25 Cdo 960/2011
Datum rozhodnutí: 06.06.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř., § 79 odst. 1 o. s. ř.
25 Cdo 960/2011


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně M. H. , o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 130 Nc 124/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. prosince 2010, č. j. 8 Co 528/2010-17, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 12. 2010, č. j. 8 Co 528/2010-17, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově ze dne 19. 10. 2010, č. j. 130 Nc 124/2010-3, jímž soud prvního stupně odmítl podání žalobkyně doručené soudu 14. 9. 2010, jímž se domáhala odsouzení tří blíže neidentifikovaných osob, které se měly dopustit fyzického násilí na její dceři, a náhrady škody na jejím zdraví ve výši 40.000.000,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobkyně nezastoupena advokátem podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobkyně podala dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sama měla právnické vzdělání. Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově ji usnesením ze dne 4. 2. 2011, č. j. 130 Nc 124/2010-26, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy (stejnopis jí byl doručen dne 3. 3. 2011). Žalobkyně na tuto výzvu nereagovala, zástupce si tedy nezvolila a nedostatek povinného zastoupení do současné doby neodstranila; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno za situace, kdy žaloba byla odmítnuta i pro nedostatečné označení žalovaných, takže nejsou náležitě identifikovány strany, mezi nimiž by náhrada nákladů přicházela v úvahu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. června 2011
JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu