25 ICm 2185/2010
Číslo jednací: 25 ICm 2185/2010-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v právní věci žalobce Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, proti žalovanému Mgr. Vladimíru Turoňovi, Lidická 4, 602 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníků Pavla anonymizovano , anonymizovano , Božejov 45, 394 61 Božejov a Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, zastoupenému Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem se sídlem Jakubské nám. 1, 602 00 Brno, o určení oprávněnosti pohledávky ve výši 516.787,01 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného vůči dlužníkům,

takto:

I. Žaloba, v níž se žalobce vůči žalovanému domáhá určení oprávněnosti své pohledávky ve výši 516.787,01 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného vůči dlužníkům Pavlu anonymizovano , anonymizovano , Božejov 45, 394 61 Božejov a Janě anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám právního zástupce na náklady soudního řízení částku ve výši 17.222,--Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu 29.12.2010 se žalobce domáhal určení oprávněnosti jím přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení vedeného vůči dlužníkům, manželům

anonymizovano , a to ve výši 516.787,01 Kč. Žalobce přihlásil do výše uvedeného insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 556.253,07 Kč, z toho 39.466,06 Kč tvořily pohledávky nezajištěné a 516.787,01 Kč pohledávka zajištěná, kterou při přezkumném jednání žalovaný v celé výši popřel s odůvodněním, že pohledávka není zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty a v souladu s ust. § 196 odst. 2 zákona č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) tak má toto popření tytéž účinky, jako popření pravosti pohledávky (přihlášené nezajištěné pohledávky žalobce byly při přezkumném jednání zjištěny). Žalobce v žalobě uvedl, že opravuje a doplňuje přihlášku své zajištěné pohledávky, a to tak, že dále uplatňuje tuto pohledávku jako nezajištěnou majetkem dlužníka. Tato pohledávka vychází ze smlouvy o poskytnutí úvěru Americká hypotéka hotovostní č. 4044670813/0800 ze dne 29.12.2008.

Žalovaný se k žalobě písmně vyjádřil tak, že po přezkumném jednání, na němž byla výše uvedená pohledávky účinně popřena co do pořadí, nelze již pořadí, pravost, resp. výši takové pohledávky měnit prostřednictvím incidenčního sporu. Takto podanou žalobu je dle tvrzení žalobce nutno zamítnout.

Z insolvenčního rejstříku se zjišťuje, že usnesením č. j. KSCB 25 INS 7838/2010-A-6 (KSCB 25 INS 7855/2010-A-6) ze dne 2.9.2010 soud rozhodl o tom, že se insolvenční řízení ve věci insolvenčních návrhů dlužníka Pavla anonymizovano a dlužnice Jany anonymizovano spojují ke společnému řízení, když z návrhů dlužníků soud zjistil, že v obou případech jsou tvrzeny závazky, jež spadají do společného jmění manželů. Usnesením č. j. KSCB 25 INS 7838/2010-A-8 ze dne 27.10.2010 soud zjistil úpadek obou dlužníků, současně povolil řešení úpadku oddlužením a vyzval věřitele dlužníka, aby ve lhůtě 30-ti dnů přihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky. Žalobce přihlásil své pohledávky dne 15.11.2010. Dne 10.12.2010 proběhlo u zdejšího soudu přezkumné jednání, při kterém žalovaný popřel pořadí zajištěnou pohledávku žalobce, jelikož pohledávka není zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty. Pohledávka žalobce ve výši 516.787,01 Kč byla přihlášena jakožto pohledávka zajištěná, a to nemovitým majetkem vedeným u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov-rod. domem č. p. 5 na parc. č. 52, dále parc. č. 52, 112 a 128/2-to vše zapsáno na LV č. 176, kat. území a obec Rýnárec. Výše uvedené nemovitosti jsou však ve vlastnictví paní Boženy Hrubé, která s žalobcem uzavřela smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovotostem č. 4044670813/1 ze dne 29.12.2008 (právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly ke dni 29.12.2010).

Přípisem ze dne 13.12.2010 (doručeným dne 15.12.2010) vyrozuměl žalovaný žalobce o skutečnosti, že na přezkumném jednání byla výše uvedená pohledávka žalovaným popřena co do pořadí, když žalovaný popřel právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, a to i spoučením o účincích popření dle ust. § 196 odst. 2 IZ.

Dle ust. § 192 odst. 2 IZ věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí. Dle ustanovení § 195 IZ o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena. Podle ustanovení § 196 IZ popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky. Popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění má však u zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky, a bylo-li toto právo popřeno jen zčásti, tytéž účinky jako popření výše pohledávky. Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, kterého se nezúčastnil, o tom insolvenční správce dle ust. § 197 odst. 2 písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Dle ust. § 198 odst. 1 věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Jak vyplývá z výše uvedeného, žalobce podal svou žalobu ve lhůtě stanovené § 198 odst. 1 IZ. Soud však rozhodl o zamítnutí žaloby, jelikož žalobce nijak nedoložil skutečnost, že by dlužníci nabyli majetek, kterým je pohledávka žalobce zajištěna (tuto skutečnost žalobce ani netvrdil) a tento majetek nepatří do majetkové podstaty dlužníků. Účinně popřené pořadí pohledávky tak má tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky-tzn. lze mluvit o úplném zániku popřené pohledávky v rámci insolvenčního řízení, poněvadž s ohledem na ustanovení § 192 odst. 2 IZ nelze přihlížet k úkonu žalobce, kterým po přezkumném jednání zamýšlel měnit pořadí své pohledávky. Věřitel je takový úkon oprávněn učinit ještě v průběhu přezkumného jednání, až do chvíle, kdy soud přistoupí k přezkoumání jeho pohledávky. Kromě změny pořadí pohledávky (věřitel může nárok uplatnit jako zajištěný a označit způsob jeho zajištění, vzít nárok na zajištění zpět, označit pohledávku jako nárok za majetkovou podstatou dle § 168 nebo nárok jemu na roveň postavený dle § 169), může rovněž měnit důvod uplatněné pohledávky nebo její výši. Přezkoumáním pohledávky však věřitel o tuto možnost přichází.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, dle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Mezi náklady řízení, jejichž náhrada byla žalovanému přiznána, náleží odměna právního zástupce žalovaného ve výši 10.000,--Kč [ust. § 5, písm. d) vyhl. č. 484/2000 Sb.], 2x režijní paušál po 300,--Kč za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, účast na jednání) podle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb, náhrada cestovních výdajů ve výši 2.752,--Kč, náhrada za promeškaný čas ve výši 1.000,--Kč a DPH ve výši 2.870,--Kč. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 18. března 2011

JUDr. Marie Červinková samosoudce