázal podpisem spoludlužnického prohlášení, které je součástí smlouvy. Dále žalobce v žalobě uvedl, že ve světle současné judikatury si je vědom toho, že rozhodčí nálezy byly vydány na základě neplatně sjednaných rozhodčích doložek, a proto již v incidenčním sporu nepožaduje určení, že po právu jsou i částky, které odpovídají náhradám nákladů rozhodčích řízení. Současně zdůraznil, že tvrzení, že dlužník dané smlouvy nepodepsal, považuje za účelové.

Žalovaní shodně navrhovali, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta, když podpis na úvěrových smlouvách ve vztahu k pohledávce č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 není pravým podpisem dlužníka, a tedy žalovaného 2). Za této situace není žalovaný 2) jako dlužník ve vztahu k žalobci jako věřiteli ze sporných úvěrových smluv pasivně legitimován, když navíc ani žádné plnění neobdržel. Žalovaný 2) pak není v tomto sporu pasivně legitimován i proto, že pohledávky nepopřel, když popěrný úkon učinila pouze insolvenční správkyně. Dále poukázali také na to, že žalobce v rámci přihlášky u pohledávek č. 2-5 nespecifikoval smluvní pokutu a pojištění, jakožto samostatné nároky, byť jsou v rozhodčích nálezech, na které přihláška odkazuje, uvedeny. U těchto nároků nelze dovozovat, že se jedná o příslušenství. Nutno tedy vyjít z toho, že žalobce jako věřitel uplatnil v rámci sporných pohledávek pouze jistinu z úvěrových smluv a příslušenství, sestávající z úroků z prodlení a nákladů rozhodčího řízení. Jelikož tedy žalobce smluvní pokutu a pojištění jakožto samostatné nároky nepřihlásil, nemůže býti žaloba na jejich určení úspěšná i z tohoto důvodu.

Soud věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti žalobce, neboť se nedostavil k jednání, ačkoliv byl řádně předvolán a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení-svou nepřítomnost neomluvil, vycházel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů podle ust. § 160 odst. 3, ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení

ICM R

(insolvenční zákon-dále jen IZ) a ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.).

Listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. KSOS 25 INS 23158/2013 bylo prokázáno, že:

-usnesením ze dne 02.09.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Romana Hrdličky, insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Eva Janíková a soud povolil řešení úpadku oddlužením, -usnesením ze dne 09.12.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, -přihláškou pohledávky č. P3 doručenou insolvenčnímu soudu 17.09.2013 přihlásil žalobce jako věřitel do insolvenčního řízení mimo jiné vykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 113.632,-Kč podle rozhodčího nálezu sp.zn. 51688/12 ze dne 21.02.2012, sestávající z jistiny 77.092,-Kč podle smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209008 ze dne 01.06.2007 a č. 42006037209013 ze dne 10.03.2008 a příslušenství- zákonného úroku z prodlení 9.528,-Kč a nákladů rozhodčího řízení 27.012,-Kč, vykonatelnou pohledávku č. 3 ve výši 60.449,-Kč podle rozhodčího nálezu sp.zn. 52733/12 ze dne 30.03.2012, sestávající z jistiny 38.586,-Kč podle smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209018 ze dne 02.06.2008 a příslušenství-zákonného úroku z prodlení 4.511,-Kč a nákladů rozhodčího řízení 17.352,-Kč, vykonatelnou pohledávku č. 4 ve výši 51.706,-Kč podle rozhodčího nálezu sp.zn. 53481/12 ze dne 24.05.2012, sestávající z jistiny 32.751,-Kč podle smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209016 ze dne 02.06.2008 a příslušenství-zákonného úroku z prodlení 3.631,-Kč a nákladů rozhodčího řízení 15.324,-Kč, a pohledávku č. 5 ve výši 98.376,-Kč sestávající z jistiny 87.555,-Kč podle smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru č. 42006037209010 ze dne 24.10.2007 a příslušenství- zákonného úroku z prodlení ve výši 10.821,-Kč, -u přezkumného jednání dne 14.11.2013 insolvenční správkyně popřela vykonatelnost u pohledávky č. 2, č. 3 a č. 4 pro neplatnost rozhodčí doložky a pro nepřiměřené ustanovení v neprospěch spotřebitele dle ust. § 55 a 56 občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013, se závěrem, že rozhodčí nálezy jsou nicotné. Pohledávku č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 popřela co do pravosti s argumentací, že podpis dlužníka na úvěrových smlouvách není pravý, dlužník pohledávky uznal, -výzvou ze dne 06.12.2013 žalovaná 1) (insolvenční správkyně) vyrozuměla žalobce o popření jeho pohledávek č. 2, 3, 4 a 5 a poučila ho o právu uplatnit popřené pohledávky u soudu, vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 09.12.2013, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno. V daném případě žalobce sice přihlásil sporné pohledávky č. 2, 3, 4 přihláškou P3 jako vykonatelné, ale žalovaná 1) (insolvenční správkyně) je zařadila do seznamu přihlášených pohledávek jako nevykonatelné, a takto je také přezkoumala a popřela co do pravosti společně s nevykonatelnou pohledávkou č. 5. Soud tedy uzavírá, že s ohledem na výsledek přezkumného jednání to byl žalobce, na kterém bylo, aby podal žalobu podle ust. § 198 odst. 1 IZ, což také učinil. Z aplikace tohoto právního závěru na skutkový stav, zjištěný z obsahu insolvenčního spisu, vyplývá, že žaloba byla podána včas ve lhůtě 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávek tak, jak stanoví ust. § 198 odst. 1 IZ oprávněnou osobou a

ICM R směřuje v souladu s citovaným ustanovením proti popírající insolvenční správkyni. Jinak je tomu u dlužníka, který pohledávky žalobce nepopřel.

V daném případě bylo o sporných pohledávkách č. 2-4 rozhodnuto rozhodčími nálezy. U pohledávek přisouzených v rozhodčím řízení je přitom zásadní, zda byl rozhodčí nález vydán rozhodcem (rozhodčím soudem), který byl oprávněn spor rozhodnout. Pokud byl rozhodčí nález vydán rozhodcem, který měl pravomoc spor rozhodnout, opírá se přihlášená pohledávka o vykonatelný titul. Pro účely určovacího sporu se pak jedná o vykonatelnou pohledávku a důvody jejího popření jsou limitovány úpravou § 199 odst. 2 IZ.

Mezi účastníky řízení nebylo sporné, že ve světle současné judikatury byly rozhodčí nálezy sp.zn. 51688/12, 53481/12, 52733/12 vydány na základě neplatně sjednaných rozhodčích doložek (rozhodčí doložka neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení v rozhodčí smlouvě, ale pouze odkazuje ohledně výběru rozhodce na třetí právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem). Soud proto neměl v tomto řízení důvod podrobněji se touto otázkou zabývat, když otázka platnosti formulované rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách byla podrobena výkladu jak Nejvyššího soudu ČR, tak Ústavního soudu a účastníci řízení se s tímto výkladem ztotožnili. Z uvedeného důvodu pak neučinil z rozhodčích nálezů, které účastníci řízení považovali za nicotné, žádné skutkové zjištění s tím, že uzavírá, že pohledávky č. 2-4 v rámci přihlášky P3 se neopírají o vykonatelný titul a při jejich popření se tedy omezení popěrných důvodů ve smyslu ust. § 199 odst. 2 IZ neuplatní.

