25 ICm 3148/2013
25 ICm 3148/2013-25 (KSOS 25 INS 7261/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Brno-Žabovřesky, Blatného 1885/36, proti žalované Mgr. Evě Budínové, se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, insolvenční správkyni dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Nádražní 489/21, zastoupené Mgr. Zuzanou Lubojackou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Řízení se v části, ve které se žalobce domáhá určení, že žalobce má za dlužníkem Jaroslavem Vitulou, anonymizovano , bytem Nový Jičín, Nádražní 489/21, pohledávku z titulu úvěrové smlouvy č. 5812047675 ve výši 3.000,-Kč, kterou přihlásil přihláškou P6 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 7261/2013, zastavuje.

II. Žaloba na určení, že část pohledávky žalobce za dlužníkem Jaroslavem Vitulou, anonymizovano , bytem Nový Jičín, Nádražní 489/21, z titulu úvěrové smlouvy č. 5812047675 ve výši 13.560,35 Kč, kterou přihlásil přihláškou P6 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 7261/2013, je po právu, se zamítá.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 10.877,-Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, na účet její zástupkyně.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20.09.2013 domáhal se žalobce určení, že má po právu v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 7261/2013 (přihláška P6) za dlužníkem Jaroslavem Vitulou pohledávku z titulu úvěrové smlouvy č. 5812047675 v celkové výši 16.560,35 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že dlužník uzavřel dne 28.11.2007 s právním předchůdcem věřitele smlouvu o spotřebitelském úvěru č. 3711605528 a vedle ní se strany dohodly na uzavření smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru č. 5812047675 (hlava 9. § 1a násl. úvěrových podmínek, které tvořily nedílnou součást smlouvy ze dne 28.11.2007). Smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru se stala platnou podpisem smlouvy o spotřebitelském úvěru. Účinnou se stala okamžikem prvního čerpání finančních prostředků prostřednictvím úvěrové karty, a po její řádné a včasné aktivaci. Dlužníkovi byl na základě smlouvy zřízen právním předchůdcem žalobce úvěrový účet pro čerpání úvěru do výše sjednaného úvěrového rámce. Jak plyne ze splátkového kalendáře, dlužník předmětný úvěr poprvé čerpal v lednu 2009. S ohledem na úvěrové podmínky byl revolvingový úvěr zesplatněn ke dni 20.03.2013, což bylo dlužníkovi oznámeno oznámením z téhož dne, kterým byl dlužník současně vyzván k úhradě dlužné částky ve výši 16.560,35 Kč. Podle žalobce byla smlouva řádně sjednána a pohledávka vyúčtována v souladu se smluvním ujednáním. Dlužník tuto úvěrovou smlouvu signoval na dvou místech, kdy jedním podpisem úvěrovou smlouvu platně uzavřel, a dalším podpisem dal souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů. U jednání pak žalobce doplnil, že důvod popření insolvenční správkyně je uveden natolik obecně, že znemožňuje žalobci účinnou obranu ve formě incidenční žaloby, protože není jasné, které skutečnosti by měl žalobce tvrdit a jaké důkazy k prokázání svých tvrzení navrhnout, aby pohledávka byla uznána po právu. Pouhé konstatování, že zde je rozpor s ujednáním o spotřebitelských smlouvách, je neurčité a insolvenční správkyně postupovala v rozporu s ust. § 36 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ). Neurčité popření tak, jak se stalo v tomto případě, nemůže způsobit účinné popření pohledávky.

Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

U jednání dne 14.10.2014 vzal žalobce žalobu na určení pravosti (nepopřené) pohledávky z titulu úvěrové smlouvy č. 5812047675 ve výši 3.000,-Kč zpět, a vzhledem k tomu, že žalovaná s částečným zpětvzetím žaloby po zahájení jednání souhlasila, soud rozhodl výrokem I. rozsudku dle ust. § 7 IZ ve spojení s ust. § 96 odst. 1, 2 o.s.ř. tak, že řízení v této části zastavil.

Předmětem sporu tak po částečném zpětvzetí žaloby bylo určení, že část pohledávky žalobce za dlužníkem Jaroslavem Vitulou jako jistiny z titulu úvěrové smlouvy č.

ICM R

5812047675 ve výši 13.560,35 Kč, kterou přihlásil přihláškou P6 do insolvenčního řízení, je po právu.

Žalovaná navrhovala žalobu po jejím částečném omezení zamítnout. Dovozovala, že insolvenční správkyně řádně přezkoumala pohledávku žalobce a popěrný úkon byl vymezen dostatečným způsobem jako rozpor s ustanovením na ochranu spotřebitele, když smlouva o revolvingovém úvěru byla uzavřena mezi podnikatelem a spotřebitelem. Smlouva uzavřená mezi právním předchůdcem žalobce jako podnikatelem a dlužníkem jako spotřebitelem obsahuje celou řadu ujednání, která jsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku (ve znění do 31.12.2013) a Směrnice Rady 93/13/EHS. Jednotlivá ujednání zakládají jednoznačně více povinností dlužníku než žalobci a způsobují nerovnováhu smluvních stran v neprospěch spotřebitele. Smlouva byla sepsána na předtištěném formuláři vytvořeném právním předchůdcem žalobce, na kterém byly jen doplněny osobní údaje dlužníka, a dlužník ji pouze podepsal, aniž by měl možnost cokoliv pozměnit. Podpisem smlouvy měl dlužník přistoupit rovněž k úvěrovým podmínkám společnosti Home Credit a.s., které jsou psány drobným písmem, jsou složitě formulovány a běžný spotřebitel téměř nemá šanci se v ní vyznat a posoudit, jaké následky pro něj jednotlivá ujednání mají. Pokud insolvenční správkyně částečně pohledávku žalobce uznala, pak vycházela z přehledu uhrazených částek a z toho, že úvěr byl dlužníkovi poskytnut a věřitel má proto přiměřený nárok na úroky. Ne však v takové výši, jaké byly v tomto případě sjednány. Při popěrném úkonu insolvenční správkyně vycházela z toho, že dlužníkovi byl poskytnut úvěr ve výši 30.800,-Kč, uhrazeno bylo 39.200,-Kč a insolvenční správkyně dále uznala nárok věřitele na 3.000,-. Kč. Dlužník tak uhradil věřiteli již celou jistinu a více, než jednu třetinu půjčené částky na úrocích.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 25 INS 7261/2013, přičemž vzal za prokázané, že:

-usnesením ze dne 20.05.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Jaroslava anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Eva Budínová a soud povolil řešení úpadku oddlužením, -usnesením ze dne 23.09.2013 bylo rozhodnuto o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, -přihláškou pohledávky č. P6 doručenou insolvenčnímu soudu dne 17.06.2013 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení jednu nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku celkem ve výši 16.560,35 Kč, a to pouze z titulu jistiny, kdy jako důvod vzniku uvedl, že dlužník uzavřel dne 28.11.2007 s původním věřitelem Home Credit a.s. smlouvu o poskytnutí úvěru č. 3711605528, na základě které byl povinen vrátit původnímu věřiteli poskytnuté peněžní prostředky a uhradit sjednané úroky v pravidelných měsíčních splátkách, a to nejpozději do sjednaného termínu splácení úvěru dle úvěrové smlouvy. Splatnost splátek byla sjednána ve smlouvě. Současně uvedl, že původní věřitel a dlužník se dohodli na uzavření smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru, kdy tato smlouva se stala, v souladu s úvěrovými podmínkami, platnou okamžikem podpisu úvěrové smlouvy č. 3711605528 s účinností odloženou ke dni splnění podmínek předvídaných úvěrovými podmínkami. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke splnění uvedených podmínek, byla dlužníkovi zaslána úvěrová karta spolu s výzvou k její aktivaci, obsahující sdělení variabilního symbolu č. 5812047675, které má dlužník uvádět při úhradě splátek úvěru. Tuto kartu dlužník sjednaným způsobem

