25 ICm 3243/2011
Jednací číslo: 25 ICm 3243/2011-41 (KSOS 25 INS 15329/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ: 64949681, zastoupeného JUDr. Pavlou Promnou, advokátkou se sídlem Havířov-Město, Hlavní třída 65, proti žalované 1) Ing. Haně Sazovské, se sídlem Frýdek-Místek, Chlebovice, Vodičná 255, insolvenční správkyni dlužníka Františka Svobody, a žalovanému 2) Františku anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, I. P. Pavlova 280, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalobce, představující smluvní pokutu, která byla přihlášena přihláškou P7 z titulu neuhrazených telekomunikačních služeb do insolvenčního řízení s dlužníkem Františkem Svobodou, anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, I.P. Pavlova 280, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 15329/2011, je v popřené výši 9.300,-Kč po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované 1) na náhradě nákladů řízení 424,80 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalobce a žalovaný 2) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 06.12.2011 domáhal určení, že jeho pohledávka popřená insolvenční správkyní a dlužníkem v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 15329/2011 je ve výši 9.300,-Kč zcela po právu. Argumentoval tím, že přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku, kterou za dlužníkem evidoval, a to z titulu uzavřené smlouvy o poskytování telefonních služeb č. 7220109, uzavřené mezi žalobcem a Františkem Svobodou (dlužníkem) dne 19.08.2005. Dlužník žalobci neuhradil své závazky blíže specifikované jednotlivými vyúčtováními služeb. V důsledku těchto skutečností byla následně v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami ke dni 20.09.2006 s Františkem Svobodou ukončena smlouva a podle čl. 8.2. všeobecných podmínek mu byly vyúčtovány smluvní pokuty za období od 20.09.2006 do 01.06.2008. Současně žalobce poznamenal, že disponuje ohledně popřené pohledávky vykonatelným exekučním titulem, a to rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu č.j. 057775/2008-631/Šmá/G IV.vyř. ze dne 09.02.2009.

Žalovaná 1) navrhovala zamítnutí žaloby, když v prvé řadě uvedla, že žalobce přihlásil pohledávku z titulu telekomunikačních služeb a dle jím předložených dokladů činily dlužné telekomunikační poplatky částku 6.123,50 Kč. Tvrzená smluvní pokuta je samostatnou pohledávkou, která měla být přihlášena zvlášť. Žalovaná 1) uznala jako po právu všechny přihlášené a dlužníkem neuhrazené telekomunikační poplatky, již však neakceptovala, že pod ně lze podřadit i pohledávku z jiného titulu, a sice smluvní pokuty. Jelikož tedy žalobce smluvní pokutu nepřihlásil je popěrný úkon opodstatněný.

Žalovaný 2) se k žalobě nevyjádřil.

Z listin ze spisu KSOS 25 INS 15329/2011 soud zjistil:

1) Z usnesení ze dne 09.09.2011, že byl zjištěn úpadek dlužníka Františka Svobody, insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Hana Sazovská a soud povolil řešení úpadku oddlužením, 2) z usnesení ze dne 21.11.2011, že bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, 3) z přihlášky pohledávky č. P7 doručené insolvenčnímu soudu 06.10.2011, že žalobce přihlásil nevykonatelnou pohledávku ve výši 22.657,40 Kč, sestávající z jistiny 15.423,50 Kč z titulu neuhrazených telekomunikačních služeb na základě objednávky služeb a úroků z prodlení ve výši 7.233,90 Kč, 4) z protokolu z přezkumného jednání ze dne 10.11.2011, že insolvenční správkyně i dlužník pohledávku žalobce popřeli co do výše 9.300,-Kč z identického důvodu, a sice, že dle dokladu u přihlášky činí nezaplacené telekomunikační služby částku 6.123,50 Kč s tím, že pohledávku z titulu smluvní pokuty věřitel neuplatnil, 5) z dopisu ze dne 18.11.2011, že podle ust. § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření jeho nevykonatelné pohledávky s poučením dle ust. § 198 IZ, vyrozumění bylo žalobci doručeno 21.11.2011, 6) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

ICM R

Z účastnické smlouvy č. 7220109 uzavřené mezi žalobcem a žalovaným 2) dne 19.08.2005 soud zjistil, že František Svoboda si objednal u žalobce k telefonní stanici č. 739080084 služby mobilní telekomunikační sítě T-Mobile, a to konkrétně tarif T 30 HIT na dobu dvou let za cenu aktivace 99,-Kč a cenu měsíčního paušálu 500,-Kč, celkem tedy za 599,-Kč měsíčně. František Svoboda v rámci smlouvy uvedl, že se podrobně seznámil se všeobecnými podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí účastnické smlouvy, a dále potvrdil, že tyto podmínky převzal a seznámil se současně s ceníkem službě sítě T-Mobile platným ke dni podpisu smlouvy a že se všemi těmito dokumenty bez výhrad souhlasí.

V čl. 2 všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. bylo uvedeno, že se jedná o podmínky, za nichž žalobce poskytuje na základě uzavřené účastnické smlouvy veřejné telekomunikační služby. Podle čl. 8.2 těchto podmínek je poskytovatel telekomunikačních služeb oprávněn vyúčtovat při prodlení účastníka s úhradou vyúčtování smluvní pokutu.

Z rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č.j. 057775/2008-631/Šmá/G IV.vyř. ze dne 09.02.2009 soud zjistil, že tento správní orgán vydal příkaz, že František Svoboda, anonymizovano je podle § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 dlužnou cenu za poskytnutou službu elektronických komunikací u telefonní stanice č. 739080084 v celkové výši 15.423,50 Kč s příslušenstvím za zúčtovací období od 13.09.2005 do 12.01.2006 (6.123,50 Kč se zákonnými úroky z prodlení a smluvní pokutu 9.300,-Kč se zákonnými úroky z prodlení).

