25 ICm 1869/2013
25 ICm 1869/2013-20 (KSOS 25 INS 2274/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZS UDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Euro Benefit a.s., se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 157/4, IČ: 25120514, zastoupeného JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15, proti žalovanému Mgr. Ing. Ladislavu Teterovi, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poštovní 2, insolvenčnímu správci dlužníka Radka Charbuského, nar. 17.05.1980, bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 791/3, zastoupenému Mgr. Lenkou Čížovou, advokátkou se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Reální 172/2, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalobce, přihlášena přihláškou P4 ze dne 04.03.2013 z titulu nákladů řízení do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Radka Charbuského, nar. 17.05.1980, byte m Ostrava-Hrabůvka, Horní 791/3, vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 2274/2013, je ve výši 14.078,10 Kč po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 6.800,-Kč, na účet jeho zástupkyně do tří dnů od právní moci tohoto rozs udku.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou doručenou soudu dne 24.05.2013 domáhal se žalobce určení, že jeho pohledávka, která byla přihlášena přihláškou P4 ze dne 04.03.2013 z titulu nákladů řízení do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Radka Charbuského, vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 2274/2013, je ve výši 14.078,10 Kč po právu. Přihlášenou pohledávku žalobce odůvodnil jako závazek ze směnky s příslušenstvím přiznaný spolu s náklady směnečného řízení směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravě č.j. 17 Cm 785/2012-13 z 01.02.2013. Žalobce nesouhlasí s popřením pohledávky z důvodu, že směnečný platební rozkaz nebyl při podání přihlášky v právní moci, vzhledem k tomu, že pohledávka byla v popřené části podmíněna nabytím právní moci směnečného platebního rozkazu. Dlužník proti směnečnému platebnímu rozkazu námitky nepodal a směnečný platební rozkaz je již pravomocný, případně jím bude do rozhodnutí incidenčního soudu o žalobě.

Žalovaný navrhoval, aby incidenční žaloba byla zamítnuta. Popěrný úkon byl učiněn v souladu se zákonem, a to z důvodu, že pohledávka z titulu nákladů řízení neexistovala, když charakter pohledávky je procesní povahy, která dle závěru konstantní judikatury vzniká konstitutivně právní mocí rozhodnutí, kterou byla přiznána. Žalobce v žalobě uvádí, a to v rozporu s přihláškou, že jeho pohledávka na náklady řízení je podmíněná. Pro posouzení důvodnosti pohledávky je také rozhodující, kdy rozhodnutí o nákladech řízení nabylo právní moci. V daném případě pohledávka neexistovala ani k datu úpadku dlužníka, ani k momentu uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek.

Podle ust. § 7 věta prvá zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 25 INS 2274/2013 soud zjistil: -Z usnesení ze dne 22.02.2013, že byl zjištěn úpadek dlužníka Radka Charbuského, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ing. Ladislav Tetera a soud povolil řešení úpadku oddlužením. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. -Z usnesení ze dne 28.05.2013, že soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. -Z přihlášky pohledávky č. P4 doručené insolvenčnímu soudu 12.03.2013, že žalobce přihlásil nevykonatelnou peněžitou nepodmíněnou splatnou pohledávku celkem ve výši 39.127,50 Kč (podle směnky vlastní vystavené dne 13.08.2008 na řad společnosti Euro Benefit a.s. a směnečného platebního rozkazu č.j. 17 Cm 785/2012-13 ze dne 01.02.2013) sestávající z jistiny 24.627,30 Kč, a dále z příslušenství-6 % úroku ze směnečného peníze 340,-Kč, odměny 82,10 Kč a nákladů ve směnečném řízení 14.078,10 Kč.

ICM R

-Na přezkumném jednání dne 25.04.2013 insolvenční správce popřel pravost pohledávky v částce 14.078,10 Kč představující náklady řízení s argumentací, že uvedená pohledávka nevznikla, neboť směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě ze dne 01.02.2013, č.j. 17 Cm 785/2012-13, podle kterého byly předmětné náklady řízení přiznány, doposud nenabyl právní moci. Dlužník pohledávku nepopřel. -Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 03.05.2013 včetně dokladu o doručení této listiny, že insolvenční správce dne 06.05.2013 vyrozuměl žalobce o popření pravosti pohledávky v částce 14.078,10 Kč představující náklady řízení. -Insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Z výše uvedeného je zřejmé, že žalobce řádně a včas přihlásil přihláškou P4 pohledávku ve výši 39.127,50 Kč do insolvenčního řízení, tato pohledávka byla žalovaným na přezkumném jednání popřena co do pravosti v částce 14.078,10 Kč představující náklady řízení a žalobce včas uplatnil své právo žalobou u soudu v souladu s vyrozuměním insolvenčního správce ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání podle ust. § 198 odst. 1 IZ. Žaloba směřuje proti insolvenčnímu správci a žalobce v ní tvrdí stejné rozhodující skutečnosti jako v přihlášce s výjimkou, že přihlášená pohledávka byla v popřené části podmíněná.

