25 ICm 3175/2013
25 ICm 3175/2013-20 (KSOS 25 INS 7261/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, IČ: 25085689, proti žalované Mgr. Evě Budínové, se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, insolvenční správkyni dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Nádražní 489/21, zastoupené Mgr. Zuzanou Lubojackou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, o určení popřené pohledávky a určení zjištěné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že věřitel-žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 7261/2013 s dlužníkem Jaroslavem Vitulou, pohledávku ve výši 139.038,-Kč, která nebyla popřena u přezkumného jednání dne 21.08.2013, se zamítá.

II. Určuje se, že věřitel-žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 7261/2013 s dlužníkem Jaroslavem Vitulou, pohledávku ve výši 20.428,-Kč, která byla popřena u přezkumného jednání dne 21.08.2013.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 4.999,-Kč, na účet její zástupkyně, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20.09.2013 domáhal se žalobce, že má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 7261/2013 s dlužníkem Jaroslavem Vitulou: a) pohledávku ve výši 139.038,-Kč, která nebyla popřena u přezkumného jednání dne 21.08.2013 a b) pohledávku ve výši 20.428,-Kč, která byla popřena u přezkumného jednání dne 21.08.2013. V žalobě tedy specifikoval 2 nároky (byť je označil jednou částkou ve výši 159.466,-Kč), jednak na určení zjištěné pohledávky, a jednak na určení popřené pohledávky.

Žalovaná v návaznosti na prezentovaný názor soudu v rámci předvídatelnosti rozhodnutí ohledně náležitostí popěrného úkonu a popření pravosti pohledávky nárok žalobce na určení, že popřená pohledávka ve výši 20.428,-Kč je po právu, uznala.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Dle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Je-li žalobou uplatněno více nároků, posuzuje soud předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání podle ust. § 153a o.s.ř. vůči každému z těchto nároků samostatně (obdobně např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 33 Cdo 4494/2010, 23 Cdo 4311/2011 apod.).

Jelikož v dané věci lze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2 o.s.ř.) a žalovaná svým projevem u jednání dne 17.10.2014 nárok žalobce na určení pohledávky, která byla popřena u přezkumného jednání, uznala, rozhodl soud vůči tomuto samostatnému nároku podle § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání tak, jak je ve výroku II. uvedeno.

Ve zbytku ohledně nároku na určení pohledávky, která nebyla popřena u přezkumného jednání, žalovaná navrhovala, nechť je žaloba zamítnuta, jelikož žalobce se domáhá určení zjištěné pohledávky a podmínky pro vedení incidenčního sporu ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ nejsou splněny.

ICM R

Soud ve vztahu k nároku žalobce, že má v insolvenčním řízení pohledávku ve výši 139.038,-Kč zjistil z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. KSOS 25 INS 7261/2013:

