25 ICm 1524/2015
Číslo jednací: 25 ICm 1524/2015-28 Sp.zn. ins.řízení: KSOS 25 INS 22454/2014

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudce, Mgr. Petrem Kulou v právní věci žalobce: Mgr. Martin Michalský, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Jurečkova 643/20, 702 00, IČ 73733687, insolvenční správce dlužnice Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná-Hranice, Žižkova 2800/1, 733 01, proti žalované: Kateřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná-Ráj, Božkova č. 567, 734 01, o návrhu na nařízení předběžného opatření,

takto:

Žalovaná Kateřina anonymizovano , anonymizovano , j e p o v i n n a zdržet se nakládání s družstevním podílem ve Stavebním bytovém družstvu DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00052159, s nímž je zejména spojeno právo užívání (nájmu) družstevního bytu č. 61 v domě na adrese Karviná-Hranice, Žižkova 2800/1, PSČ 733 01.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 02.09.2015 soudu doručeným dne 03.09.2015 se žalobce domáhal vydání předběžného opatření, kterým by soud žalované uložil povinnost zdržet se nakládání s družstevním podílem ve Stavebním bytovém družstvu DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná-Ráj. V návrhu uvedl, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.09.2014, č.j. KSOS 25 INS 22454/2014-A7 byl zjištěn úpadek dlužnice Jiřiny anonymizovano a žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem.

Dne 19.03.2014 byla mezi dlužnicí Jiřinou anonymizovano (dále jen dlužnice) jako převodcem a žalovanou jako nabyvatelem uzavřena smlouva o převodu družstevního podílu spojeného s členstvím v SBD DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná-Ráj, na základě, které dlužnice bezúplatně převedla do vlastnictví žalované svůj družstevní podíl v SBD DRUBYD, s nímž je zejména spojeno právo užívání (nájmu) družstevního bytu č. 61 v domě na adrese Karviná-Hranice, Žižkova 2800/1, PSČ 733 01 (dále jen družstevní podíl). Žalovaná je i v současné době členkou SBD DRUBYD a majitelkou předmětného družstevního podílu v SBD DRUBYD. Žalovaná je dcerou dlužnice, jedná se tedy o osobu blízkou dlužnici. Dne 13.04.2015 podal žalobce k insolvenčnímu soudu níže uvedenou odpůrčí žalobu, přičemž toto řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. 25 ICm 1524/2015. V této odpůrčí žalobě se žalobce domáhá určení, že smlouva o převodu družstevního podílu uzavřená dne 19.03.2014 mezi dlužnicí a žalovanou je neúčinným právním úkonem, a to zejména dle ust. § 240 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ), neboť se dle názoru žalobce jedná o právní úkon bez přiměřeného protiplnění, přičemž uvedená smlouva by rovněž mohla být považována za úmyslně zkracující právní úkony dle § 242 IZ. Podmínky dle ust. § 240 IZ spatřuje žalobce v tom, že na základě uvedené smlouvy dlužnice bezúplatně převedla na žalovanou družstevní podíl v SBD DRUBYD. Tato smlouva byla uzavřena mezi osobami blízkými v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužnice, a jelikož šlo o smlouvu uzavřenou mezi osobami blízkými má se dle ust. § 240 odst. 2 IZ za to, že smlouva o převodu družstevního podílu byla uzavřena v době, kdy byla dlužnice v úpadku.

K datu uzavření uvedené smlouvy, tj. 19.03.2015 měla navíc dlužnice závazek ve výši 50.000,-Kč s příslušenstvím vůči Nikolu Bakanovi, a to z titulu nevrácené půjčky, která byla kryta směnkou vlastní vystavenou dlužnicí na řad toho věřitele v Karviné dne 07.03.2010 se směnečnou sumou 50.000,-Kč, přičemž splatnost tohoto závazku nastala dne 31.12.2012. Dále dne 11.03.2012 byl vydán rozsudek Okresního soudu v Karviné ve věci 25 C 38/2011-357, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit věřiteli CZ BASTAV, s.r.o., IČ 61973386 částku 1.561.639,31 Kč a náklady řízení ve výši 227.054,-Kč, a to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, který nabyl právní moci dne 25.04.2014.

Správce, tak má za to, že uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu lze považovat za úkon, který ve smyslu ust. § 240 odst. 2 IZ vedl k úpadku dlužnice a tento úkon lze dále hodnotit dle ust. § 242 odst. 1 IZ jako úmyslně zkracující, neboť tento úkon byl učiněn jen několik dní po vydání rozsudku Okresního soudu v Karviné č.j. 25 C 38/2011-357, kterým byla dlužnicí povinnost uhradit CZ BASTAV, s.r.o. částku převyšující 1.500.000,-Kč a dále náklady řízení ve výši 227.054,-Kč. Z ostatního majetku dlužnice by její závazky vůči věřitelům nemohly být zcela uspokojeny, neboť kromě uvedeného družstevního podílu vlastnila dlužnice ke dni 19.03.2014 nemovitosti v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, které byly oceněny na částku 1.500.000,-Kč. Uvedený družstevní podíl, který byl převeden, pak mohl být zpeněžen a výtěžek zpeněžení použit na uspokojení závazku dlužnice a v daném případě se jeví tento převod jako účelový, jehož jediným smyslem bylo uchránit družstevní podíl před jeho postižením, zejména za účelem uspokojení závazku dlužnice vůči věřiteli CZ BASTAV, s.r.o.

Důvodem, pro který se žalobce domáhal nařízení předběžného opatření je skutečnost, že dle jeho názoru je dána důvodná obava, že by mohl být ohrožen výkon rozhodnutí vydaného posléze v řízení o odpůrčí žalobě, kterým by byla vyslovena neúčinnost smlouvy o převodu družstevního podílu a žalované by bylo uloženo vydat do majetkové podstaty dlužnice družstevní podíl v SBD DRUBYD, případně rovnocennou náhradu dle ust. § 236 odst. 2 IZ.