ICM R

aktivoval a prostřednictvím této karty čerpal revolvingový úvěr až do výše sjednaného úvěrového rámce, která je uvedena v přiloženém vyčíslení aktuální výše pohledávek. Dlužník byl povinen hradit úroky z čerpané částky jistiny v sazbě 26,64% p.a. ze zůstatku jistiny. Dlužník nehradil sjednané splátky řádně a včas, a proto s ohledem na úvěrové podmínky, jejich ustanovení hlavy 7, byl úvěr zesplatněn dopisem ze dne 20.03.2013, jímž byl dlužník vyzván k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty, a to ve sjednané lhůtě, -u přezkumného jednání dne 21.08.2013 dlužník pohledávku žalobce v přihlášené výši uznal a insolvenční správkyně popřela pravost pohledávky v rozsahu 13.560,35 Kč z důvodu rozporu s ujednáními o spotřebitelských smlouvách, -insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření části přihlášené pohledávky dopisem ze dne 22.08.2013 podle ust. § 197 odst. 2 IZ, který byl žalobci doručen dle doručenky 23.08.2013, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že žalobce přihlásil přihláškou P6 do insolvenčního řízení dlužníka Jaroslava anonymizovano , vedeného pod sp.zn. KSOS 25 INS 7261/2013 nevykonatelnou pohledávku ve výši 16.560,35 Kč, přičemž žalovaná popřela pravost pohledávky žalobce v rozsahu 13.560,35 Kč z důvodu rozporu s ujednáními o spotřebitelských smlouvách. Žalobce včas uplatnil své právo žalobou u soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání podle ust. § 198 odst. 1 IZ. Žaloba směřuje správně proti insolvenční správkyni, která částečně pohledávku žalobce popřela. Soud se proto mohl zabývat vlastním nárokem žalobce na určení pravosti popřené pohledávky ve výši 13.560,35 Kč, přihlášené z titulu jistiny podle úvěrové smlouvy.

U jednání dne 14.10.2014 žalobce doplnil tvrzení takto:

Smlouva o revolvingovém úvěru č. 5812047675 byla uzavřena v rámci úvěrové smlouvy č. 3711605528, konkrétně byla sjednána mezi poli 60-61, kde je uvedeno, že klient -dlužník a společnost-věřitel spolu zároveň uzavírají smlouvu o revolvingovém úvěru, jejíž součástí jsou úvěrové podmínky, označené na boku listiny-úvěrové smlouvy č. 3711605528 jako TRIOCRI042007. Součástí smlouvy o revolvingovém úvěru č. 5812047675 byl také sazebník. V hlavě 12, § 5 úvěrových podmínek byla sjednána rozvazovací podmínka v případě, že nedojde k aktivaci úvěrové karty. V daném případě úvěrová karta aktivována byla, přičemž parametry smlouvy o revolvingovém úvěru byly následující. RPSN bylo sjednáno v rámci úvěrové smlouvy č. 3711605528 ve výši 67,6 %, úrok byl sjednán ve výši 2,22 % měsíčně, tento úrok je uveden v sazebníku, a pokud jde o úvěrový limit, ten byl sjednán ve výši 15.000,-Kč v hlavě 9, § 1 úvěrových podmínek. Povinnost platit úroky z revolvingového úvěru vyplývá z úvěrových podmínek, konkrétně hlavy 9, § 1. Dohoda o tom, že úroky budou přirůstat k jistině, tedy jinými slovy stanou se na základě ujednání smluvních stran jistinou, mezi účastníky sjednána nebyla. Nároky na nově generovaný PIN, úhrady poplatků za výběr z bankomatu, úhradu smluvní pokuty, úhradu sankčních úroků a měsíčního poplatku za vedení účtu vycházejí ze sazebníku a konkrétně poplatky byly sjednány v hlavě 10, § 5 odst. 2. Smluvní pokuta vychází z hlavy 14, § 3 a sankční úrok je klasickým zákonným úrokem z prodlení, ten byl počítán vždy z dlužné předepsané splátky 800,-Kč.

Ze smlouvy o úvěru č. 3711605528 ze dne 28.11.2007 uzavřené mezi právním předchůdcem žalobce Home Credit a.s., zastoupeného zmocněným zástupcem (prodejcem) a

ICM R dlužníkem soud zjistil, že dlužník Jaroslav Vitula, označený rodným číslem, číslem OP, číslem řidičského průkazu, bydlištěm, telefonem, uzavřel s věřitelem (Home Credit a.s.) smlouvu o úvěru na nákup zboží ve výši 3.398,-Kč, kdy platba v hotovosti činila 0,-a úvěr měl být zaplacen osmi splátkami po 513,-Kč měsíčně. Roční procentní sazba nákladů byla stanovena na 67,6 %. V drobně psaném textu je v předposledním odstavci této smlouvy ujednání, že dlužník a věřitel podpisem úvěrové smlouvy současně uzavírají smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru I., tedy smlouvu o revolvingovém úvěru s úvěrovým rámcem a pravidelnými měsíčními splátkami ve výši sjednané v hlavě 9 a 10 úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s. Na základě takto uzavřené smlouvy o revolvingovém úvěru I. vzniká dlužníkovi právo na poskytnutí revolvingového úvěru I. prostřednictvím úvěrové karty za podmínek, stanovených v hlavě 9, 10, 11 a 12 úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s. Dlužník a společnost Home Credit a.s. podpisem této úvěrové smlouvy současně uzavírají smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru II., tedy smlouvu o revolvingovém úvěru II., a to s úvěrovým rámcem a pravidelnými měsíčními splátkami ve výši sjednané v hlavě 13 úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s. Na základě takto uzavřené smlouvy o revolvingovém úvěru II. vzniká dlužníkovi právo na poskytnutí revolvingového úvěru II. prostřednictvím kreditní karty za podmínek stanovených v hlavě 13 úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s. Dlužník podpisem této smlouvy uvedl, že souhlasí s tím, aby byl pojistníkem pojištěn na pojistné nebezpečí dočasné ztráty schopnosti splácet revolvingový úvěr podle smlouvy o revolvingovém úvěru I. a revolvingovém úvěru II. Nedílnou součástí úvěrové smlouvy č. 3711605528 byly úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. uvedené na rubu smlouvy (strana 1) a na samostatném listě (strana 2 a 3). Dlužník svým podpisem na smlouvě o úvěru stvrdil, že je s těmito úvěrovými podmínkami seznámen. Úvěrové podmínky jsou psané velmi drobným textem. Z obsahu ustanovení úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s.-TRIOCRI042007 vyplývají bližší podmínky sjednaného revolvingového úvěru I. a II., které spočívají v právu čerpat peněžní prostředky dlužníkem do sjednaného rámce po aktivaci úvěrové karty, zřízení samostatného úvěrového účtu a další podmínky pro používání úvěrové karty. Úvěrové podmínky obsahují výpočet měsíčních splátek a odkaz na aktuální sazebník společnosti Home Credit a.s. u výše sjednaného úroku. Podle hlavy 9 nazvané jako smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru I., § 1 dlužník a věřitel se vedle úvěrové smlouvy dohodli na uzavření smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru, tedy smlouvy o revolvingovém úvěru I. Na základě takto uzavřené smlouvy o revolvingovém úvěru I. vzniká dlužníkovi právo na poskytnutí revolvingového úvěru a věřiteli povinnost revolvingový úvěr za sjednaných podmínek poskytnout dlužníkovi. Dlužník je oprávněn čerpat revolvingový úvěr I. opakovaně prostřednictvím úvěrové karty za podmínek, stanovených v těchto úvěrových podmínkách, a to vždy maximálně ve výši nevyčerpaného zůstatku sjednaného úvěrového rámce revolvingového úvěru I. Věřitel a dlužník si sjednali úvěrový rámec ve výši 15.000,-Kč a dlužník se uzavřením této smlouvy o revolvingovém úvěru I. zavázal poskytnutý revolvingový úvěr I. věřiteli vrátit a zaplatit mu za jeho poskytnutí úroky. V § 3 je pak dohoda o tom, že smlouva o revolvingovém úvěru I. se stává platnou podpisem úvěrové smlouvy a účinnou okamžikem prvního čerpání finančních prostředků prostřednictvím úvěrové karty, a to po její řádné a včasné aktivaci. Úvěrová karta je řádně a včas aktivována, pokud je aktivována v souladu s obsahem ustanovení těchto úvěrových podmínek a obsahem metodické příručky. Včasnou aktivaci úvěrové karty se rozumí její aktivace ve lhůtě do uplynutí 6 kalendářních měsíců ode dne odeslání výzvy k aktivaci úvěrové karty spolu s úvěrovou kartou a medickou příručkou s tím, že tato lhůta počíná běžet prvním kalendářním měsícem, následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém byly uvedené dokumenty dlužníkovi odeslány. Pokud není úvěrová karta řádně a včas