-Usnesením ze dne 20.05.2013 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Jaroslava anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Eva Budínová a soud povolil řešení úpadku oddlužením. -Přihláškou pohledávky, evidovanou pod č. P8 doručenou insolvenčnímu soudu 18.06.2013 ve znění doplnění doručeného 09.08.2013 přihlásil žalobce nevykonatelnou pohledávku č. 1 celkem ve výši 35.810,-Kč podle smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42059020691100 ze dne 16.01.2008 (sestávající z jistiny 32.783,- Kč, úroku 1.867,-Kč, pojištění 200,-Kč, pokuty 960,-Kč), nevykonatelnou pohledávku č. 2 celkem ve výši 30.011,-Kč podle smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42059020699013 ze dne 05.02.2008 (sestávající z jistiny 28.084,-Kč, úroku 709,-Kč, pojištění 228,-Kč a pokuty 990,-Kč) a nevykonatelnou pohledávku č. 3 celkem ve výši 93.645,-Kč podle smlouvy o poskytnutí úvěru a rámcové smlouvy o platebních službách č. 42059020699016 ze dne 09.02.2010 (sestávající z jistiny 89.392,-Kč, úroku 2.928,-Kč, pojištění 288,-Kč a pokuty 1.037-Kč). -U přezkumného jednání dne 21.08.2013 byla v rámci přihlášky P8 insolvenční správkyní popřena co do pravosti pohledávka č. 1 v rozsahu 4.320,-Kč, pohledávka č. 2 v rozsahu 7.560,-Kč a pohledávka č. 3 v rozsahu 8.548,-Kč, dlužník pohledávku žalobce uznal. -Insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření části jeho pohledávek č. 1, 2 a 3 dopisem ze dne 22.08.2013, který byl žalobci doručen 26.08.2013 a ve kterém je uvedeno, že při přezkumném jednání, konaném dne 21.08.2013, byla insolvenční správkyní popřena pohledávka č. 1 přihlášky č. P8 co do pravosti v rozsahu 4.320,- Kč, pohledávka č. 2 přihlášky č. P8 co do pravosti v rozsahu 7.560,-Kč a pohledávka č. 3 přihlášky č. P8 co do pravosti v rozsahu 8.548,-Kč. Žalobce byl poučen, že jako věřitel nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenční správkyní, může proti ní uplatnit své právo žalobou na určení popřené pohledávky u insolvenčního soudu s poučením, že pokud žalobu nepodá, nebude pohledávce popřené co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlíženo a pohledávka popřená co do výše nebo pořadí se bude pokládat za zjištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenční správkyní. -Insolvenční řízení nebylo dosud skončeno. Z výše uvedeného je zřejmé, že žalobce řádně a včas přihlásil přihláškou P8 pohledávku č. 1 ve výši 35.810,-Kč, pohledávku č. 2 ve výši 30.011,-Kč a pohledávku č. 3 ve výši 93.645,-Kč, které byly insolvenční správkyní na přezkumném jednání toliko částečně popřeny co do pravosti, a to pohledávka č. 1 v rozsahu 4.320,-Kč, pohledávka č. 2 v rozsahu 7.560,-Kč a pohledávka č. 3 v rozsahu 8.548,-Kč. Dlužník pohledávky žalobce uznal. Pohledávky byly přihlášeny jako nevykonatelné. Žalobce ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání podal žalobu jak na určení pravosti zjištěných pohledávek, tak na určení popřených pohledávek.

ICM R

Pokud se tedy žalobce v tomto řízení domáhá také určení, že má v insolvenčním řízení vedeném s dlužníkem pohledávku, resp. pohledávky ve výši 139.038,-Kč (tj. část pohledávky č. 1-č. 3), která byla insolvenční správkyní uznána, nelze než konstatovat, že ohledně tohoto nároku nejsou vůbec splněny podmínky pro vedení incidenčního sporu a jeho věcné projednání, když jak plyne z ust. § 198 odst. 1 IZ, věřitelé mohou uplatnit své právo na určení nevykonatelné pohledávky, která byla popřena, nikoliv však v případě, kdy se jedná o pohledávku insolvenční správkyní i dlužníkem uznanou (a tedy zjištěnou).

Jelikož právní důvod (v době vyhlášení rozsudku) na určení zjištěné pohledávky ve výši 139.038,-Kč není dán, soud žalobu ohledně tohoto nároku žalobce jako neopodstatněnou zamítl.

Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi účastníky, ten se opírá o ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. V souladu s tímto ustanovením soud přiznal žalované 70,40 % účelně vynaložených nákladů (úspěch minus neúspěch), které sestávají z nákladů právního zastoupení za 2 úkony právní služby (příprava a převzetí věci a účast u jednoho jednání) 2x 3.100,-Kč, 2 režijních paušálů 2x 300,-Kč, vše dle vyhl.č. 177/1996 (advokátní tarif), náhrady cestovného 301,46 Kč (k jednání soudu osobním motorovým vozidlem z Frýdku-Místku do Ostravy a zpět, při délce cesty 50 km, za použití nafty při ceně 36,-Kč za 1litr, průměrné spotřebě tohoto paliva 6,47 litrů na 100 km a náhradě 3,70 Kč za 1km). Celkem tedy náklady žalované představují částku 7.101,46 Kč. Z toho 70,40 % činí 4.999,-Kč, a právě tuto částku zaplatí žalobce žalované na účet její zástupkyně do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (§ 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti výroku II. rozsudku, který byl vydán jako rozsudek pro uznání lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo. Odvolacím důvodem mohou být jen vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a o.s.ř.).

Proti výrokům I. a III. rozsudku je možno podat odvolání bez tohoto omezení.

V Ostravě dne 17.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R