Předmětem řízení jsou tedy nevykonatelné pohledávky č. 2-5 z pěti úvěrových smluv, a to pohledávka č. 2 ze smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209008 a č. 42006037209013, pohledávka č. 3 ze smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209018, pohledávka č. 4 ze smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209016 a pohledávka č. 5 ze smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209010 (§ 497 obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013), podle nichž byl u pohledávek č. 2-4 věřitelem žalobce a dlužníkem měl být žalovaný 2), a u pohledávky č. 5 byl věřitelem žalobce, dlužnicí Jarmila Hrdličková a spoludlužníkem měl být Roman Hrdlička. Za těchto okolností je pro rozhodnutí věci zejména významné, zda byly uzavřeny smlouvy o úvěru mezi těmito smluvními stranami, a zda na základě nich byly poskytnuty dlužníkovi peněžní prostředky. Byly-li by tyto skutečnosti prokázány, pak by žalobce unesl břemeno důkazní. Žalovaní v rámci své obrany tvrdili, že dlužník úvěrové smlouvy ve vztahu k pohledávkám č. 2-5 nepodepsal (neuzavřel), peněžní prostředky neobdržel.

Soud k nároku žalobce provedl dokazování listinami předloženými žalobcem-smlouvami o poskytnutí úvěru, přičemž zjistil, že žalobce jako věřitel s výjimkou smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42006037209010 k pohledávce č. 5, označené smlouvy o poskytnutí úvěru k pohledávkám č. 2-4 nepředložil. Z níže označených listin, které tedy byly obsahem spisu a tvořily přílohy k přihlášce P3, vzal soud za prokázáno, že:

-Z listiny označené jako žádost/smlouva o poskytnutí úvěru č. 209855643568199, že Roman Hrdlička, označený číslem mobilního telefonu, číslem OP a e-mailem, dále trvalým bydlištěm a povoláním, navrhl společnosti CETELEM ČR a.s. uzavření smlouvy o úvěru ve výši 50.750,-Kč za podmínek v návrhu uvedených, tj. výše úvěru 50.750,-Kč, výše měsíční splátky 1.299,-Kč, počet splátek 72, roční úroková sazba

ICM R

19,06 %, RPSN 24,06 %, cena úvěru 42.778,-Kč s pojištěním, datum splatnosti vždy k 15. dni v měsíci; žadatel současně prohlásil, že se seznámil se všeobecnými úvěrovými podmínkami CETELEM ČR, a.s, které jsou nedílnou součástí žádosti/smlouvy; listina je opatřena dne 01.06.2007 nečitelným podpisem žadatele o úvěr a nečitelným podpisem zástupce žalobce jako věřitele s datem 06.06.2007.

-Z listiny označené jako žádost/smlouva o poskytnutí úvěru č. úvěrového účtu 42006037209010, že Jarmila Hrdličková, označená rodným číslem, telefonem a bydlištěm navrhla společnosti CETELEM ČR a.s. uzavření smlouvy o úvěru ve výši maximálně 150.000,-Kč za podmínek v návrhu uvedených, tj. výše úvěru 150.000,-Kč, výše měsíční splátky 2.745,-Kč, počet splátek 72, se splatností vždy k 15. dni v měsíci počínaje dnem 15.11.2007. RPSN činilo 9,98% a roční úroková sazba 8,48 %; žadatelka současně prohlásila, že se seznámila se všeobecnými úvěrovými podmínkami CETELEM ČR, a.s, které jsou nedílnou součástí žádosti/smlouvy; listina je opatřena podpisem žadatelky o úvěr s datem 24.10.2007 a podpisem zástupce věřitele s datem 01.11.2007. Dále je opatřena prohlášením partnera žadatelky, který je označen jako Roman Hrdlička, že souhlasí s výše uvedenou žádostí o poskytnutí úvěru, kdy společně a nerozdílně s žadatelkou uhradí závazky ze smlouvy o úvěru a to včetně příslušenství. Toto prohlášení je datováno 24.10.2007 a opatřeno nečitelným podpisem.

-Z listiny označené jako žádost/smlouva o poskytnutí úvěru č. 211070871263337, že Roman Hrdlička, označený číslem mobilního telefonu, číslem OP, e-mailem, bydlištěm a povoláním, navrhl společnosti CETELEM ČR a.s. uzavření smlouvy o úvěru ve výši 50.750,-Kč za podmínek v návrhu uvedených, tj. výše úvěru 50.750,-Kč, výše splátky 1.518,-Kč měsíčně, počet splátek 72, roční úroková sazba v procentech není uvedena, RPSN 33,01 %, cena úvěru 58.546,-Kč s pojištěním; žadatel současně prohlásil, že se seznámil se všeobecnými úvěrovými podmínkami CETELEM ČR, a.s, které jsou nedílnou součástí žádosti/smlouvy; listina je opatřena nečitelným podpisem žadatele dne 10.03.2008, a za věřitele je opatřena razítkem Jany Reiserové a nečitelným podpisem dne 12.03.2008.