ICM R aktivována ve stanovené lhůtě 6 kalendářních měsíců, je uplynutím této lhůty věřitel oprávněn provést blokaci úvěrové karty. Pokud jde o revolvingový úvěr I., je v hlavě 9, § 8 sjednáno, že dlužník je povinen platit úrok z poskytnutého revolvingového úvěru ve výši měsíční úrokové sazby aktuálně platné v okamžiku splátky revolvingového úvěru I., v níž je obsažena platba úroků. Měsíční úroková sazba je stanovena jako součet základní úrokové sazby a odchylky ve výši 0,0 %. Dlužník a věřitel se dohodli, že věřitel je jednostranně a opakovaně oprávněn výši odchylky změnit. Změněnou výši odchylky je věřitel povinen dlužníkovi písemně oznámit. Doručením tohoto oznámení dlužníkovi se ÚS (úroková sazba) mění tak, měsíční úroková sazba se od prvého dne následujícího kalendářního měsíce snižuje na výši v oznámení uvedenou a současně se tak od prvého dne následujícího kalendářního měsíce mění roční procentní sazba nákladů. Základní úroková sazba pro účely výpočtu úroků je uvedena v aktuálním sazebníku poplatků a odměn. Dlužník je povinen splácet úrok z poskytnutého revolvingového úvěru I. do okamžiku úplného vrácení všech čerpání revolvingového úvěru I. V části výpočtu měsíčních splátek revolvingového úvěru I. obsahují úvěrové podmínky v hlavě 9, § 9 velmi složitý vzorec jeho výpočtu. V hlavě 13 jsou pak upraveny podmínky smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru II., kde v § 1 je uvedeno, že smluvní strany, věřitel a dlužník uzavírají vedle úvěrové smlouvy a smlouvy o revolvingovém úvěru I. současně smlouvu o revolvingovém úvěru II. Na základě této smlouvy vzniká dlužníkovi právo na poskytnutí revolvingového úvěru II. Tento revolvingový úvěr II. je dlužník oprávněn čerpat opakovaně, a to prostřednictvím kreditní karty za podmínek stanovených v těchto úvěrových podmínkách a příručce pro držitele kreditních karet, a to vždy maximálně ve výši nevyčerpaného zůstatku sjednaného úvěrového rámce. Věřitel se tedy zavázal za podmínek stanovených v těchto úvěrových podmínkách poskytnout ve prospěch dlužníka peněžní prostředky, a to opakovaně do výše nevyčerpaného zůstatku úvěrového rámce revolvingového úvěru II. a dlužník se uzavřením této smlouvy o revolvingovém úvěru II. zavázal poskytnutý revolvingový úvěr II. věřiteli vrátit a zaplatit mu za jeho poskytnutí úroky. V § 2 si věřitel a dlužník sjednali úvěrový rámec revolvingového úvěru II. ve výši 15.000,-Kč. V případě, že k aktivaci kreditní karty dle § 3 této hlavy dojde v době, kdy dlužník bude mít aktivní úvěrovou kartu, platí, že věřitel a dlužník sjednali úvěrový rámec revolvingového úvěru II. ve výši rovnající se aktuální výši úvěrového rámce revolvingového úvěru I. Dle § 3 smlouva o revolvingovém úvěru II. se stává platnou podpisem úvěrové smlouvy a účinnou okamžikem prvního čerpání finančních prostředků prostřednictvím kreditní karty, a to po její řádné a včasné aktivaci. Pro řádnou a včasnou aktivaci kreditní karty platí přiměřeně ustanovení hlavy 9, § 2 a § 3 o aktivaci úvěrové karty. Dlužník se s věřitelem dohodli na tom, že kreditní kartu spolu s výzvou k její aktivaci a metodickou příručkou kreditní karty je společnost oprávněna dlužníkovi zaslat, bude-li tento plnit řádně své povinnosti vyplývající z úvěrové smlouvy, úvěrových podmínek a platných právních předpisů. Smluvní pokuta byla v úvěrových podmínkách obsažena v hlavě 14 (závěrečná ustanovení), § 3, kde je mimo jiné uvedeno, že v případě prodlení s úhradou splátky úvěru, splátky revolvingového úvěru I. nebo splátky revolvingového úvěru II., či jejich částí, delšího než 7 dní, je dlužník povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 8 % z částky, s jejíž úhradou v prodlení.

