25 ICm 3342/2011
Číslo jednací: 25 ICm 3342/2011-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích činný ve věcech obchodních rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v právní věci žalobce JUDr. Filipa Pundy, insolvenčního správce dlužníka Romana Bezděky, se sídlem Klášterská 126/II, 377 01, Jindřichův Hradec, zast. JUDr. Václavem Kaskou, advokátem se sídlem Žižkova 1, 370 01, České Budějovice, proti žalovanému Komerční bance a.s., IČ 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07, Praha 1, zast. JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, na určení, že vykonatelná pohledávka ve výši 19.800,-Kč není po právu, takto:

I. Určuje se, že souhrnná pohledávka č. P 1 uplatněná věřitelem č. 1- Komerční banka, a.s., IČ 45311754 v insolvenčním řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 17814/2011 na majetek dlužníka Romana Bezděka v celkové výši 257.308,37 Kč, není do výše 19.800,-Kč po právu.

II. Žalovanému se ukládá, aby do tří dnů od právní moci rozhodnutí uhradil navrhovateli na nákladech řízení částku 13.440,-Kč a to k rukám JUDr. Václava Kasky, advokáta se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova tř. 1.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 19.12.2011 žalobu proti Komerční bance na určení, že část vykonatelné pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Romana Bezděka ve výši 19.800,-Kč není po právu. Celková přihlášená částka činila 257.308,38 Kč. Popřená částka sestává ze čtyř částek po 4.800,-Kč představující účtované náklady právního zastoupení tj. odměna advokáta při provádění exekuce pro oprávněnou Komerční banku. Žalobce jako insolvenční správce dlužníka jako důvod popření uvedl skutečnost, že nebyly provedeny úkony právního zastoupení v exekučním řízení účtované dle § 12 odst. 1a vyhlášky č. 484/2000 Sb. v platném znění. Uváděl, že právní zástupce nečinil v exekučním řízení žádný úkon, který by odpovídal této odměně.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 2.3.2012 uvedl, že částka 19. 200,-Kč byla žalovanému přiznána na základě jednotlivých příkazů k úhradě nákladů exekuce uvedených v insolvenční přihlášce žalovaného. S ohledem na přiznání této odměny v příkazech má žalovaný právo u každé jednotlivé pohledávky požadovat náhradu nákladů právního zastoupení při provádění exekuce a to ve výši 4.800,-Kč.

Ze spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. KSCB 17814/2011 ve věci úpadce Romana Bezděka bylo zjištěno, že při přezkumném jednání dne 29.11.2011 byla popřena pohledávka č. 1 uplatněná Komerční bankou a.s. ve výši 19.200,-Kč za situace, kdy celková přihlášená pohledávka činí 257.308,37 Kč. Předmětem popření byly náklady právního zastoupení v exekučním řízení, na které dle navrhovatele nárok nevznikl. Jde tedy o popření pravosti vykonatelné pohledávky. Žaloba byla podána včas ve lhůtě 1 měsíce od popření pohledávky dle § 199 odst. 1 IZ.

Ze 4 příkazů k úhradě nákladů exekuce vydaných Okresním soudem v Jindřichově Hradci pod čj. 1. 040 EX 7634/11-8 , 2. 040 EX 7577/11-6, 3 . 040 EX 6963/11-8 a 4. 040 EX 7573/11-8 všechny ze dne 27.9.2011 vydaných Mgr. Kamilem Košinou, soudním exekutorem se sídlem Zdíkov 79, Stachy bylo zjištěno, že na základě vykonatelných rozsudků bylo uloženo Romanu Bezděkovi zaplatit přisouzenou pohledávku s příslušenstvím Komerční bance a mimo jiné uhradit náklady právního zastoupení v exekučním řízení a to v částkách 12.792,-Kč, 9.552,-Kč, 4.320,-Kč a 6.120,-Kč. Další položkou byly náklady právního zastoupení při provádění exekuce ve všech čtyřech případech vždy 4.800,-Kč.

Právní zástupkyně žalobce uvedla, že právě tato částka 4 x 4.810,-Kč je předmětem popření pohledávky insolvenčním správcem, protože tyto náklady při zastoupení advokátem nevznikly. Poukazuje na to, že náklady právního zastoupení sestávají ze dvou částí a to nákladů právního zastoupení v exekučním řízení a nákladů právního zastoupení při provádění exekuce. Pokud jde o první druh nákladů proti těm nejsou žádné výhrady. Pokud jde o náklady právního zastoupení při provádění exekuce, pak tvrdí, že tyto úkony provedeny nebyly. Tyto druhé úkony nebylo možné provádět pro krátký časový odstup a žalovaný nepředložil žádné důkazy o provedení takovýchto úkonů.

Právní zástupce žalované strany při jednání dne 31.10.2012 uvedl, že v rámci exekučního řízení byla činěna na straně právního zastoupení řada úkonů a při tomto jednání nebyl schopen prokázat o jaké konkrétní úkony se jednalo. Za této situace mu soud uložil, aby předložil do 14ti dnů důkazy o provedených úkonech v rámci exekučního řízení. Ve stanovené lhůtě žádné důkazy o provedených úkonech v exekučním řízení předloženy nebyly. K jednání dne 21.11.2012 se za žalovanou stranu nikdy nedostavil. Od právního zástupce přišla omluva neúčasti na tomto jednání dne 19.11.2012, kde se současně uvádí, že žalovaný nedisponuje písemností prokazující provedení konkrétních úkonů při provádění exekuce a žádal, aby bylo rozhodnuto bez jeho účasti.

Odměna advokáta v exekučním řízení je upravena ust. § 12 vyhl.č. 484/2000 Sb. v platném znění se rozlišují dva druhy odměny. Pod písmenem a) odměna při nařízení výkonu rozhodnutí a pod písmenem b) téže vyhlášky při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí. V tomto případě žaloba popírá existenci úkonů prováděných dle písm.b) tj. při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí. Byly sice předloženy příkazy k úhradě nákladů exekuce, ale nebylo doloženo to co rozporovala žaloba, a to provedení úkonů, které těmito exekučními příkazy byly přiznány. Sám právní zástupce žalované strany uvedl, že je nemůže doložit. Protože nebylo prokázáno žádným způsobem, že exekučními příkazy přiznané náklady právního zastoupení při provádění exekuce ve výši 4 x 4.800,-Kč odpovídají provedení úkonů právního zastoupení dle § 12 písm.b) shora citované vyhlášky, žádný z těchto úkonů nebyl doložen, nezbylo než rozhodnout v tomto incidenčním řízení, že se návrhu na určení neexistence vykonatelné pohledávky 19.800,-Kč vyhovuje. Současně byla žalovanému uložena povinnost uhradit navrhovateli na nákladech řízení 13.440,-Kč dle § 142 odst. 1 o.s.ř. jako úspěšnému účastníku řízení. Tyto náklady představují právní zastoupení žalobce a to za 4 paušály po 300,-Kč převzetí a přípravu věci, sepsání žaloby, ústní jednání 31.10.2012 a 21.11.2012, dále odměnu vše výši 10.000,-Kč plus 20% DPH dle § 5 písm.d) vyhl.č. 484/2000 Sb. Soud poukazuje ještě na rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 19 Co 23237/2012-43 ze dne 21.9.2012 jako soudu odvolacího, kde se uvádí, že i účastník s právnickým vzděláním se může nechat zastoupit advokátem a na náklady vzniklé tímto zastoupením nelze pohlížet jako na náklady neúčelně vynaložené jenom proto, že sám zastoupený měl právnické vzdělání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 21.listopadu 2012

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení : J.Matoušová