-Z listiny označené jako žádost/smlouva o poskytnutí úvěru č. 209013280267936, že Roman Hrdlička, označený číslem mobilního telefonu, číslem OP, e-mailem, bydlištěm a povoláním, navrhl společnosti CETELEM ČR a.s. uzavření smlouvy o úvěru ve výši 40.600,-Kč za podmínek v návrhu uvedených, tj. výše úvěru 40.600,-Kč, výše měsíční splátky 1.198,-Kč, počet splátek 72, roční úroková sazba není uvedena, RPSN 31,67 %, cena úvěru 45.656,-Kč s pojištěním; žadatel současně prohlásil, že se seznámil se všeobecnými úvěrovými podmínkami CETELEM ČR, a.s, které jsou nedílnou součástí žádosti/smlouvy; listina je opatřena nečitelným podpisem žadatele o úvěr s datem 02.06.2008 a nečitelným podpisem zástupce věřitele s datem 05.06.2008.

-Z listiny označené jako žádost/smlouva o poskytnutí úvěru č. 211070880369084, že Roman Hrdlička, označený číslem mobilního telefonu, číslem OP, e-mailem, bydlištěm a povoláním, navrhl společnosti CETELEM ČR a.s. uzavření smlouvy o úvěru ve výši 40.600,-Kč za podmínek v návrhu uvedených, tj. výše úvěru 40.600,-Kč, výše měsíční splátky 1.253,-Kč, počet měsíčních splátek 72, roční úroková sazba není v žádosti uvedena, RPSN 34,47 %, cena úvěru 49.616,-Kč s tím, že splátky by měly být splatné vždy k 15. dni v měsíci; žadatel současně prohlásil, že se seznámil se všeobecnými

ICM R

úvěrovými podmínkami CETELEM ČR, a.s, které jsou nedílnou součástí žádosti/smlouvy; listina je opatřena nečitelným podpisem žadatele o úvěr s datem 02.06.2008, za věřitele je opatřena razítkem M. Fořtová a nečitelným podpisem s datem 06.06.2008.

Z dalších příloh k přihlášce pohledávky P3, a to výpisů z účtu č. 42006037209010, 42006037200100, 42006037209008, 42006037209013, 42006037209016, 42006037209018, a listiny nazvané jako odstoupení od úvěrové smlouvy č. 42006037209010, soud neučinil žádná zjištění, a to jednak proto, že v případě výpisů z účtu se jednalo o nikým nepodepsané interní listiny (počítačové sjetiny) žalobce a jednak pro nadbytečnost s ohledem na níže provedené právní posouzení věci.

Podle ust. § 101 odst. 1 o.s.ř., k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména a) tvrdit všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení, b) plnit důkazní povinnost (120 odst. 1 o.s.ř.) a další procesní povinnosti, uložené jim zákonem nebo soudem, c) dbát pokynů soudu. Podle § 120 odst. 1 o.s.ř. účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. Podle § 120 odst. 2 věty druhé o.s.ř. neoznačí-li účastníci důkazy, potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.

