25 ICm 1293/2012
Číslo jednací: 25 ICm 1293/2012-21 Sp.zn.ins.řízení: KSOS 25 INS 1670/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v právní věci žalobce Mgr. Jaroslava Kocince LL.M., soudního exekutora, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 19, 738 01, Frýdek-Místek, IČ 71468706, zastoupeného JUDr. Evou Janíkovou, advokátkou se sídlem Farní 19, 738 01, Frýdek-Místek, proti žalované Ing. Haně Sazovské, se sídlem Vodičná 255, 739 42, Frýdek-Místek, Chlebovice, insolvenční správkyni dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Novodvorská 3055, 738 01 Frýdek-Místek, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že žalobce má za dlužníkem Stanislavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Novodvorská 3055, 738 01 Frýdek-Místek nevykonatelnou, nezajištěnou, nepodmíněnou peněžitou pohledávku ve výši 8.527,40 Kč se zamítá.

II. Žalobce je povinen uhradit žalované na nákladech řízení částku 416,91 Kč a to do tří dnů od právní moci rozsudku. sp.zn.ins.řízení: KSOS 25 INS 1670/2012

Odůvodnění: Žalobou ze dne 02.05.2012 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem Stanislavem anonymizovano nevykonatelnou, nezajištěnou a nepodmíněnou peněžitou pohledávku ve výši 8.527,40 Kč. V žalobě uvedl, že se jedná o následujících 6 dílčích pohledávek:

Pohledávka č. 1 Tuto pohledávku tvoří nárok na skutečně vynaložené náklady exekuce ve výši 6.416,00 Kč tj. hotové výdaje soudního exekutora podle § 13 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (skutečné výdaje jsou jednotlivě rozepsány v příloze přihlášky pohledávky), které soudnímu exekutorovi prokazatelně vznikly v rámci exekučního řízení, nařízeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku ze dne 5.1.2011, č.j. 26 EXE 4946/2010-10.

Pohledávka č. 2 Tuto pohledávku tvoří nárok na skutečně vynaložené náklady exekuce ve výši 316,80 Kč tj. hotové výdaje soudního exekutora podle § 13 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (skutečné výdaje jsou jednotlivě rozepsány v příloze přihlášky pohledávky), které soudnímu exekutorovi prokazatelně vznikly v rámci exekučního řízení, nařízeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku ze dne 27.6.2011, č.j. 26 EXE 4009/2010-14.

Pohledávka č. 3 Tuto pohledávku tvoří nárok na skutečně vynaložené náklady exekuce ve výši 633,60 Kč tj. hotové výdaje soudního exekutora podle § 13 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (skutečné výdaje jsou jednotlivě rozepsány v příloze přihlášky pohledávky), které soudnímu exekutorovi prokazatelně vznikly v rámci exekučního řízení, nařízeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku ze dne 24.5.2011, č.j. 26 EXE 3716/2011-10.

Pohledávka č. 4 Tuto pohledávku tvoří nárok na skutečně vynaložené náklady exekuce ve výši 580,20 Kč tj. hotové výdaje soudního exekutora podle § 13 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (skutečné výdaje jsou jednotlivě rozepsány v příloze přihlášky pohledávky), které soudnímu exekutorovi prokazatelně vznikly v rámci exekučního řízení, nařízeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku ze dne 7.7.2011, č.j. 26 EXE 4063/2011-12.

Pohledávka č. 5 Tuto pohledávku tvoří nárok na skutečně vynaložené náklady exekuce ve výši 316,80 Kč tj. hotové výdaje soudního exekutora podle § 13 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (skutečné výdaje jsou jednotlivě rozepsány v příloze přihlášky pohledávky), které soudnímu exekutorovi prokazatelně vznikly v rámci exekučního řízení, nařízeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku ze dne 18.10.2011, č.j. 26 EXE 5052/2011-9.

Pohledávka č. 6 Tuto pohledávku tvoří nárok na skutečně vynaložené náklady exekuce ve výši 264,00 Kč tj. hotové výdaje soudního exekutora podle § 13 vyhlášky č. 330/2001 Sb. (skutečné výdaje jsou jednotlivě rozepsány v příloze přihlášky pohledávky), které soudnímu exekutorovi prokazatelně vznikly v rámci exekučního řízení, nařízeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku ze dne 30.11.2011, č.j. 26 EXE 5802/2011-8. sp.zn.ins.řízení: KSOS 25 INS 1670/2012