Pokud by tedy v odpůrčí žalobě byla vyslovena neúčinnost smlouvy o převodu družstevního podílu, byla by poté žalovaná současně povinna vydat do majetkové podstaty dlužnice předmětný družstevní podíl, který by následně v insolvenčním řízení dlužnice mohl být zpeněžen a výtěžek zpeněžení by mohl být použit pro uspokojení věřitelů dlužnice. Pokud by žalovaná v mezidobí tj. do pravomocného rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě družstevní podíl převedla na třetí osobu, mohla by jí sice být v řízení o odpůrčí žalobě uložena povinnost vydat do majetkové podstaty dlužnice na místo družstevního podílu rovnocennou náhradu, avšak žalobce nemá informace o tom, že by žalovaná vlastnila jiný hodnotný majetek, z jehož prodeje by mohla získat částku dostačující pro poskytnutí rovnocenné náhrady za družstevní podíl.

Dle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. je zde dána obava, že by mohl být ohrožen výkon rozhodnutí vydaného posléze v řízení o odpůrčí žalobě, a to pokud by žalovaná v době do pravomocného rozhodnutí soudu převedla tento družstevní podíl na třetí osobu, neboť v takovém případě by nemohl být do majetkové podstaty dlužnice vydán předmětný družstevní podíl a nelze předpokládat, že by žalovaná byla schopna poskytnou rovnocennou náhradu za družstevní podíl.

Ze smlouvy o převodu družstevního podílu spojeného s členstvím v SBD DRUBYD ze dne 19.03.2014 bylo zjištěno, že dlužnice jako převodce převedla na žalovanou jako nabyvatelku družstevní podíl bytu č. 61 na ulici Žižkova v domě č.p. 2800, Karviná Hranice, a to bezúplatně. Dlužnice v předmětném bytě i nadále zůstává bydlet společně s žalovanou.

Ze sdělení SBD DRUBYD ze dne 02.09.2015 bylo zjištěno, že dlužnice byla členkou SBD DRUBYD do 19.03.2014, poté převedla svůj družstevní podíl spojený s členstvím v SBD DRUBYD na žalovanou a dlužnice zůstala v předmětném bytě nadále bydlet na základě smlouvy o podnájmu, přičemž družstvo dalo s podnájmem souhlas do 31.03.2016.

Z usnesení Okresního soudu v Karviné č.j. 36 D 1934/2010-67 ze dne 17.12.2010 bylo zjištěno, že ve věci dědictví po zemřelé Petře Padisákové (dcera dlužnice) byla zjištěna čistá hodnota dědictví zůstavitelky částkou 1.561.639,31 Kč, přičemž veškerý majetek specifikovaný v bodě II. tohoto usnesení nabývá do svého vlastnictví dlužnice.

Z rozsudku okresního soudu v Karviné č.j. 25 C 38/2011-357 ze dne 11.03.2014 bylo zjištěno, že dlužnici byla uložena povinnost zaplatit společnosti CZ BASTAV, s.r.o. částku 1.351.639,31 Kč a náklady řízení ve výši 227.054,-Kč.

Dle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Na základě popsaného skutkového stavu a provedených důkazů dospěl soud k závěru, že návrh žalobce je důvodný. Z listinných důkazů bylo zjištěno, že dlužnice bezúplatně převedla na žalovanou družstevní podíl spojený s členstvím v SBD DRUBYD, s nímž je spojeno právo na užívání družstevního bytu, a to v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení, přičemž se jedná o převod mezi osobami blízkými, tj. jedná se o převod bez přiměřeného protiplnění, který dle ust. § 240 odst. 2 IZ byl učiněn v době, kdy dlužnice byl v úpadku. Této fikci úpadku dále svědčí i skutečnost, jež je soudu známa z insolvenčního spisu, a to že v té době měla dlužnice závazek z titulu směnky vůči Nikolu Bakanovi ve výši 50.000,-Kč s příslušenstvím a dále již bylo Okresním soudem v Karviné rozhodnuto ve věci 25 C 38/2011, kde bylo dlužnici uloženo zaplatit společnosti CZ BASTAV, s.r.o. 1.561.639,31 Kč a náklady řízení ve výši 227.054,-Kč. Současně bylo zjištěno, že jediným hodnotným majetkem dlužnice v té době byl majetek jež nabyla v dědickém řízení po své zesnulé dceři, který byl ohodnocen částkou 1.561.639,31 Kč. Převodem členského podílu se tak dlužnice zbavila majetku, který mohl být použit na úhradu jejích závazků, což lze charakterizovat jako úmyslně zkracující právní úkon. Pokud bude v incidenčním řízení vyslovena neúčinnost smlouvy o převodu družstevního podílu, byla by současně žalované stanovena povinnost vydat do majetkové podstaty dlužnice předmětný družstevní podíl v SBD DRUBYD, který by následně byl v insolvenčním řízením dlužnice zpeněžen a výtěžek zpeněžení by mohl být použit k uspokojení věřitelů dlužnice. V případě, že by žalovaná tento družstevní podíl dále převedla na třetí osobu, mohla by ji být současně uložena povinnost vydat do majetkové podstaty rovnocennou náhradu, avšak žalobci se nepodařilo zjistit, že by žalovaná disponovala jakýmkoli jiným hodnotným majetkem. V daném případě, proto soud souhlasí s žalobce, že zde je dána obava, že by mohl být ohrožen výkon v rozhodnutí vydaného posléze v řízení o odpůrčí žalobě, a proto jeho návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 8. září 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula, v.r. Miroslava Musálková soudce