Z listiny nazvané jako seznam čerpání a úhrad ke smlouvě č. 5812047675 soud zjistil, že se jedná o interní dokument žalobce (počítačovou sjetinu), který není nikým podepsán.

Z listiny nazvané jako příručka DUO 15000a soud zjistil, že obsahuje pokyny, jak používat kartu právního předchůdce žalobce a současně obsahuje sazebník poplatků

ICM R v souvislosti s používáním nákupní úvěrové karty, která je nositelem časově neomezeného-opakovaného-úvěru, tzv. revolvingového úvěru.

Listinou nazvanou jako oznámení o zesplatnění úvěru soud dokazování neprováděl, když žalobce u jednání uvedl, že tuto listinu nemá k dispozici.

Z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 22.03.2013 soud zjistil, že právní předchůdce žalobce Home Credit a.s. oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky u úvěrové smlouvy č. 5812047675 na společnost AB 5 B.V., soukromou společnost s ručením omezeným, reg.č. 34192873, založenou dle právních předpisů Nizozemského království.

Právním důvodem podané incidenční žaloby (po jejím částečném omezení) je požadavek žalobce (jako právního nástupce původního věřitele Home Credit a.s.) na úhradu jistiny ve výši 13.560,35 Kč podle smlouvy o revolvingovém úvěru, která, jak bylo v řízení prokázáno, byla uzavřena v rámci úvěrové smlouvy č. 3711605528. Nedílnou součástí úvěrové smlouvy č. 3711605528 byly úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. uvedené na rubu smlouvy (strana 1) a na samostatném listě (strana 2 a 3). Dlužník svým podpisem na smlouvě o úvěru stvrdil, že je s těmito úvěrovými podmínkami seznámen. Úvěrové podmínky jsou psané velmi drobným textem. Z obsahu ustanovení úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s.-TRIOCRI042007 vyplývají bližší podmínky sjednaného revolvingového úvěru I. a II., které spočívají v právu čerpat peněžní prostředky dlužníkem do sjednaného rámce po aktivaci úvěrové karty, zřízení samostatného úvěrového účtu a další podmínky pro používání úvěrové karty. Úvěrové podmínky obsahují výpočet měsíčních splátek a odkaz na aktuální sazebník společnosti Home Credit a.s. u výše sjednaného úroku. Sazebník samotný, který měl obsahovat poplatky v souvislosti s používáním úvěrové karty, nebyl součástí smlouvy (listiny o spotřebitelském a revolvingovém úvěru), na níž byl připojen podpis spotřebitele. Žalobce současně tvrdil, že celý úvěr byl zesplatněn dopisem ze dne 20.03.2013, jímž byl dlužník vyzván k zaplacení úvěru včetně smluvní pokuty, a to ve sjednané lhůtě. Tento dopis však v řízení nepředložil, nemaje ho k dispozici, zesplatnění úvěru v důsledku porušení povinnosti dlužníka tak neprokázal.

Jak plyne z přihlášky a z listin, založených v insolvenčním spise, žalobce přihlásil svou pohledávku z titulu jistiny 16.560,35 Kč podle smlouvy o revolvingovém úvěru, která měla být uzavřena v rámci úvěrové smlouvy č. 3711605528, kterou soud vyhodnotil jako platně uzavřenou smlouvu o úvěru ve smyslu ust. § 497 obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013. Ze smlouvy totiž vyplývá, které strany ji uzavírají, jaký je její předmět, účel, výše poskytnutého plnění a výše měsíčních splátek. Smlouva obsahuje ujednání o dalším revolvingovém úvěru I. a II. již na první straně textu a další odkaz na podmínky, stanovené v hlavě 9 a 10, případně 13 úvěrových podmínek. Jelikož se současně jedná o smlouvu, uzavřenou v režimu spotřebitelských smluv, musí tato splňovat i podmínky, stanovené zejména v ust. §§ 55-56 občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013 a zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Jak plyne dále z přihlášky a z listin v insolvenčním spise, žalobce v dalších okolnostech zmiňuje smluvní pokutu, kterou nikterak blíže nespecifikoval.