Důkazním břemenem se rozumí procesní odpovědnost účastníka řízení za to, že za řízení nebyla prokázána jeho tvrzení, a že z toho důvodu muselo být rozhodnuto o věci samé v jeho neprospěch. Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu rozhodnout o věci samé i v takových případech, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného práva pro rozhodnutí o věci, pro nečinnost účastníka (v důsledku nesplnění povinnosti uložené účastníku § 101 odst. 1 písm. b) a § 120 odst. 1 věta první o.s.ř.) nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být prokázána. Rozsah důkazního břemene, tedy okruh skutečností, které konkrétně musí účastník prokázat, zásadně určuje hmotněprávní norma, tedy právní předpis, který je na sporný vztah aplikován. Odtud také vyplývá, kdo je nositelem důkazního břemene, tj. které skutečnosti je každý z účastníků povinen prokázat. Závěr o tom, že účastník řízení neunesl důkazní břemeno, lze učinit jen tehdy, jestliže soud řádně a úplně provedl všechny důkazy, které účastník označil k prokázání svého tvrzení. Účastníkem označený důkaz soud neprovede pouze v případě, jestliže jeho prostřednictvím nelze nepochybně prokázat pro věc rozhodnou skutečnost. Z důvodu neunesení důkazního břemene lze rozhodnout v neprospěch účastníka současně pouze tehdy, jestliže z hodnocení důkazů, které byly za řízení provedeny (§ 120 odst. 2 věta druhá o.s.ř.), neumožňuje soudu přijmout závěr, ani o pravdivosti tvrzení účastníka, ani o tom, že by bylo nepravdivé (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.02.2002, sp.zn. 21 Cdo 762/2001, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod označením SJ 86/2002). Povinnost důkazní uložená účastníkům řízení je procesní povinností. O této povinnosti a o důkazním břemenu, které z ní vyplývá, je proto soud povinen účastníky poučit (§ 5 a § 118a o.s.ř.).

Dále je nutno zdůraznit, že poučovací povinnost dle ust. § 118a o.s.ř. je soustředěna k jednání soudu, přičemž nezakládá soudu prvního stupně povinnost písemnou formou upozorňovat účastníky, zodpovědné za výsledek řízení, že z předložených důkazů se zkoumaná okolnost neprokazuje, taková povinnost není soudu uložena ani v rámci přípravy

ICM R jednání (viz § 114 a § 114a o.s.ř.). Pokud se žalobce o své vůli nedostavil k jednání, které proběhlo v jeho nepřítomnosti v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř., pak zabránil možnosti, aby byl soudem poučen dle ust. § 118a o.s.ř. Soud proto projednal a rozhodl věc podle obsahu spisu a provedených důkazů.

Z hmotněprávní úpravy vyplývá, že k úvěru dochází na základě smlouvy, podle níž se věřitel zaváže, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zaváže poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky (§ 497 obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013). V případě sporu o zaplacení dluhu z úvěru má proto žalobce (věřitel) důkazní břemeno prokázat tvrzení, že s dlužníkem uzavřel smlouvu o úvěru a že na základě ní mu poskytl v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, které se dlužník zavázal v dobodnuté době vrátit a zaplatit z nich úroky. Jsou-li tyto skutečnosti prokázány, pak žalobce unesl důkazní břemeno.

V posuzovaném případě žalobce navrhl k prokázání svých žalobních tvrzení o uzavření úvěrových smluv s dlužníkem provést důkaz smlouvami o úvěru, a to u pohledávky č. 2 smlouvou o poskytnutí úvěru č. 42006037209008 a č. 42006037209013, u pohledávky č. 3 smlouvou o poskytnutí úvěru č. 42006037209018, u pohledávky č. 4 smlouvou o poskytnutí úvěru č. 42006037209016 a u pohledávky č. 5 smlouvou o poskytnutí úvěru č. 42006037209010. Jak plyne z obsahu spisu, žalobce s výjimkou smlouvy č. 42006037209010 (pohledávka č. 5) označené úvěrové smlouvy nepředložil, a tedy důkazní břemeno ke svému tvrzení ohledně uzavření úvěrových smluv ve vztahu k pohledávkám č. 2-4 neunesl.

Žalovaní se v řízení bránili tvrzením, že dlužník úvěrové smlouvy ve vztahu k pohledávkám č. 2-5 nepodepsal, tj. že na nich není jeho pravý podpis. Žalovaní tak popřeli pravost a zároveň pravdivost smluv o úvěru, coby soukromých listin.

Otázkou důkazní síly soukromé listiny se zabýval Nejvyšší soud ČR ve své rozhodovací činnosti opakovaně. Např. v rozsudku ze dne 10. října 2000, sp.zn. 22 Cdo 2670/98 (uveřejněném v časopise Soudní rozhledy č. 1, ročník 2001, str. 5) vysvětlil, že u soukromých listin je třeba rozeznávat jejich pravost (tedy skutečnost, že soukromá listina pochází od toho, kdo je v ní uveden jako vystavitel), a správnost (pravdivost). Popření pravosti listiny není pouhým popíráním (jako je tomu v případě popírání její pravdivosti), ale zahrnuje v sobě implicitně tvrzení, že údajný vystavitel listinu nepodepsal ani nevystavil. Takové popření je proto dostatečně relevantní k tomu, aby pravost listiny musela být dokazována; břemeno tvrzení i břemeno důkazní ohledně pravosti listiny je na tom účastníkovi, který ze skutečností v listině uvedených vyvozuje pro sebe příznivé právní důsledky. K uvedeným závěrům se Nejvyšší soud ČR přihlásil v řadě dalších rozhodnutí (např. rozsudek ze dne 30. května 2001, sp.zn. 22 Cdo 2727/99, rozsudek ze dne 27. října 2005, sp.zn. 29 Odo 564/2005 nebo rozsudky sp.zn. 33 Odo 988/2004 a sp.zn. 23 Odo 1722/2006), přičemž stejný názor pokud jde o účinky popření pravosti soukromé listiny-je zastáván také právní teorií.

Lze tedy uzavřít, že popřeli-li žalovaní ve sporu o určení žalobcových pohledávek z titulu úvěrových smluv jejich pravost, tedy pravost úvěrových smluv jako soukromých listin, leží důkazní břemeno ohledně pravosti úvěrových smluv (pravosti podpisu žalovaného 2) jako dlužníka na úvěrových smlouvách) na žalobci, který úvěrové smlouvy k důkazu předložil, a který ze skutečností v nich uvedených vyvozuje žalobou uplatněný nárok. Jelikož

ICM R

žalobce žádné další důkazy, kromě úvěrových smluv, ohledně pravosti soukromých listin nepředložil (neoznačil), nelze než konstatovat, že své důkazní břemeno o tom, že ve vztahu k pohledávkám č. 2-5 byly mezi ním a insolvenčním dlužníkem uzavřeny pravé smlouvy o úvěru neprokázal. Z výše rozebraných důvodů soud proto žalobu v celém rozsahu zamítl, když v tomto řízení neměl za prokázáno, že žalovaný 2) nabyl postavení dlužníka, tedy že byly uzavřeny úvěrové smlouvy, na základě kterých žalobce dlužníkovi plnil. Jen pro úplnost soud dodává, že na vzájemné vypořádání věřitele a dlužníka nebylo možno aplikovat ustanovení o vydání bezdůvodného obohacení, jelikož žalobce žádným relevantním důkazem neprokázal, že by snad dlužníkovi nějaké částky vyplatil bez právního důvodu. Další důvod pro zamítnutí žaloby pro neunesení důkazního břemene ohledně uzavření úvěrových smluv s dlužníkem, avšak jen u pohledávky č. 2-4, soud spatřuje v tom, že žalobce nedoložil smlouvy o úvěru, na které odkázal v žalobě i přihlášce, nýbrž předložil smlouvy zcela jiného označení. Ve vztahu k žalovanému 2) je pak žaloba nedůvodná i proto, že dlužník pohledávky nepopřel, když popěrný úkon učinila pouze insolvenční správkyně.

Pokud jde o náklady řízení, nutno konstatovat, že žalovaná 1) má podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na účelně vynaložené náklady řízení, neboť byla úspěšná v celém rozsahu. Tyto náklady, které tvoří pouze náhrada cestovného k jednání soudu ve výši 297,-Kč, zaplatí žalobce žalované 1) ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku (§ 160 odst. 1 o.s.ř.). Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2) bylo rozhodnuto tak, že tito účastníci nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení, jelikož úspěšný žalovaný 2) (§ 142 odst. 1 o.s.ř.) se náhrady nákladů řízení vzdal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 16.09.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R