Žalovaná však jeho pohledávku popřela s odůvodněním, že uvedené náklady exekuce nebyly navrhovateli pravomocně přiznány. S tímto popřením však žalobce nesouhlasí, s odkazem na § 13 vyhl. č. 330/2001 Sb., neboť nárok soudního exekutora na náhradu hotových výdajů v souvislosti s výkonem exekuční činnosti není existenčně podmíněn vydáním příkazu k úhradě nákladů exekuce, ale k jeho uplatnění stačí pouze skutečnost, že soudnímu exekutorovi tyto účelně vynaložené hotové výdaje prokazatelně vznikly. Pokud by byla navrhovateli odepřena možnost uplatnit pohledávku nákladů exekuce v insolvenčním řízení a dlužník by byl následně osvobozen od placení zbytku pohledávek, tedy i těch nepřihlášených, které však přihlášeny být měly, bylo by tak navrhovateli znemožněno tuto nepřihlášenou pohledávku dále vymáhat. Z tohoto důvodu není tedy popření jeho dílčích pohledávek žalovanou důvodné a nemůže obstát.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila podáním ze dne 15.04.2013, v němž navrhla zamítnutí žaloby. Uvedla, že v jednotlivých usneseních Okresního soudu ve Frýdku-Místku, na něž je v přihlášce pohledávky odkazováno je vždy pouze uvedeno, že se nařizuje exekuce pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny exekutorem . K přihlášce pohledávek byla přiložena vyúčtování bez data, podpisu a jakéhokoli údaje prokazujícího souvislost mezi exekucí na majetek dlužníka a jednotlivými náklady na exekuci. U přihlášky v přiložených nákladech na exekuci jsou jiné částky, než jaké věřitel přihlásil do řízení, neboť se shoduje pouze částka z pohledávky č. 1 ve výši 6.416,40 Kč. V ní jsou však obsaženy i položky z 21.05.2012 a 03.02.2012 v celkové výši 105,60 Kč. Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, zahájením insolvenčního řízení exekuci lze nařídit, nelze jí však provést, přičemž insolvenční řízení bylo u dlužníka zahájeno dne 21.05.2012. Žádné z nákladů na exekuci nebyly věřiteli pravomocně přiznány a věřitel nepředložil žádné doklady prokazující oprávněnost nárokovaných pohledávek vůči dlužníku.

K jednání nařízenému na den 26.06.2013 se žalobce nedostavil, žalovaná u tohoto jednání setrvala na svém stanovisku a navrhla zamítnutí návrhu, přičemž zcela odkázala na své písemné vyjádření ze dne 15.04.2013.

Z přihlášky pohledávky žalobce ze dne 08.02.2012 bylo zjištěno, že do insolvenčního řízení na majetek dlužníka přihlásil celkovou pohledávku ve výši 8.527,40 Kč, sestávající ze 6 dílčích pohledávek ve výši 6.416,-Kč, 316,80 Kč, 633,60 Kč, 580,20 Kč, 316,80 Kč a 264,-Kč a to na základě jednotlivých usneseních Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 05.01.2011, 27.06.2011, 24.05.2011, 07.07.2011, 18.10.2011 a 30.11.2011.

Z jednotlivých vyúčtování nákladů na exekuci, jež byly přiloženy k přihlášce bylo zjištěno, že za období od 03.03.2011 do 03.02.2012 byla vyúčtována částka ve výši 6.416,40 Kč, za období od 01.01.1990 do 14.12.2011 byla vyúčtována částka 4.516,80 Kč, za období od 01.01.1990 do 06.01.2012 byla vyúčtována částka 4.833,60 Kč a za období od 01.01.1990 do 14.12.2011 byla vyúčtována částka 4.780,80 Kč. Veškeré vyúčtování uvedených nákladů jsou bez data a bez jakékoli další konkretizace týkající se exekuce na majetek dlužníka.

Z faktury č. 2011-32 ze dne 22.09.2011 bylo zjištěno, že žalobci byla vyúčtována cena za provedení znaleckého posudku ve výši 5.460,-Kč.

Z vyrozumění opatření pohledávky ze dne 14.04.2012 bylo zjištěno, že žalovaná zcela popřela pohledávku žalobce přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka ve výši 8.527,40 Kč z důvodu, že tyto náklady nebyly věřiteli pravomocně přiznány. sp.zn.ins.řízení: KSOS 25 INS 1670/2012

Z provedených důkazů lze konstatovat, že navrhovatel v přihlášce pohledávky doložil jednotlivá vyúčtování nákladů na exekuci, které však neobsahují jediný údaj, z nějž by bylo možno konstatovat, že by byla prokázána souvislost mezi exekucí na majetek dlužníka a jednotlivými náklady na exekuci. Jednotlivá vyúčtování jsou bez data, podpisu a navíc částky, které jsou vyčíslovány neodpovídají jednotlivým žalobcovým dílčím pohledávkám uvedeným v přihlášce, jedinou výjimkou je vyúčtování na částku 6.416,-Kč, avšak jak konstatovala již žalovaná, v něm jsou dvě položky ze dne 25.01.2012 a 03.02.2012 ve výši 105,60 Kč, které však vznikly až po zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka (dne 25.01.2012), což je v rozporu s ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. Jelikož náklady na exekuci nebyly věřiteli pravomocně přiznány a současně věřitel nepředložil žádné doklady prokazující oprávněnost přihlášených pohledávek vůči dlužníku byl soud nucen jeho žalobu v celém rozsahu zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaná měla v provedeném řízení plný úspěch, proto jí soud přiznal plnou náhradu nákladů řízení ve výši 416,91 Kč, sestávající z nákladů cestovného ve výši 344,55 Kč za použití osobního vozidla Range Rover na vzdálenost 60 Km Chlebovice-Ostrava a zpět k čemuž byla připočtena DPH ve výši 21 % ve výši 72,35 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 26.06.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula, v.r. Vanessa Plonková samosoudce