25 Cdo 960/2005
Datum rozhodnutí: 18.05.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 960/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně M. R., proti žalovaným 1) P. H., 2) I. K., 3) E. M., 4) M. V., 5) M. G., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 Nc 139/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. prosince 2003, č. j. 38 Co 404/2003-10, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 26. 11. 2003, č. j. 5 Nc 139/2003-6, odmítl podání žalobkyně ze dne 16. 9. 2003 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 19. 12. 2003, č. j. 38 Co 404/2003-10, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud shledal správným rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž bylo odmítnuto podání žalobkyně, označené jako Opravný prostředek žaloby a dodatek , z něhož nebylo zřejmé, čeho se žalobkyně domáhá, příp. které věci se týká, a přes výzvu soudu a ani v rámci odvolacího řízení žalobkyně své podání o nezbytné náležitosti nedoplnila.Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, které je na hranici srozumitelnosti a vyplývá z něj její nesouhlas s napadeným usnesením. Uvádí, že jí nebyl přidělen advokát, o kterého žádala, a že se jedná o zločin státních zločinců doktorů v k. nemocnici, kteří jí operací zničili zdraví, byl na ní spáchán podvod a přišla o domek.O žádosti dovolatelky, aby jí byl k ochraně jejích zájmů ustanoven zástupce, rozhodl Okresní soud v Hodoníně tak, že tuto žádost usnesením ze dne 30. 6. 2004, č. j. 5 Nc 139/2003-28, zamítl, a k jejímu odvolání bylo toto usnesení potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2004, č. j. 38 Co 285/2004-35; obě tato rozhodnutí nabyla právní moci dne 13. 12. 2004.

Poté usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 17. 3. 2005, č. j. 5 Nc 139/2003-49, byla žalobkyně vyzvána, aby odstranila vady svého podání ze dne 29. 3. 2004 tak, že do 30 dnů předloží plnou moc advokáta, kterého si zvolí k zastoupení v dovolacím řízení, s tím, že dovolání musí být tímto právním zástupcem sepsáno a podepsáno. Současně byla poučena, že pokud ve stanovené lhůtě tento nedostatek povinného právního zastoupení neodstraní, dovolací řízení bude zastaveno.Žalobkyně reagovala podáním, v němž vyjadřuje nesouhlas s usnesením, zástupce si v dané lhůtě nezvolila.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s . ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Žalobkyně podala dovolání, aniž byla při tomto procesním úkonu zastoupena advokátem a její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta (č. l. 28 a 35 spisu). Přestože poté, co podala dovolání, byla žalobkyně poučena o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě nezvolila, ani nedoložila, že by sama měla právnické vzdělání.

Protože nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2005

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu