25 ICm 3099/2011
25 ICm 3099/2011-23 (KSOS 25 INS 11463/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobkyně Mgr. Dagmary Cenknerové, se sídlem Studénka, Sjednocení 631, insolvenční správkyně dlužníka anonymizovano s.r.o., se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Helštýn 1846, IČ: 25856979, proti žalovanému ABCbal s.r.o., se sídlem Žilina, Vel ká Okružná 43, Slovenská republika, IČ: 44705956, o neplatnosti právního úkonu, eventuálně neúčinnosti právního úkonu,

takto:

I. Žaloba na určení, že rámcová kupní smlouva z 20.04.2009, uzavřená mezi společností anonymizovano s.r.o. se sídlem Helštýn 1846, Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 25856979 a žalovaným je neplatná, eventuelně neúčinná, se zamítá.

II. Žaloba na určení, že dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, uzavřená mezi společností anonymizovano s.r.o. se sídlem Helštýn 1846, Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 25856979 a žalovaným dne 15.10.2010 je neúčinná, se zamítá.

III. Žaloba, aby žalovaný byl povinen vyplatit ve prospěch majetkové podstaty částku 3.049.371,36 Kč, se zamítá pro předčasnost.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 15.11.2011 (ve znění doplnění) domáhala se žalobkyně, aby bylo určeno, že rámcová kupní smlouva, uzavřená mezi společností anonymizovano s.r.o. a žalovaným dne 20.04.2009 je neplatná, eventuálně neúčinná, a dále určení, že dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, uzavřená mezi společností anonymizovano s.r.o. a žalovaným dne 15.10.2010 je neúčinná a současně uložení povinnosti žalovaného vyplatit ve prospěch majetkové podstaty částku 3.049.371,36 Kč. V žalobě tvrdila, že dne 16.11.2011 vydal Krajský soud v Ostravě usnesení, na základě něhož byl zjištěn úpadek společnosti anonymizovano s.r.o. a usnesením ze dne 27.01.2011 byl na majetek tohoto dlužníka prohlášen konkurz. Jako insolvenční správkyně dlužníka anonymizovano s.r.o. po provedení kontroly účetních dokladů zjistila, že dne 20.04.2010 byla mezi žalovaným a dlužníkem uzavřena ústní rámcová kupní smlouva, podle které bylo sjednáno, že žalovaný bude dodávat dlužníkovi na základě ústních objednávek zboží, a to fixační a strojní folie za cenu v EURech určenou dlužníkem. Dále bylo sjednáno, že objednané zboží bude dodáno v nejbližším možném termínu a po dodání vyúčtováno na základě faktury. Splatnost byla sjednána v délce 14 dnů. Na základě této rámcové smlouvy se uskutečnily jednotlivé dodávky, které byly žalovaným v letech 2009-2010 vyúčtovány dlužníkovi následujícími fakturami: FV090001 ze dne 20.04.2009 na částku 3.362,44 EUR, FV090008 ze dne 18.05.2009 na částku 1.683,19 EUR, FV090007 ze dne 18.05.2009 na částku 4.976,92 EUR, FV090010 ze dne 09.06.2009 na částku 8.379,09 EUR, FV090011 ze dne 12.06.2009 na částku 1.645,09 EUR, FV090028 ze dne 24.07.2009 na částku 8.319,27 EUR, 010002 ze dne 18.01.2010 na částku 1.789,20 EUR, FV010003 ze dne 18.01.2010 na částku 23.669,23 EUR, FV010004 ze dne 11.02.2010 na částku 1.632,09 EUR, FV010011 ze dne 15.03.2010 na částku 6.045,44 EUR, FV010023 ze dne 23.06.2010 na částku 13.350,08 EUR, FV010026 ze dne 12.07.2010 na částku 4.550,50 EUR, FV010030 ze dne 18.08.2010 na částku 23.055,23 EUR, FV010052 ze dne 22.09.2010 na částku 2.849,95 EUR, FV010056 ze dne 04.10.2010 na částku 5.007,49 EUR, M2010001 ze dne 15.09.2010 na částku 2.016,-EUR, M2010002 ze dne 15.09.2010 na částku 1.008,-EUR, M2010003 ze dne 15.09.2010 na částku 1.008,-EUR, M2010004 ze dne 16.09.2010 na částku 1.008,-EUR, M2010005 ze dne 10.09.2010 na částku 1.008,-EUR, M2010006 ze dne 20.09.2010 na částku 2.058,-EUR, M2010007 ze dne 24.09.2010 na částku 1.029,-EUR, M2010008 ze dne 20.10.2010 na částku 1.123,20 EUR. Žalovaný byl založen 26.03.2009 Jiřím anonymizovano , tedy jednatelem a jediným společníkem dlužníka. Žalobkyně dovozovala, že rámcová kupní smlouva je neplatná pro rozpor s ust. § 196a obchodního zákoníku, a to pro neobjektivně stanovené ceny, neodpovídající dané situaci na trhu (celkový souhrn kupních cen z jednotlivých dodávek dosahoval částky cca 120.573,40 EUR). Jelikož citované faktury byly ze strany dlužníka žalovanému uhrazeny a ostatním věřitelům a zaměstnancům dlužníka jejich pohledávky plněny nebyly, považovala žalobkyně uvedenou rámcovou kupní smlouvu a plnění, na jejím základě provedené, za neúčinné. Vzhledem k tomu, že dne 15.10.2010, tj. 10 dní po zahájení insolvenčního řízení, byla mezi žalovaným a dlužníkem uzavřena dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků, na základě níž došlo k započtení vzájemných pohledávek ve výši 6.483,73 EUR, a vzhledem k tomu, že žalovaný byl 100 % vlastněn jediným společníkem dlužníka, je daná dohoda o započtení vzájemných pohledávek a závazků neúčinná dle ust. § 111 a násl. insolvenčního zákona. Žalovanému muselo být zřejmé, že se jedná o úmyslně zkracující úkon, neboť v rozhodné době byla dohoda uzavřena mezi osobami blízkými, v podstatě mezi Jiřím anonymizovano jako zástupcem dlužníka a Jiřím anonymizovano jako zástupcem žalovaného.

ICM R

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s argumentací, že žalobkyně žádným relevantním důkazem neprokázala své tvrzení o tom, že dohodnuté ceny zboží mezi dlužníkem a žalovaným byly neobjektivní a neodpovídaly dané situaci na trhu. Taktéž ust. § 196a obchodního zákoníku se neuplatní, jelikož tam uvedené omezení se nepoužijí při běžném obchodním styku, což je nepochybně projednávaný případ. Pokud jde o dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi dlužníkem a žalovaným dne 15.10.2010, okolnosti uzavření předmětné dohody nejsou žalovanému známy, neboť aktuální společníci a jednatelé žalovaného v čase uzavření dohody o zápočtu společníky, resp. jednateli nebyli. Dovozoval však, že k tomuto úkonu došlo v rámci provozu podniku v rámci obvyklého hospodaření.

Z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 25 INS 11463/2010 soud zjistil, že:

-dne 05.10.2010 byl ve věci dlužníka anonymizovano s.r.o. doručen insolvenční návrh insolvenčních věřitelů, a to 1) Zdeňky Hankové, která měla za dlužníkem pohledávku z titulu nezaplacené mzdy a náhrad mzdy v celkové výši 39.699,-Kč za dobu od července 2009 do srpna 2010, 2) Evy Popové, která měla za dlužníkem pohledávku z titulu nezaplacené mzdy a náhrad mzdy v celkové výši 44.222,-Kč za období od července 2009 do srpna 2010, 3) Martina Horáka, který měl za dlužníkem pohledávku z titulu nezaplacené mzdy a náhrad mzdy v celkové výši 38.269,-Kč za dobu od ledna 2010 do srpna 2010, 4) Josefa Černocha, který měl za dlužníkem pohledávku z titulu nezaplacené mzdy a náhrad mzdy v celkové výši 55.350,-Kč za dobu od srpna 2009 do srpna 2010, 5) Romana Šetka, který měl za dlužníkem pohledávku z titulu nezaplacené mzdy a náhrad mzdy v celkové výši 18.011,-Kč za listopad 2009-srpen 2010, 6) Vladimíra Tobiáše, který měl za dlužníkem pohledávku z titulu nezaplacené mzdy a náhrad mzdy v celkové výši 29.043,-Kč za období od ledna 2009 do srpna 2009, současně se z insolvenčního návrhu podává, že tito insolvenční věřitelé měli za dlužníkem ještě další nároky jako např. z titulu nemocenských dávek, náhrady za nevyčerpanou dovolenou, odstupného apod. -dne 16.11.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka anonymizovano s.r.o. a insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Dagmar Cenknerová, insolvenční soud vydal své rozhodnutí poté, co dospěl k závěru, že dlužník není schopen dlouhodobě hradit své závazky splatné více věřitelům, tj. že je v platební neschopnosti, čímž jsou naplněny zákonné podmínky dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ), o insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto bez jednání, neboť mu nikdo neodporoval, -usnesením ze dne 27.01.2011 byl na dlužníka anonymizovano s.r.o. prohlášen konkurz, -insolvenční řízení není dosud skončeno.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložky 22317 soud zjistil, že obchodní firma anonymizovano s.r.o. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 26.04.2000 jako společnost s ručením omezeným, Jiří anonymizovano byl zapsán jako statutární orgán-jednatel od 26.04.2000 a je jím až dosud. Od 17.12.2009 do 21.07.2010 byla zapsána jako jednatelka také Žaneta Kubáňová. Jako společníci byli zapsáni Jiří anonymizovano , anonymizovano , v době od 26.04.2000 do 01.04.2008, dále anonymizovano s.r.o., IČ: 25856979 od 01.04.2008 do 31.07.2008, a znovu Jiří anonymizovano , anonymizovano od 31.07.2008 až dosud se základním kapitálem 100.000,-Kč.