Mezi účastníky řízení nebylo sporné, že daňovými doklady č. 0649652205, 0690442305, 0769272405, 0712751306 byly vyúčtovány telekomunikační služby za zúčtovací období od 13.09.2005 do 12.01.2006 v celkové výši 6.123,50 Kč (tato pohledávka byla u přezkumného jednání uznána). Dále nebylo mezi účastníky sporné, že dokladem č. 9306024387 byla žalobcem dlužníkovi podle čl. 8.2 všeobecných podmínek vyúčtována smluvní pokuta ve výši 9.300,-Kč.

Z ceníku služeb žalobce platného k 01.10.2006 soud zjistil, že obsahuje rovněž ceník tarifu T 30 HIT.

V prvé řadě soud konstatuje, že žaloba byla žalobcem podána včas podle vyrozumění insolvenční správkyně ve lhůtě 30 dnů ode dne přezkumného jednání v souladu s ust. § 198 odst. 1 IZ.

Právním důvodem podané žaloby je požadavek žalobce na úhradu smluvní pokuty ve výši 9.300,-Kč. V prvé řadě soud konstatuje, že pokud žalobce předložil v incidenčním sporu vykonatelný exekuční titul ohledně popřené smluvní pokuty, je tato listina pro vyřešení sporu bez právní relevance, když žalobce vykonatelnost pohledávky v insolvenčním řízení neuplatnil a navíc i z důvodů níže uvedených.

ICM R

Jak plyne z přihlášky a listin založených v insolvenčním spise, žalobce přihlásil svou pohledávku z titulu neuhrazených telekomunikačních služeb vůči dlužníku ve výši 15.423,50 Kč s příslušenstvím, přičemž takto uplatněný nárok měl svůj základ v účastnické smlouvě na poskytování služby mobilní telekomunikační sítě uzavřené dne 19.08.2005. Společnost žalobce se zavázala poskytovat dlužníkovi telekomunikační služby k určenému telefonnímu číslu, kdy z ustanovení všeobecných podmínek, na něž smlouva odkazuje a jež byly vydány v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, vyplývá, že se jednalo o poskytování veřejné telefonní služby. Naproti tomu se dlužník zavázal hradit poskytovateli za dodávku služeb cenu stanovenou v ceníku.

Služba elektronických komunikací spočívá podle nové zákonné definice platné od 01.05.2005 (zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích) zcela nebo převážně v přenosu signálu po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací (§ 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích). Podle § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích je účastník, popřípadě uživatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací, povinen uhradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této služby.

Podle ust. § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

V daném případě přihláška pohledávky P7 doručená insolvenčnímu soudu 06.10.2011 byla z hlediska skutku, na jehož základě žalobce přihlásil svůj nárok do insolvenčního řízení dostatečná. Vymezení této pohledávky způsobem, že jde o pohledávku z titulu neuhrazených telekomunikačních služeb ve spojení s listinou-účastnickou smlouvou č. 7220109, umožňuje jednoznačnou individualizaci skutku (nemožnost záměny s jiným). Vycházeje z přihlášky P7 soud nemá pochybnost o tom, že žalobce uplatnil ve smyslu § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích nárok z titulu úhrady za poskytnuté služby vymezené zákonnou definicí v § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích.

Žalobce může jako důvod vzniku popřené pohledávky v žalobě ve smyslu ust. § 198 odst. 2 IZ uvést pouze důvod, uplatněný nejpozději do přezkumného jednání, přitom žalobce jako důvod do té doby uplatnil pouze pohledávku z titulu neuhrazených telekomunikačních služeb, opřen o účastnickou smlouvu.

Smluvní pokuta patří mezi právní instituty, jimiž lze zajistit plnění závazku (povinnosti). Dále nutno zdůraznit, že smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky, jejíž splnění zajišťuje, ale jde o samostatný majetkový nárok svědčící oprávněné osobě, který lze samostatně vymáhat. Porušením povinnosti, která je zajištěna smluvní pokutou, vzniká věřiteli (oprávněnému) nárok na její zaplacení. Podle názoru soudu předpokladem, proto aby

ICM R

žalobce byl v incidenčním sporu (tj. co do určení, že smluvní pokuta ve výši 9.300,-Kč je po právu) úspěšný, bylo, aby věřitel smluvní pokutu, jakožto individuální nárok specifikovaný konkrétním důvodem a výší, přihlásil. Jelikož se tak v daném případě nestalo a žalobce uplatněný důvod nemůže měnit, nemůže tedy po přezkumném jednání uplatňovat důvod jiný, soud žalobu na určení pravosti pohledávky z titulu smluvní pokuty jako nedůvodnou zamítl.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovanou 1) nutno konstatovat, že úspěšná žalovaná 1) má právo na náhradu cestovného k jednání soudu celkem ve výši 424,80 Kč (při délce cesty 60 km, průměrné spotřebě nafty 5,87 litrů/100 km, ceně tohoto paliva 37,50 Kč/1 litr dle daňového dokladu, náhradě za použití motorového vozidla 3,70 Kč za 1 km, s navýšením o 20% DPH). Tyto náklady řízení zaplatí žalobce žalované 1) do tří dnů od právní moci rozsudku (§ 160 odst. 1 o.s.ř.).

Rovněž žalovaný 2) by měl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na účelně vynaložené náklady řízení, tyto mu však přiznány nebyly, neboť žalovanému 1) v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í :Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 25.10.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R