ICM R

Podle ust. § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

V daném případě přihláška pohledávky P6 doručená insolvenčnímu soudu 17.06.2013 byla z hlediska skutku, na jehož základě žalobce přihlásil svůj nárok do insolvenčního řízení, dostatečná. Vymezení této pohledávky způsobem, že jde o pohledávku na jistině ve výši 16.560,35 Kč podle smlouvy o revolvingovém úvěru, uzavřené na základě úvěrové smlouvy č. 3711605528 dne 28.11.2007 mezi původním věřitelem Home Credit a.s. a dlužníkem, ve spojení s předloženými listinami, umožňuje jednoznačnou individualizaci skutku (nemožnost záměny s jiným). Vycházeje z přihlášky P6, soud nemá pochybnost o tom, že žalobce uplatnil nárok z titulu úvěrové jistiny ze smlouvy o revolvingovém úvěru.

Žalobce může jako důvod vzniku popřené pohledávky v žalobě ve smyslu ust. § 198 odst. 2 IZ uvést pouze důvod, uplatněný nejpozději do přezkumného jednání, přitom žalobce jako důvod do té doby uplatnil pouze pohledávku z titulu neuhrazené jistiny podle smlouvy o revolvingovém úvěru.

Smluvní pokuta patří mezi právní instituty, jimiž lze zajistit plnění závazku (povinnosti). Dále nutno zdůraznit, že smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky, jejíž splnění zajišťuje, ale jde o samostatný majetkový nárok, svědčící oprávněné osobě, který lze samostatně vymáhat. Porušením povinnosti, která je zajištěna smluvní pokutou, vzniká věřiteli (oprávněnému) nárok na její zaplacení.

Příslušenstvím pohledávky jsou podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013 úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním. Protože obchodní zákoník sám neupravuje, co je třeba rozumět příslušenstvím pohledávky, platí i pro oblast obchodních vztahů (§ 1 odst. 2 obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013) ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013.

Podle názoru soudu předpokladem pro to, aby žalobce byl v incidenčním sporu (tj. co do určení, že kromě úvěrové jistiny ze smlouvy o revolvingovém úvěru jsou další nároky po právu) úspěšný, bylo, aby tyto individuální nároky (smluvní pokutu, různé bankovní poplatky apod.) specifikované konkrétním důvodem a výší, případně příslušenství (úroky, úroky z prodlení apod.) přihlásil. Jelikož se tak v daném případě nestalo, a žalobce uplatněný důvod nemůže měnit, nemůže tedy po přezkumném jednání uplatňovat důvod jiný, žaloba podle přesvědčení soudu na určení jiných nároků než dlužné úvěrové jistiny z titulu revolvingového úvěru úspěšná býti nemůže.

Pokud se tedy žalobce v tomto řízení domáhal určení (po částečném omezení žaloby), že má v insolvenčním řízení vedeném s dlužníkem pohledávku ve výši 13.560,35 Kč, která je jistinou ze smlouvy o úvěru, za situace, kdy v rámci smluvní volnosti se smluvní strany nedohodly, že úrok se stane součástí jistiny, a úvěrová suma tak představuje pouze jistinu a nikoliv úroky, a za situace, kdy mezi účastníky nebylo sporné, že dlužník vyčerpal úvěr ve výši 30.800,-Kč a splatil 39.200,-Kč, a insolvenční správkyně navíc 3.000,-Kč uznala, je zjevné, že žádnou další částku z titulu úvěrové jistiny žalobci přiznat nelze. Proto soud žalobu ohledně určení popřené pohledávky ve výši 13.560,35 Kč již z těchto důvodů zamítl.

ICM R

Vedle toho soud považuje za potřebné (pro úplnost právní argumentace) doplnit, že jelikož smlouva o revolvingovém úvěru, která byla uzavřena mezi právním předchůdcem žalobce a dlužníkem, je smlouvou podléhající režimu obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013 a režimu tehdy platného zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, musí splňovat i speciální náležitosti stanovené pro spotřebitelské smlouvy akcentující zákonnou zásadu vyšší ochrany spotřebitele při uzavírání smluv s poskytovateli finančních služeb (§ 56 odst. 1 občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013). V daném případě dlužník uzavřel posuzovanou smlouvu o revolvingovém úvěru bez výslovného určení výše sjednaného úroku, bez stanovení výše jeho celkových nákladů na splacení poskytnutého revolvingového úvěru, bez srozumitelného způsobu výpočtu jeho měsíčních splátek a jako smlouvu obsahující více stran velmi drobného písma s odkazem na jiné pomůcky (aktuální sazebník) a příručky, z nichž teprve mají bližší podmínky úročení úvěru či splátky a poplatky vyplývat. Při posouzení těchto konkrétních okolností pak tento soud zastává názor, že v části, z níž nelze přímo dovodit konkrétní práva a povinnosti, tedy zejména ujednání o výši úroku, ujednání o výši splátek a poplatků je třeba smlouvu o revolvingovém úvěru hodnotit jako nevyváženou v neprospěch spotřebitele a jednostranně nevýhodnou a odporující ust. § 56 odst. 1 a ust. § 3 občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013, a tedy částečně neplatnou. Případnou smluvní pokutu pak po dlužníkovi jako spotřebiteli nelze požadovat s poukazem na nález Ústavního soudu I. ÚS 3512/11, z něhož plyne závěr, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí všeobecných podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny), na nichž spotřebitel připojuje svůj podpis. Závěry uvedené v tomto nálezu dopadají i na předmětnou smlouvu o revolvingovém úvěru, a jelikož smluvní pokuta byla součástí nepodepsaných úvěrových podmínek (skryta v nepřehledném textu hlavy 14 nazvané jako závěrečná ustanovení) a nikoli smlouvy samotné, jedná se ujednání, kterému nelze přiznat právní ochranu. Lze tedy uzavřít, že i za situace kdyby názor soudu, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka toliko úvěrovou jistinu nebyl správný, výsledek tohoto incidenčního sporu by byl stejný, maje obranu žalované ohledně neexistence dalších nároků žalobce (nad zaplacenou částku 39.200,-Kč + uznanou částku 3.000,-Kč z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru) za důvodnou.

K námitce žalobce, že odůvodnění popěrného úkonu ze strany žalované je nedostatečné, pak soud ještě dodává, že mezi obsahové náležitosti popření pohledávky patří i uvedení konkrétních důvodů, pro které byla pohledávka popřena, přičemž nepostačuje formulace, že pohledávka je popřena co do pravosti, ale je třeba uvést, proč je popření co do pravosti činěno. Soud má za to, že žalovaná uvedla důvody popření pravosti tím, že uvedla jako důvod popření rozpor s ujednáními o spotřebitelských smlouvách, byť má soud za to, že je vhodnější jednoznačněji vymezit důvod popření pravosti pohledávky.

S ohledem na všechny shora formulované závěry lze tedy uzavřít, že žalovaná jako insolvenční správkyně popřela důvodně část žalobcovy pohledávky, neboť v daném případě nelze dovodit, že konkrétní pohledávka žalobce ve výši 13.560,35 Kč z titulu úvěrové jistiny podle smlouvy o revolvingovém úvěru existuje (je po právu). Soud proto žalobu zamítl.

Pokud jde o náklady řízení, žalovaná má podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, neboť byla úspěšná v celém rozsahu. Její náklady řízení pak tvoří náklady právního zastoupení při mimosmluvní odměně ve výši 3.100,-Kč (dle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 vyhl.č. 177/1996 Sb.) za 3

ICM R

úkony právní služby (příprava a převzetí věci, vyjádření k žalobě a účast u jednání), tj. celkem 9.300,-Kč, 3 režijní paušály po 300,-Kč dle § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb., náhrada cestovného ve výši 277,-Kč (k jednání soudu osobním motorovým vozidlem z Frýdku-Místku do Ostravy a zpět, při délce cesty 50 km, za použití nafty při ceně 36,-Kč za 1 litr, při průměrné spotřebě tohoto paliva dle technického průkazu vozidla a náhradě 3,70 Kč za 1 km), náhrada za promeškaný čas v celkové výši 400,-Kč, tj. 100,-Kč za každou jen započatou půlhodinu při cestě k jednání soudu a zpět, dle ust. § 14 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. Celkem tedy náklady žalované představují částku 10.877,-Kč, kterou zaplatí žalobce žalované na účet její zástupkyně do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (§ 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 21.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R