Následně se soud zabýval vlastním nárokem žalobce na uplatněnou pohledávku z titulu nákladů řízení. Skutkový stav zjistil z listinných důkazů.

Ze směnečného platebního rozkazu ze dne 01.02.2013, č.j. 17 Cm 785/2012-13, soud zjistil, že Krajský soud v Ostravě uložil, a to ve věci žalobce Euro Benefit a.s. proti žalovaným 1) Radku Charbuskému a 2) Pavlíně Gebauerové, o zaplacení částky 24.627,30 Kč s postižními právy ze směnky, žalovaným, aby do 8 dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu zaplatili společně a nerozdílně žalobci částku 24.627,30 Kč s 6 % úroky od 28.11.2012 do zaplacení, dále směnečnou odměnu ve výši 82,09 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 14.078,10 Kč k rukám advokáta žalobce. Dle vyznačené doložky právní moci nabyl nákladový výrok směnečného platebního rozkazu právní moci dne 03.04.2013.

Z kopie směnky vlastní, vystavené dne 13.08.2008 na řad společnosti Euro Benefit a.s., soud s ohledem na níže provedené právní posouzení věci neučinil (pro nadbytečnost) žádná zjištění.

V daném případě se u pohledávky vzniklé z náhrady nákladů řízení jedná nikoliv o pohledávku podmíněnou, ale o pohledávku, jejíž charakter je procesní povahy, která dle závěru judikatury Nejvyššího soudu i Vrchního soudu v Praze vzniká konstitutivně právní mocí rozhodnutí, kterou byla přiznána (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp.zn. 29 Cdo 238/2007 ze dne 27.09.2007 a stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. června 1998 Cpjn 19/98, uveřejněné pod č. 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a dále usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 227/2012-45 ze dne 15.11.2012). Pro posouzení důvodnosti takto přihlášené pohledávky je proto rozhodující, kdy rozhodnutí o náhradě nákladů řízení nabylo právní moci, neboť tímto momentem dochází teprve ke vzniku takové pohledávky.

ICM R

Z dikce § 136 odst. 2 IZ přitom vyplývá, že věřitelé v insolvenčním řízení mohou přihláškou uplatnit pohledávky, které existovaly nejpozději k momentu zjištění úpadku dlužníka. Později vzniklé pohledávky mohou uplatnit pouze v případě, že je lze zahrnout do pohledávek za majetkovou podstatou nebo jím postaveným na roveň (§ 168 a § 169 IZ). Dojde-li proto k nabytí právní moci usnesení o náhradě nákladů řízení až po rozhodnutí o úpadku dlužníka, nelze takovou pohledávku v insolvenčním řízení uplatnit přihláškou a uspokojit v režimu probíhajícího insolvenčního řízení. Rovněž se nejedná o pohledávku za majetkovou podstatou ani o pohledávku postavenou jim na roveň, obsaženou v § 168 nebo § 169 IZ (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2011, sp.zn. 29 NSČR 16/2011, které bylo publikováno pod číslem 54/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), které lze uspokojit kdykoliv za řízení.

Po provedeném dokazování tak dospěl tento soud k závěru, že pohledávku žalobce v insolvenčním řízení dlužníka uspokojit nelze, neboť žalobce neprokázal její existenci v době do zjištění úpadku dlužníka (pohledávka přitom neexistovala ani k momentu uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek dle § 173 odst. 1 IZ, neboť usnesení o úpadku bylo vydáno 22.02.2013, věřitelé měli přihlásil pohledávky ve lhůtě 30 dnů a nákladový výrok směnečného platebního rozkazu nabyl právní moci až dne 03.04.2013). Proto jeho žalobě o určení pravosti pohledávky z titulu nákladů řízení nelze za těchto okolností vyhovět.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl v řízení úspěch a má proto právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení za zastoupení advokátkou, která se skládá v projednávané věci ze dvou úkonů právní služby po 3.100,-Kč dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl.č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), dvou režijních paušálů po 300,-Kč dle stejné vyhlášky. Tyto náklady řízení ve výši 6.800,-Kč zaplatí žalobce žalovanému ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku na účet jeho zástupkyně (§ 149 odst. 1, § 160 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 30.09.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R