ICM R

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka č. 51061/L soud zjistil, že společnost ABCbal s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 26.03.2009 jako společnost s ručením omezeným, od 26.03.2009 do 13.04.2011 byl zapsán jako jediný společník Jiří anonymizovano (s vkladem 20.000,-EUR) a od 14.04.2011 až dosud jsou zapsáni jako společníci Ing. René Rojko (vklad 10.000,-EUR) a Ing. Rastislav Krak (vklad 10.000,-EUR). Jiří anonymizovano byl jednatelem společnosti od 26.03.2009 do 14.04.2011 a od 14.04.2011 jsou zapsáni nově jako jednatelé Ing. René Rojko a Ing. Rastislav Krak.

Z faktur č. FV090001, FV090008, FV090007, FV090010, FV090011, FV090028, soud zjistil, že jimi dodavatel ABCbal s.r.o. vyúčtoval odběrateli anonymizovano s.r.o. v roce 2009 dodávky zboží za kupní cenu celkem ve výši 28.366,-EUR.

Z faktur č. 010002, FV010003, FV010004, FV010011, FV010023, FV010026, FV010030, FV010052, FV010056, M2010001, M2010002, M2010003, M2010004, M2010005, M2010006, M2010007, M2010008 soud zjistil, že ABCbal s.r.o. jako dodavatel vyúčtoval odběrateli anonymizovano s.r.o. v roce 2010 dodávky celkem za kupní cenu 92.207,41 EUR.

Z listiny nazvané jako dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ze dne 15.10.2010 soud zjistil, že smluvní strany se dohodly na započtení vzájemných pohledávek ve výši 6.483,73 EUR, konkrétně byly započteny pohledávky ABCbal s.r.o. vůči společnosti anonymizovano s.r.o. z faktur: č. 10056 částka 257,80 EUR, č. M2010001 částka 2.016,-EUR, č. M2010002 částka 1.008,-EUR, č. M2010003 částka 1.008,-EUR, č. M2010004 částka 1.008,-EUR, č. M2010005 částka 1.008,-EUR a z faktury č. M2010006 byla započtena částka 177,93 EUR. anonymizovano s.r.o. vůči ABCbal s.r.o. využil k zápočtu pohledávky z faktury č. 20092495 ve výši 2.681,53 EUR, z faktury č. 20100530 ve výši 320,-EUR, z faktury č. 20100828 ve výši 311,80 EUR, z faktury č. 20101711 ve výši 2.845,40 Kč a z faktury č. 20101783 ve výši 325,-EUR. Dohoda o vzájemném zápočtu je podepsána smluvními stranami a opatřena jejich razítky.

Po takto provedeném dokazování v souladu se zásadou koncentrace řízení (§ 118b odst. 1 o.s.ř.) soud dospěl k následujícímu skutkovému závěru. Mezi dlužníkem anonymizovano s.r.o. a žalovaným byla dne 20.04.2009 uzavřena ústní rámcová kupní smlouva, na základě níž dodával žalovaný dlužníkovi v letech 2009-2010 strojní a fixační folii za kupní ceny, uvedené ve shora citovaných fakturách (bylo mezi účastníky nesporné). Dle výpisu z obchodního rejstříku žalovaného vyplývá, že tato společnost byla založena 26.03.2009 zakladatelem Jiřím anonymizovano , jednatelem a jediným společníkem dlužníka anonymizovano s.r.o., když Jiří anonymizovano byl jediným společníkem a jediným jednatelem žalovaného do 14.04.2011. Deset dní po zahájení insolvenčního řízení byla mezi žalovaným a dlužníkem uzavřena dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků, na základě které došlo k započtení vzájemných pohledávek v dohodě o započtení uvedených, celkem ve výši 6.483,73 EUR.

Důkaz navržený žalobkyní, a to výslechem jednatele žalovaného, jednatele dlužníka a Žanety Kubáňové byl zamítnut proto, že soud dospěl k závěru, že provedení těchto důkazů není z hlediska níže provedené právní kvalifikace zapotřebí.

Žaloba podaná dne 15.11.2011 je ve vztahu k žalobnímu žádání na určení neúčinnosti právního úkonu žalobou včasnou (jako podmínka dle ust. § 239 odst. 3 IZ).

ICM R

Pokud jde o určení, že uzavřená rámcová kupní smlouva je neplatná, eventuálně neúčinná, žalobě nebylo možno vyhovět, a to především proto, že soud zastává názor, že tzv. rámcová smlouva (v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu ČR) nezakládá závazkový vztah a pohledávky a závazky smluvních stran z ní tudíž nevznikají. Význam této nepojmenované smlouvy, jež je mezi podnikateli v obchodním styku běžně uzavírána, spočívá v tom, že strany tam, kde předpokládají dlouhodobější obchodní vztah, stanoví jejím prostřednictvím základní pravidla, jimž budou podléhat všechny konkrétní (tzn. realizační) smlouvy na jejich základě v budoucnu uzavřené, nebude-li v té či oné realizační smlouvě ujednáno jinak. Tato smluvená základní pravidla pak nejsou ničím jiným, než jinými (jinými než všeobecnými) obchodními podmínkami, na něž pamatuje ust. § 273 odst. 1 obchodního zákoníku. Při vzniku kupní smlouvy či kupních smluv, uzavřených na základě rámcové smlouvy, se tedy tam, kde strany neujednaly jinak (srovnej § 273 odst. 2 obchodního zákoníku), stávají tyto obchodní podmínky součástí smluvního ujednání; tvoří (spoluvytváří) obsah té či oné (realizační) kupní smlouvy (shodně např. závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28.05.2008, sp.zn. 32 Odo 629/2006, uveřejněného v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C.H.Beck (dále též jen Soubor), pod číslem C 6477, svazek CD-8, či rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 22.09.2009, sp.zn. 23 Cdo 1888/2007, a ze dne 29.10.2009, sp.zn. 23 Cdo 3216/2007, oba jsou zveřejněny na www.nsoud.cz). Tvrzení žalobkyně ve spojení s předloženými listinami, že dlužník od žalovaného v uvedené době v souladu s ujednáním rámcové smlouvy (tedy v letech 2009-2010) odebíral zboží, a to strojní a fixační fólii, a žalovaný dlužníkovi fakturoval cenu odebraného zboží jednotlivými v žalobě uvedenými fakturami, pak odpovídají právnímu názoru, že mezi žalovaným a dlužníkem docházelo cestou jednotlivých odběrů strojních a fixačních fólií (jak z povahy věci obvykle dochází k uzavírání smlouvy o koupi tohoto zboží) za podmínek stanovených rámcovou smlouvou k uzavírání jednotlivých (realizačních) kupních smluv ve smyslu ust. § 409 obchodního zákoníku. Mezi účastníky nebylo sporné, že tzv. rámcová smlouva, která nezaložila závazkový vztah, konkrétní ceny zboží dodávaného žalovaným dlužníkovi nestanovila. Podle názoru soudu, ve vztahu k rámcové smlouvě (která je, jak bylo rozebráno výše, pouze tzv. jinými obchodními podmínkami), z důvodů namítaných žalobkyní, tedy nemůže jít o úkon neplatný, potažmo neúčinný. Jinou právní otázkou by bylo posouzení neplatnosti či neúčinnosti samostatně uzavíraných realizačních kupních smluv v období roku 2009-2010. Určení neplatnosti a určení neúčinnosti jednotlivých kupních smluv se však žalobkyně nedomáhala a vzhledem ke lhůtě stanovené v ust. § 239 odst. 3 IZ se již určení neúčinnosti ani domáhat nemůže. Na základě uvedených závěrů soud proto žalobu, pokud jde o určení neplatnosti eventuelně neúčinnosti rámcové kupní smlouvy, jako nedůvodnou zamítl.

Jelikož v tomto řízení bylo prokázáno, že dohodou o vzájemném započtení pohledávek byly dne 15.10.2010 započteny vzájemné pohledávky žalovaného a dlužníka celkem ve výši 6.483,73 EUR, zabýval se soud tím, zda právní úkon dlužníka, kterým provedl započtení svých pohledávek oproti pohledávkám žalovaného, po zahájení insolvenčního řízení (zahájeno dne 05.10.2010) je neúčinným právním úkonem.

S některými právními úkony pojí insolvenční zákon neúčinnost přímo ze zákona. Jde zejména o právní úkony, které byly učiněny v rozporu s omezeními, která plynou ze zahájení insolvenčního řízení. Podle ust. § 111 IZ platí, že dlužník je povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve

ICM R skladbě, využití nebo určení tohoto majetku, anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s tímto omezením, jsou vůči věřitelům neúčinné. Neúčinný je přitom právní úkon dlužníka učiněný v rozporu s § 111 odst. 1 IZ přímo ze zákona (neúčinnost předjímá § 111 odst. 3 IZ). A dle ustálené judikaturní praxe proto není nutné se neúčinnosti nejdříve dovolat prostřednictvím odpůrčí žaloby, ale insolvenční správce je legitimován k přímému sepisu majetku, který dlužník vyvedl z majetkové podstaty v rozporu s § 111 zpět do majetkové podstaty dlužníka jeho sepisem (např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 170/2008-B-17 ze dne 30.10.2008 ve věci sp.zn. KSUL 70 INS 2162/2008, usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 102 VSPH 90/2011-44 ze dne 15.09.2011 ve věci sp.zn. KSPH 38 INS 3926/2009). Oprávněnost tohoto postupu pak může být ze strany třetí osoby napadena vylučovací žalobou. Osoba, která k majetku dlužníka uplatňuje vlastnické právo, však musí v rámci incidenčního sporu prokázat, že majetek nabyla na základě úkonů dlužníka, které byly učiněny v rámci limitace § 111. Neúčinnost dle § 111 IZ je tak speciálním ustanovením k obecné úpravě neúčinnosti právních úkonů obsažené v § 235 -§ 243 insolvenčního zákona. Představuje zvláštní skutkovou podstatu , pro jejíž zjištění (a to budiž zdůrazněno) není potřeba, aby byly naplněny podmínky některé ze specifických skutkových podstat neúčinnosti, upravené v § 240, § 241 a § 242 IZ. Plně postačuje, že byl naplněn základní předpoklad neúčinnosti, a to, že se jedná o právní úkon dlužníka, kterým došlo ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů nebo zvýhodnění některého věřitele na úkor jiných.

Za situace, kdy v daném případě jde o neúčinnost právního úkonu podle ust. § 111 odst. 3 IZ přímo ze zákona, soud žalobu na určení, že dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků je neúčinná, z důvodů výše rozebraných, zamítl.

Současně zamítl pro předčasnost žalobu, aby žalovaný byl povinen vyplatit ve prospěch majetkové podstaty částku 3.049.371,36 Kč. Jak již bylo výše vysvětleno, insolvenční správkyně, pokud jde o dohodu o zápočtu pohledávek, zapíše dlužníkovy pohledávky do soupisu majetkové podstaty, o zápisu vyrozumí žalovaného, neboť ten má povinnost vydat dlužníkovo plnění do majetkové podstaty. Teprve poté, co tato právnická osoba nesplní svou povinnost dobrovolně, je insolvenční správkyně oprávněna vymáhat plnění ve prospěch majetkové podstaty. Peněžitou pohledávku insolvenční správkyně takto vymáhá žalobou na plnění (zaplacení).

Pokud jde o náklady řízení, žádnému z účastníků přiznána náhrada nákladů nebyla s odkazem na ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ, jelikož insolvenční správkyně na straně žalobkyně požívá nákladové imunity a podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly, když ostatně žalovaný ani žádné náklady v tomto řízení neuplatnil.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 19.02.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R