25 Cdo 848/2001
Datum rozhodnutí: 16.05.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 848/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyň A/ R. P., a B/ M. T., proti žalovaným 1/ L. V., a 2/ O. S., o 665.900,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 10 C 330/97, o dovolání žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. října 2000, č. j. 12 Co 224/2000 85, t a k t o :

I. Dovolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žalobkyně jsou povinny zaplatit žalovaným na nákladech dovolacího řízení 875,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení na účet J. W., advokátky.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. října 2000, č. j. 12 Co 224/2000-85, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 10. 8. 1999, č. j. 10 C 330/97 47, a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, podaly žalobkyně včas dovolání, které podáním ze dne 6. 5. 2002, doručeným Nejvyššímu soudu ČR dne 13. 5. 2002, vzaly výslovně zpět.

Žalovaní ve svém písemném vyjádření k dovolání, které podali prostřednictvím své zástupkyně, navrhli, aby dovolání bylo pro opožděnost, event. pro nepřípustnost odmítnuto.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Vzhledem k tomu, že dovolatelky vzaly dovolání zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., neboť žalobkyně tím, že vzaly dovolání zpět, z procesního hlediska zavinuly, že dovolací řízení muselo být zastaveno. Žalovaní mají tudíž právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátem za 1 úkon (vyjádření k dovolání) upravené při zastupování dvou osob na částku 800,- Kč a v paušální částce náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (§ 7, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. k/, § 12 odst. 4, § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění předpisů pozdějších).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2002

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu