25 ICm 2111/2012
Číslo jednací: 25 ICm 2111/2012-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích činný ve věcech obchodních rozhodl soudcem JUDr. Marie Červinková v právní věci žalobce Renegade North LLC, reg.č. 46715298 se sídlem 3411 Silverside Road, Rodney Bldg. Suite 104, Wilmington, Delaware 1980, zast. Mgr. Danielem Hrbáčem, advokátem se sídlem v Brně, Šumavská 35, PSČ 602 00 proti žalovanému Mgr. Ing. Ivo Halovi, se sídlem Anglická 140/20, 120 00, Praha 2, insolvenčního správce dlužníka Petra anonymizovano a Šárka Kasperové, bytem v Kardašově Řečici, sídl. T.G.Masaryka 584, PSČ 378 21, o určení pravosti a výše nevykonatelné pohledávky ve výši 67.302,-Kč takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce Renegade North LLC, reg.č. 46715298 se sídlem 3411 Silverside Road, Rodney Bldg. Suite 104, Wilmington, Delaware 19810, Spojené státy americké, co do pravosti a výše 67.302,-Kč uplatněná v insolvenčním řízení dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano a Šárky Kasperové, je po právu a zjišťuje se jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

II. Žalobci se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 15.7.2012 návrh v němž se domáhal určení pravosti a výše své nevykonatelné pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení dlužníků Petra a Šárky Kasperových, kde insolvenčním správce je Mgr. Ing. Ivo Hala. Pohledávka žalobce byla uplatněna ze směnky vystavené dlužníkem dne 17.1.2007, kterou žalobce nabyl od remitenta na základě rubopisu a platnost směnky byla stanovena 30.4.2009. Směnečný dlužník Petr Kasper směnku nezaplatil. Žalobce uplatnil sankční nároky ze směnky a to 6% úroky ode dne splatnosti a směnečnou odměnu ve výši 1,3% směnečného peníze. Protože insolvenční správce pohledávku při přezkumném jednání dne 20.6.2012 popřel s tím, že věřitel nedoložil dohodu o vyplňovacím právu směnečném, domáhal se žalobce svého nároku touto žalobou. Žalobce předložil směnku bez protestu, ze dne 17.1.2007 vystavenou v Praze na sumu 57.355,-Kč, kterou podepsal Petr Kasper společnosti FINPOMOC.CZ s.r.o., které se zavázal tuto částku zaplatit se splatností 30.4.2009. Z této směnky je patrné, že byla rubopisována ve prospěch žalobce.

Za žalobce se nikdo k jednání nařízenému na 17.7.2013 nedostavil. Zástupkyně žalované strany trvala na popření pohledávky žalobce a to z toho důvodu, že jako věřitel nedoložil dohodu o vyplňovacím právu směnečném, za situace, kdy vyplňoval bianco směnku na částku 57.355,-Kč, kterou požaduje po dlužníku. Důvodem popření bylo to, že nebyla doložena ani kauza ani dohoda o vyplňovacím právu směnečném. Zástupkyně žalovaného výslovně uvedla, že neplatnost směnky insolvenční správce nenamítá. Poukazovala na ústavní nález 199/11 ze dne 26.1.2012, který považuje za neakceptovatelné, aby se soudní ochrany dostávalo osobám, které poškozují práva svých klientů ustanoveními smluv nebo smluvních podmínek, které jsou formulářově předtištěny, neumožňují spotřebiteli jejich modifikaci či skýtají možnost vyvolání nepříznivých důsledků na straně klienta. Mezi těmito neakceptovatelnými postupy je citována smluvní pokuta či zajištění pohledávky bianco směnkou.

Na základě provedení důkazů učinil soud zjištění, že pohledávka žalobce jako nezajištěná a nevykonatelná je po právu. Tato pohledávka vznikla na základě směnky, jejíž neplatnost nebyla namítána. To, že nebyla doložena kauze ani dohoda o vyplňovacím právu směnečném, nemůže bránit uplatnění práva žalobci z této směnky. V případě vystavení směnky má věřitel možnost uplatnit své právo přímo z této směnky, což je jednodušší neboť pak soudu nezbývá soudu nic jiného, než zkoumat platnost této směnky a práva a povinnosti z ní vyplývající. Takto svou pohledávku žalobce i přihlásil do insolvenčního řízení. Za této situace není nutné předkládat další listiny prokazující jeho nárok. V tomto případě nikdo nenamítá neplatnost směnky, nebylo tvrzeno, že by nebyla řádně podepsána, původně ve prospěch společnosti FINPOMOC.CZ s.r.o. posléze rubopisována ve prospěch navrhovatele. Ohledně náležitostí směnky nebyly namítány žádné závady ani poškozování práv dlužníka. Proto v tomto případě ani nelze uplatnit shora citovaný nález ústavního soudu. Návrhu bylo vyhověno za předpokladu, kdy směnka z níž právo navrhovatele pramení, byla shledána bez závad.

Navrhovatel, který měl ve věci úspěch, by měl právo na náhradu nákladů, ale soud mu je nepřiznal s poukazem na ust. § 202 odst. 1 IZ podle kterého ve prospěch o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, kterým je v daném případě žalovaný. Soudní poplatek žalobce zaplatil na výzvu soudu, po podání návrhu ve výši 5.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 17. července 2013

JUDr. Marie Červinková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení : J.Matoušová